Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne trendy w geografii społeczno-ekonomicznej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-WTG1-GSE-OW
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne trendy w geografii społeczno-ekonomicznej I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu poszerzenie i pogłębienie przez studentów znajomości problemów naukowych w ramach różnych kierunków i trendów poznawczych w geografii społeczno-ekonomicznej, a jednocześnie stanowią porównawcze forum dyskusyjne łączące początkujących badaczy realizujących własne prace magisterskie w odmiennych subdziedzinach geografii człowieka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć dyskutowane są wybrane zagadnienia z zakresu bieżącej problematyki badawczej podejmowanej przez reprezentantów geografii społeczno-ekonomicznej. Dopełnieniem przedmiotu jest konwersatorium realizowane w następnym roku akademickim.

Pełny opis:

Podczas zajęć dyskutowane są wybrane zagadnienia z zakresu bieżącej problematyki badawczej podejmowanej przez reprezentantów geografii społeczno-ekonomicznej. Dopełnieniem przedmiotu jest konwersatorium realizowane w następnym roku akademickim.

Zagadnienia do dyskusji co roku wybierają prowadzący (na podstawie kwerendy aktualnych opracowań naukowych) z zakresu geografii społecznej, geografii ekonomicznej, geografii politycznej, geografii miast, geografii turyzmu, geografii transportu, geografii usług, geografii przemysłu, geografii kultury.

Literatura:

Referowane i dyskutowane piśmiennictwo naukowe każdorazowo wskazują prowadzący zajęcia.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W03, K_W05, K_W14, K_W19, K_K01

Efekty specjalnościowe: S1_W03, S1_W05, S1_W14, S1_K01

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie: Konflikty funkcjonalno‐przestrzenne w przestrzeni miejskiej lub turystycznej; Najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych z zakresu geografii społeczno‐ekonomicznej w Polsce i zagranicą oraz posiada wiedzę o zastosowaniach osiągnięć naukowych z tego zakresu w praktyce

Kompetencje:

Absolwent jest gotów do: Poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy w dziedzinie geografii społeczno‐ekonomicznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny

Efekty specjalnościowe:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie: Złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach miejskich oraz regionach turystycznych; Koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów wpływających na zróżnicowanie przestrzeni miejskiej oraz turystycznej; Najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych z zakresu geografii społeczno‐ekonomicznej w Polsce i zagranicą oraz posiada wiedzę o zastosowaniach osiągnięć naukowych z tego zakresu w praktyce

Kompetencje:

Absolwent jest gotów do: Poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy w dziedzinie geografii społeczno‐ekonomicznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy zajęć:

(i) referują wybrane opracowanie naukowe,

(ii) biorą udział w dyskusji oraz

(iii) przeprowadzają polemikę z argumentacją zawartą w kolejnym opracowaniu naukowym.

Powyższe trzy elementy są oceniane osobno, następnie składają się na ocenę końcową (średnia ważona - referat i polemika są wiodącymi elementami, dyskusja uzupełniającym i decydującym w sytuacji, gdy ocena końcowa nie jest jednoznaczna).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)