Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie środowiskiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-ZSR-GK-W Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie środowiskiem
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z założeniami i zastosowaniami różnorodnych metod zarządzania środowiskiem w różnych typach krajobrazów (miejskich, wiejskich, leśnych).

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu prawnych, organizacyjnych i społecznych uwarunkowań zarządzaniem środowiskiem. Student pozna prawno-administracyjne, finansowe i ekonomiczne instrumenty w zarządzaniu środowiskiem na różnych szczeplach administracyjnych (wojewódzkim, gminnym) oraz źródła danych przestrzennych, metody i techniki ich przetwarzania dla potrzeb zarządzania środowiskiem, metody sporządzania planów ochrony przyrody, programów rolnośrodowiskowych, gospodarowania ściekami itp.

Przedmiot może być realizowany metodą warsztatową w formie zajęć zblokowanych samodzielnie lub w połączeniu z przedmiotem Wartościowanie krajobrazu.

Nakład pracy studenta:

15h - obecność na zajęciach (wykład)

5h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie się do zajęć i zaliczenia)

20h ogółem (lub więcej, zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych studenta).

Literatura:

Folmen H., Gabel L., Opschoor, 1996, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. Krupski i S-ka.

Żylicz T., 2004, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Local and Regional Policy Makers (2010).

Poskrobko B., 2006, Zarządzanie środowiskiem, PWE.

II Polityka Ekologiczna Państwa, Rada Ministrów, 2000

Efekty uczenia się:

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA:

1. charakteryzuje uwarunkowania przyrodnicze różnych form działalności gospodarczej w skali lokalnej i regionalnej,

2. Za instrumenty prawno-administracyjne i ekonomiczne wykorzystywane w zarządzaniu środowiskiem.

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi wykorzystać wiedzę o procesach przyrodniczych do zarządzania środowiskiem;

2. analizuje negatywne odziaływanie człowiek na środowisko oraz korzyści jakie czlowiek czerpie z ekosystemów, by zostaosować odpowiednie instrumenty przy zarządzaniu środowiskiem w różnych typach krajobrazów

3. Ocenia oddziaływanie proponowanych przedsięwzięć na środowisko.

4. Umie przedstawić propozycje zarządzaniem środowiskiem przez gminę/przedsiębiorstwo w postaci prezentacji multimedialnej lub/i pisemnej.

5. posługiwanie się językiem ojczystym i nowożytnym (angielskim) w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej i innych źródeł.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. akceptuje konieczność uwzględniania informacji przyrodniczej i waloryzacji zasobów środowiska w procedurze planowania przestrzennego,

2. wykształca nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów: pisemne (test, pytania zamknięte i otwarte).

Zaliczenie na ocenę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.