Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika miast i regionów miejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-EMiRM
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomika miast i regionów miejskich
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi wyzwaniami dla zrównoważonego rozwoju miast i regionów miejskich, współczesnymi podejściami do zarządzania i finansowania rozwoju miast, a także rozwiązaniami legislacyjnymi służącymi poprawie skuteczności zarządzania przestrzenią miejską. Treść wykładu nawiązuje do zagadnień z zakresu urbanistyki, gospodarki i planowania przestrzennego, geografii miast, a także odwołuje się do kluczowych dokumentów regulujących szeroko rozumianą problematykę miejską.

Zajęcia pomagają lepiej zrozumieć na czym polega efektywne zarządzanie miastem i regionem miejskim, a także uświadomić sobie złożoność czynników nań wpływających. Dzięki temu student jest lepiej przygotowany do pracy w samorządzie gminnym i potrafi zaproponować ścieżkę służącą poprawie zarządzania miastem poprzez budowanie szeroko rozumianych partnerstw.

Zajęcia są istotne dla dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Pełny opis:

Zajęcia składają się z wykładów i z ćwiczeń.

Na wykładach omawiane są następujące zagadnienia:

- teoria progów B. Malisza, analiza progowa

- nowe podejścia do rozwoju mieszkalnictwa

- urban sprawl – przyczyny, przebieg, konsekwencje

- zarządzanie obszarami metropolitalnymi

- równoważony rozwój miast – wyzwania, narzędzia, podejścia

- zintegrowane zarządzania miastami - rola budowania partnerstw, nowe modele finansowania inwestycji miejskich

- rewitalizacja miast – istota rewitalizacji, obszary problemowe w miastach, kwestie prawne i organizacyjne związane z rewitalizacją

- marketing terytorialny i promocja miast

- polityka miejska – aktualny stan prawny w Polsce, wytyczne unijne w kwestii realizowania polityki wobec miast, potrzeby w tym zakresie

- problemy i szanse rozwoju małych miast w Polsce

- ekonomika miast a lokalizacja i infrastruktura transportowa

Uzupełnieniem wykładu są ćwiczenia prowadzone w formie warsztatowej, na których studenci poznają obowiązki planistyczne gminy (dokumenty obligatoryjne i nieobligatoryjne) wspierające zarządzanie rozwojem. Na ćwiczeniach i w domu wykonują zadania w oparciu o analizę dokumentów gminnych.

Wkład własny studenta w wykłady polega na przygotowaniu jednego referatu w grupie kilkuosobowej, czytaniu zalecanej literatury oraz przygotowaniu się do testu końcowego.

Wkład własny studenta w ćwiczenia polega na przygotowaniu jednego referatu w grupie kilkuosobowej, analizie dokumentów gminnych oraz wykonaniu na tej podstawie kilku zadań w grupach 2-3 osobowych.

Literatura:

1. Brol R. (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, AE Wrocław, 2004

2. Czornik M., Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, AE Katowice, 2004

3. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa, 1999

4. Klasik A., Kuźnik F. (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, AE Katowice, 2001

5. Regulski J., Ekonomika miast, PWE, 1982

6. Jechtuchowicz A., Rzeńcy A. (red.), Współczesne wyzwania miast i regionów, WUŁ, Łódź, 2009

7. Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2002

8. Porter M.E., Porter o konkurencji, Wyd. PWE, Warszawa, 2001

9. Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE Wrocław, 2006

10. Słodczyk J (red.), Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Wyd. UO, Opole, 2004

11. Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, WUJ, Kraków, 2007

12. Potoczek A., Stępień J., Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2008

13. Szromik A., 2007, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna, Kraków

Ważną część literatury stanowią aktualne materiały internetowe, a na ćwiczeniach dokumenty gminne.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W03 / K_U04, K_U09 / K_K01, K_K02

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu, ćwiczeń) student:

- definiuje podstawowe problemy rozwojowe współczesnych miast i ich regionów, podejścia do zarządzania rozwojem, instrumenty prowadzące do realizacji zamierzonych celów rozwojowych

- wyjaśnia wpływ współczesnych wyzwań rozwojowych na efektywność zarządzania rozwojem miast i ich regionów

- poddaje analizie krytycznej poszczególne propozycje legislacyjne dotyczące gospodarowania i zarządzania przestrzenią miejską

- ocenia szanse rozwojowe polskich miast i regionów miejskich w kontekście dostępnych instrumentów zarządzania

Metody i kryteria oceniania:

wykład: test zaliczeniowy, przygotowanie jednej punktowanej prezentacji, konieczność uzyskania minimum 51% możliwych do zdobycia punktów

ćwiczenia: obecność (dopuszczalne dwie nieobecności), aktywność na zajęciach, wygłoszenie jednego referatu, wykonywanie na bieżąco punktowanych prac domowych, konieczność uzyskania minimum 51% możliwych do zdobycia punktów

Ocena końcowa z przedmiotu wynika z sumy punktów z wykładu i z ćwiczeń, pod warunkiem uzyskania zarówno z wykładu, jak i z ćwiczeń 51% możliwych do zdobycia punktów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Mantey
Prowadzący grup: Dorota Mantey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Mantey
Prowadzący grup: Dorota Mantey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)