Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekosystem obszarów naturalnych i przekształconych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-EONP-WP
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekosystem obszarów naturalnych i przekształconych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Struktura i funkcjonowanie ekosystemów naturalnych i przekształconych (leśnych, rolniczych i zurbanizowanych) w Polsce.

Pełny opis:

Wykład:

Charakterystyka komponentów, procesów i usług ekosystemów naturalnych w Polsce (parki narodowe, rezerwaty przyrody itp.). Przekształcenia komponentów i procesów w ekosystemach użytkowanych przez człowieka (obszary leśne, rolne, zurbanizowane) i ich wpływ na pełnione usługi ekosystemowe. Normy prawne regulujące gospodarowanie środowiskiem.

Ćwiczenia:

Analiza wybranych ekosystemów naturalnych i przekształconych w Polsce. Zapoznanie się z bazami danych o środowisku Polski i ich wykorzystaniem przy planowaniu przestrzennym.

Nakład pracy studenta:

Wykład: 15 h

Ćwiczenia: 15h

Praca własna studenta (powtórzenie materiału do zaliczenia wykładu, przygotowanie do ćwiczeń, zapoznanie się ze wskazaną literaturą, przygotowanie prac cząstkowych np. prezentacji, opisu): 20-30h

Razem ok. 50-60 h w zależności od systematyczności i cech indywidualnych studenta.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

1. Przewoźniak M., Czochański J.T., 2020, Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej. Ujęcie proekologiczne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Gdańsk-Poznań.

Lektura uzupełniająca:

2. Mocek A. (red. nauk.), 2014, Gleboznawstwo, Wyd. nauk. PWN, Warszawa - wybrane fragmenty.

3. Wysocki Cz., Sikorski P., 2000, Fitosocjologia stosowana, Wyd. SGGW, Warszawa - wybrane fragmenty.

4. Matuszkiewicz J.M., 2002, Zespoły leśne Polski, Wyd. Nauk. PWN, 2002 - wybrane fragmenty.

5. Richling A., Ostaszewska K. (red.), 2005, Geografia fizyczna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa - wybrane fragmenty.

6. Richling A. (red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wyd. Nauk. PWN - wybrane fragmenty.

7. Szponar A.,2003, Fizjografia urbanistyczna, Wyd. Nauk. PWN - wybrane fragmenty.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W03, K_W05, K_U01, K_U04, K_U07, K_U10, K_K01, K_K05

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu, ćwiczeń) absolwent zna i rozumie:

- podstawowe procesy zachodzące w ekosystemach naturalnych i przekształconych m.in. w przestrzeni obszarów wiejskich i miejskich; wie, jakie generują one usługi ekosystemowe w zakresie praktyki planistycznej i zarządzania, a także rozumie ich wpływ na koszty społeczne oraz ekonomiczne funkcjonowania przestrzeni (K_W03)

- procedury prawne i organizacyjne wymagane przy podejmowaniu decyzji w zakresie planowania przestrzennego obszarów z udziałem cennych ekosystemów naturalnych i przekształconych, a także zna normy prawne, organizacyjne i etyczne służące osiąganiu ładu przestrzennego na poziomie lokalnym i regionalnym (K_W05)

Absolwent potrafi:

- wykorzystać podstawową wiedzę o ekosystemach do prognozowania, planowania, obserwacji i analiz zjawisk przestrzennych, a następnie wyjaśniać ich przyczyny oraz wzajemne powiązania K_U01

- rozważyć argumenty podmiotów i grup o zróżnicowanych oczekiwaniach wobec ekosystemów terenów chronionych, jak np. parków narodowych, parków krajobrazowych i i zaproponować najkorzystniejsze z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego rozwiązanie w skali lokalnej, regionalnej lub ponadregionalnej (K_U04)

- zgromadzić informacje o danym ekosystemie, zaprojektować badanie, dobrać literaturę przedmiotu i źródła oraz zinterpretować zebrane dane, wyciągnąć wnioski i sformułować ocenę (K_U07)

-w sposób jasny i precyzyjny (z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii) informować o zjawiskach i procesach zachodzących w ekosystemach naturalnych i przekształconych, a także zaprezentować je różnym odbiorcom, w tym decydentom oraz opinii publicznej (K_U10)

Absolwent jest gotów do:

- pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit realizujących cele publiczne (K_K01)

- krytycznej oceny nabytej wiedzy i umiejętności oraz poszerzania kompetencji zawodowych (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład (obecność nieobowiązkowa, poza dniem kiedy jest test końcowy) - test zaliczeniowy z pytaniami zamkniętymi i otwartymi.

Ćwiczenia (dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona, ale w przypadku większej ilości zwolnień lekarskich suma nieobecności nie może przekraczać 50%): średnia arytmetyczna z prac cząstkowych, które student wykonuje na ćwiczeniach, ocena ciągła aktywności na zajęciach.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z zaliczenia wykładu i ćwiczeń (obie oceny muszą być pozytywne).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Szumacher
Prowadzący grup: Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Brak protokołu
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Szumacher
Prowadzący grup: Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)