Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi w gminach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-GONG-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi w gminach
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne aspekty gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w gminach na przykładzie gospodarowania wyrobami azbestowo-cementowymi.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest poznanie i praktyczne opanowanie przez studentów zasad gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w gminach na przykładzie gospodarki wyrobami azbestowo-cementowymi.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i przypisanych do każdego wykładu ćwiczeń. W ramach wykładu przedstawiane będą informacje teoretyczne na temat gospodarowania odpadami zawierającymi azbest, a następnie student będzie wykonywał samodzielny projekt dotyczący gospodarki odpadami zawierającymi azbest w wybranej gminie. Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

- prawne aspekty gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w gminach,

- metody inwentaryzacji odpadów niebezpiecznych, analiza ilości, opracowanie map przestrzennego rozmieszczenia,

- postępowanie z odpadami niebezpiecznymi: identyfikacja, procedury postępowania, usuwanie i unieszkodliwianie,

- opracowanie wyników inwentaryzacji dla wybranej gminy wraz z analizami ilościowymi i jakościowymi i prezentacją wyników z wykorzystaniem danych przestrzennych,

- przygotowanie harmonogramu oczyszczania gminy z odpadów niebezpiecznych,

- indykatywne ramy finansowe,

- monitorowanie procesu usuwania odpadów niebezpiecznych,

- mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów w proces gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

W ramach projektu opracowywane są analizy przestrzenne, obrazujące zjawisko z wykorzystaniem opragramowania ArcGIS.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest, Dz.U. z 2013 r. poz. 25.

3. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Warszawa, 2010.

4. Krówczyńska M., Wilk E., 2019. Environmental and Occupational Exposure to Asbestos as a Result of Consumption and Use in Poland, International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(14), 2611; DOI: 10.3390/ijerph16142611.

5. Krówczyńska M., Wilk E., 2016. Geoazbest – serwis do monitorowania procesu usuwania wyrobów azbestowych, Roczniki Geomatyki, t.14, z.4 (74): 477-486.

6. Wilk E., Krówczyńska M., Zagajewski B., 2019. Modelling the Spatial Distribution of Asbestos—Cement Products in Poland with the Use of the Random Forest Algorithm. Sustainability, 11(16), 4355, DOI:10.3390/su11164355.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- wyjaśnić pojęcie odpadów niebezpiecznych,

- określić cele i kierunki gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w gminie,

- dobrać metody inwentaryzacji odpadów niebezpiecznych dla gminy,

- określić harmonogram procesu usuwania odpadów niebezpiecznych z obszaru gminy,

- zaprezentować wyniki inwentaryzacji wraz z analizą skali zjawiska oraz określić obszary priorytetowe działań,

- przygotować mechanizmy włączenia interesariuszy w gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi w gminie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się pisemnym zaliczeniem, składającym się z pytań otwartych oraz testu wyboru.

Ćwiczenia oceniane są na podstawie wykonanego przez studenta projektu dla wybranej gminy. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalna jest 1 usprawiedliwiona nieobecność. Pozytywna ocena z ćwiczeń jest podstawowym warunkiem dopuszczenia do przystąpienia do pisemnego zaliczenia wykładu.

Podczas sesji egzaminacyjnej istnieje możliwość poprawy niezaliczonych ćwiczeń. Brak zaliczonych ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia poprawkowego wykładu.

Na ocenę końcową składa się ocena z ćwiczeń i ocena z zaliczenia wykładu (w stosunku 50/50), decydująca jest ocena z wykładu Pozytywna ocena z ćwiczeń jest podstawą do przystąpienia do zaliczenia wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wilk
Prowadzący grup: Ewa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.