Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia urbanistyki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-HUR1 Kod Erasmus / ISCED: 02.9 / (0739) Architektura i budownictwo (inne)
Nazwa przedmiotu: Historia urbanistyki I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem tego wykładu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy historycznej dotyczącej rozwoju myśli urbanistycznej, zasad budownictwa, budowy miast i najważniejszych zespołów architektonicznych na przestrzeni dziejów ze szczególnym uwzględnieniem naszego kontynentu od antyku do renesansu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Historia urbanistyki planowany jest na Gospodarce Przestrzennej jako wykład dwu-semestralny. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy historycznej dotyczącej rozwoju myśli urbanistycznej jak również wiedzy na temat podstawowych zasad budownictwa i architektury na przestrzeni dziejów ze szczególnym uwzględnieniem naszego kontynentu od antyku do renesansu.

Dostarczenie tej wiedzy z założenia ma towarzyszyć wprowadzaniu przedmiotów projektowych, ażeby student miał pełną możliwość korzystania z dorobku poprzednich pokoleń przystępując do pracy nad własnymi koncepcjami projektowymi.

Szczególny nacisk jest położony na rozwój i przenikanie się kultur, idei i teorii w ramach szeroko rozumianego dziedzictwa europejskiego.

Pełny opis:

Zajęcia są tak zbudowane, że składają się ze współpracujących ze sobą czterech równoległych narracji obejmujących: a) najwybitniejsze budowle i budynki oraz zespoły architektoniczne, b) zrealizowane założenia urbanistyczne, c) urbanistyczne koncepcje teoretyczne.

Zasada zajęć oparta jest na ukazaniu ciągu przyczynowo – skutkowego, na triadzie uzupełniających się nawzajem pojęć:

1)samodzielnego obiektu, zespołu lub miasta – jego koncepcji (lub koncepcji i realizacji),

2) postaci czyli osoby twórcy jako wybitnej indywidualności epoki oraz

3) wydarzenia lub ciągu wydarzeń stanowiących historyczne tło.

Jedno z tych trzech pojęć wyeksponowane jako najważniejsze stanowi klucz do określenia pozostałych i zrozumienia całej konfiguracji.

Podstawowa tematyka wykładów nawiązuje do następujących zagadnień:

1) Architektura starożytnej Mezopotamii; okres Państwa Akad (miasto Akad); okres starosumeryjski ze stolicą w Ur, dom starosumeryjski; pierwszy okres supremacji Państwa Babilońskiego (miasto Babilon); rozwój Państwa Asyryjskiego ze stolicą w Niniwie; drugi okres supremacji Państwa Babilońskiego (miasto Babilon rozwój);okres panowania Persów - (stolica Persepolis)

2) Egipt starożytny - epoka Starego i Średniego Państwa; postawa hieratyczna, kanon sztuki staroegipskiej, metafizyczny świat starożytnego Egiptu, zasady funkcjonalne i przestrzenne domu mieszkalnego okresu starożytnego Egiptu;przełom w budownictwie w czasach Imhotepa Rozwój piramid

3) Architektura i sztuka okresu Nowego Państwa,Teby - świątynie w Karnaku i w Luksorze; Nowa stolica faraona Echnatona w Tell el-Amarna (Achetaton);

4) świątynia w Del el- Bahari, architektura za czasów Ramzesów - świątynie w Abu Simbel; okres ptolemejski, rozwój miasta Aleksandria

5) Grecki świat mitów i tradycji - orfizm, architektura i urbanistyka okresu archaicznego (okręg mykeński, minojski i trojański) zasada konstrukcji domu greckiego; porządki architektoniczne starożytnej Grecji;

6) Hippodamos z Miletu i jego urbanistyka

7) Architektura grecka okresu klasycznego; Akropol Ateński; rozwój Aten; teatr grecki; architektura i urbanistyka okresu hellenistycznego – Pergamon

8) Rzym starożytny; traktat Witruwiusza; miasta rzymskie zbudowane na zasadzie koncepcyjnej wywodzącej się z obozu wojskowego; różnice pomiędzy architektonicznym porządkiem greckim a rzymskim; dom rzymski; Palatyn i pałac Flawiuszów, fora cesarskie, złoty dom Nerona

9) Architektura i urbanistyka wczesnochrześcijańska pomiędzy Rzymem a Bizancjum, podziemne miasto katakumb; świątynia wczesnochrześcijańska od domus ecclesiae do bazyliki; Konstantynopol i rozkwit Bizancjum

10) Romańszczyzna i wczesne średniowiecze; architektura monastyczna Wschodu i Zachodu;

11) Rozwój wybranych miast w okresie średniowiecza: Dubrownik; Carcassonne; Nowogród Wielki; rozwój Wenecji;

12) Pergamin z Sankt Gallen i jego znaczenie; nowe typy miast średniowiecznych (miasta kolegiackie, klasztorne i arcybiskupie)

13) Architektura i urbanistyka w okresie gotyku; katedra gotycka - konstrukcja, przykłady architektury świeckiej okresu gotyckiego na przykładzie Pałacu Dożów w Wenecji i Palazzo Vecchio we Florencji,

14) Przykłady architektury warownej Awinion i Malbork; przykłady miast gotyckich : Brugia, Lubeka, Mont – Saint- Michel; Asyż;

15) Miasta akademickie średniowiecznej Anglii

Literatura:

• Architektura świata.; Henri Stierlin Muza S.A W-wa 1997

• Dzieje Architektury Patryk Nuttgens Warszawa Arkady 1998

• Historia architektury europejskiej. N.Pevsner; Arkady W-wa 1979

• Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Architektura i budownictwo. W. Szolginia; WNT W-wa1991

• Sztuka cenniejsza niż złoto. J. Białostocki; PWN W-wa 1968

• Urbanistyka tom I i II Tołwiński T. Wyd. ZBM PW W-wa 1934

• Wiadomości o stylach. W. Witwicki; PWWP 1959

• Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko. W. Ostrowski; OWPW W-wa 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student, który zaliczył przedmiot, posiada niezbędną wiedzę

przekrojową, dzięki której:

1 Zna podstawowe zespoły urbanistyczne i zasady ich kształtowania

2. Zna podstawowe koncepcje urbanistyczne historyczne(od antyku do renesansu)

3. Zna podstawowe elementy budowli i rozumie ich znaczenie dla całości konstrukcji w których skład wchodzą

UMIEJĘTNOŚCI

Student, który zaliczył przedmiot, umie skutecznie stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych, czyli :

1 Potrafi analizować i wyjaśnić przyczyny zmian zachodzących w urbanistyce i architekturze

2. Umie samodzielnie oceniać rozumie i potrafi wskazać podobieństwa i różnice w podstawowych urbanistycznych założeniach historycznych.

3. Posiada kwalifikacje, aby wskazać podstawowe elementy kompozycyjne i ich znaczenie jako składowe poszczególnych zespołów i wnętrz urbanistycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student uczy się odpowiedzialności za innych i za dobro wspólne; poznaje formy i przejawy moralnej odpowiedzialności za społeczne skutki wykonywania swojego zawodu w tym zwłaszcza za ochronę dziedzictwa kulturowego

1.Rozpoznaje zespoły urbanistyczne i obiekty architektoniczne wchodzące w ich skład, potrafi określić okres ich powstania i podstawowe zasady kształtowania i kompozycji.

2. Zauważa ciągłość procesów historycznych w otaczającym środowisku urbanistycznym i rozumie ich następstwo i znaczenie ;

3 uczy się konstruktywnie rozwiązywać problemy związane z, konfliktami społecznymi w związanymi z procesami urbanizacji jak też kolizji interesów, inwestorskich, partykularnych jak i społeczności lokalnych z przez stosowanie metod negocjacyjnych, pojednawczych, konstruktywnych.

Metody i kryteria oceniania:

• Przedmiot składa się tylko z wykładów (nie ma przypisanych do siebie ćwiczeń)

• Wykłady nie są obowiązkowe

• Przedmiot zaliczają 2 kolokwia.

• Do kolokwium należy się przygotować na podstawie notatek z wykładów oraz studiowania zalecanej literatury.

• Należy pamiętać, że zadania na kolokwiach będą skierowane tylko na urbanistykę i tematy podstawowe dotyczące głównych procesów budowy miast i zespołów, (nie będzie pytań o uwarunkowania historyczne czy detale itp..)

Punkty dodatkowe

Do punktacji wynikającej z sumy punktów zdobytej za oba kolokwia można dołączyć równoważne punkty dodatkowe (w liczbie maksymalnie 10) zdobyte podczas wykładów.

Z czego będzie składało się każde kolokwium?

• CZEŚĆ I - będzie zawierała po 3 pytania opisowe - za każde pytanie opisowe można dostać od 0 do 20 punktów – razem do zdobycia 60 punktów

• CZEŚĆ II - Będzie zawierała 2 cytaty, które należy skomentować i przypisać do odpowiedniej epoki i miejsca. Za komentarz można zdobyć od 0 do 20 punktów. Maksymalna liczba punktów w tej części to 40.

• CZEŚĆ III- Krótki test, składający się z 8 punktów, po 5 punktów możliwych do zdobycia za każde pytanie. Razem w części 3 możliwych do zdobycia jest 40 punktów

• Razem w 3 częściach łącznie jest wiec do zdobycia za 1 kolokwium 140 punktów

• Przedmiot zalicza połowa punktów z obu kolokwiów (plus 1 punkt), czyli 140 + 1 punktów.

• Ocena semestralna wystawiana jest po podliczeniu łącznej punktacji za dwa kolokwia.

• Za każde dobrze rozwiązane pytanie testowe będzie do zdobycia 5 punktów, nie będzie punktów ujemnych, wszystkie pytania testowe będą jednokrotnego wyboru.

• Czas na napisanie każdego kolokwium to 80 min. (odejmuje się 5 minut na logistykę na początku i na końcu zajęć).

• Nie ma minimum zaliczeniowego dla pojedynczego kolokwium, tym samym nie ma znaczenia w jakiej konfiguracji za poszczególne kolokwium punkty zostaną zdobyte.

Praktyki zawodowe:

Po zakończeniu pełnego cyklu wykładowego w ramach dwóch semestrów przewiduje się uzupełnianie wiedzy teoretycznej o praktykę zdobytą w studenckich wyjazdach studialnych do najważniejszych historycznych zespołów urbanistycznych. Wyjazd taki przewiduje się w ramach przedmiotów wybieralnych na wyższych semestrach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kwiatkowski
Prowadzący grup: Jacek Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.