Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia urbanistyki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-HUR2 Kod Erasmus / ISCED: 02.9 / (0739) Architektura i budownictwo (inne)
Nazwa przedmiotu: Historia urbanistyki II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem tego wykładu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy historycznej dotyczącej rozwoju myśli urbanistycznej, zasad budownictwa, budowy miast i najważniejszych zespołów architektonicznych na przestrzeni dziejów ze szczególnym uwzględnieniem naszego kontynentu od renesansu do końca XX wieku.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Historia urbanistyki planowany jest na Gospodarce Przestrzennej jako wykład dwu-semestralny. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy historycznej dotyczącej rozwoju myśli urbanistycznej zasad budownictwa i architektury na przestrzeni dziejów naszego kontynentu od renesansu do końca XX wieku.

Dostarczenie tej wiedzy z założenia ma wyprzedzać wprowadzenie przedmiotów projektowych, ażeby student miał pełną możliwość korzystania z dorobku poprzednich pokoleń przystępując do pracy nad własnymi koncepcjami projektowymi.

Szczególny nacisk jest położony na rozwój i przenikanie się kultur, idei i teorii w ramach szeroko rozumianego dziedzictwa europejskiego.

Pełny opis:

Drugi blok semestralny w cyklu tematycznym historii urbanistyki obejmuje zagadnienia od renesansu do współczesności.

Zajęcia są tak zbudowane, że składają się ze współpracujących ze sobą czterech równoległych narracji obejmujących: a) najwybitniejsze budowle i budynki, b) zespoły architektoniczne, c) zrealizowane założenia urbanistyczne, d) urbanistyczne koncepcje teoretyczne. Zasada zajęć oparta jest na ukazaniu ciągu przyczynowo – skutkowego, na triadzie uzupełniających się nawzajem pojęć: obiektu lub miasta (również zespołu architektonicznego) – jego koncepcji (lub koncepcji i realizacji), postaci czyli osoby twórcy jako wybitnej indywidualności epoki oraz wydarzenia lub ciągu wydarzeń stanowiących historyczne tło. Jedno z tych trzech pojęć wyeksponowane jako najważniejsze stanowi klucz do określenia pozostałych i zrozumienia całej konfiguracji.

Podstawowa tematyka wykładów nawiązuje do następujących zagadnień:

1) Renesans i manieryzm; Upadek Konstantynopola; założenia pałacowe doby renesansu; działalność Andrea Palladia; architektura sakralna doby renesansu

2) Renesansowa przebudowa Florencji

3) Renesansowa przebudowa Wenecji

4) Urbanistyka renesansu; teoretyczne koncepcje miasta idealnego; przebudowa wzgórza kapitolińskiego przez Michała Anioła

5) Architektura okresu pełnego baroku; Londyn po wielkim pożarze Barokowa przebudowa Rzymu; barokowa przebudowa Paryża; Stolice imperialne i wielkie rezydencje barokowe;

6) Neoklasycyzm w architekturze; urbanistyka - projekt Regent Street w Londynie; Plac Zgody w Paryżu; Plan Waszyngtonu; Przebudowa Paryża według Haussmanna; Wiedeń, Petersburg - plan i rozwój nowej stolicy Rosji, Bath; teorie miasta idealnego C.Ledoux

7) Historyzm - style historyzujące, eklektyzm, secesja różnica pomiędzy secesją w Rosji i na zachodzie Europy

8) Idea miasta - ogrodu Ebenezera Howarda i jej kontynuatorzy

9) Miasto przemysłowe T. Garniera i miasto liniowe A. Sorii

10) Daniel H. Burnham i ruch City Beautiful Movement

11) Od Bauhausu do Le Corbusiera

12) Futuryści i konstruktywiści

13) Frank Lloyd Wright i Broadacre City

14) Nowe miasta XX wieku

15) Problem rozlewania się miast i Nowy Urbanizm

Literatura:

• Architektura świata.; Henri Stierlin Muza S.A W-wa 1997

• Dzieje Architektury Patryk Nuttgens Warszawa Arkady 1998

• Historia architektury europejskiej. N.Pevsner; Arkady W-wa 1979

• Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Architektura i budownictwo. W. Szolginia; WNT W-wa1991

• Sztuka cenniejsza niż złoto. J. Białostocki; PWN W-wa 1968

• Urbanistyka tom I i II Tołwiński T. Wyd. ZBM PW W-wa 1934

• Wiadomości o stylach. W. Witwicki; PW WP 1959

• Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko. W. Ostrowski; OWPW W-wa 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student, który zaliczył przedmiot, posiada niezbedną wiedzę tzw. faktograficzną

i przekrojową, dzięki której:

1 Zna podstawowe zespoły urbanistyczne i zasady ich kształtowania

2. Zna podstawowe koncepcje urbanistyczne historyczne i współczesne (od renesansu)

3. Zna podstawowe elementy budowli i rozumie znaczenie ich proporcji dla całości zespołów w których skład wchodzą

UMIEJĘTNOŚCI

Student, który zaliczył przedmiot, umie skutecznie stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych, czyli :

1 Potrafi analizować i wyjaśnić przyczyny zmian zachodzących w urbanistyce i architekturze

2. Umie samodzielnie oceniać rozumie i potrafi wskazać podobieństwa i różnice w podstawowych urbanistycznych założeniach historycznych.

3. Posiada kwalifikacje, aby wskazać podstawowe elementy kompozycyjne i ich znaczenie jako składowe poszczególnych zespołów i wnętrz urbanistycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student uczy się odpowiedzialności za innych i za dobro wspólne; poznaje formy i przejawy moralnej odpowiedzialności za społeczne skutki wykonywania swojego zawodu w tym zwłaszcza za ochronę dziedzictwa kulturowego

1.Rozpoznaje zespoły urbanistyczne i obiekty architektoniczne wchodzące w ich skład, potrafi określić okres ich powstania i podstawowe zasady kształtowania i kompozycji.

2. Zauważa ciągłość procesów historycznych w otaczającym środowisku urbanistycznym i rozumie ich następstwo i znaczenie ;

3 uczy się konstruktywnie rozwiązywać problemy związane z, konfliktami społecznymi w związanymi z procesami urbanizacji jak też kolizji interesów, inwestorskich, partykularnych jak i społeczności lokalnych poprzez stosowanie metod negocjacyjnych, pojednawczych, konstruktywnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja dydaktyczna. Egzamin końcowy pisemny w postaci testu złożonego z 10 pytań jednokrotnego wyboru i 30 pytań wielokrotnego wyboru oraz 3 pytań dodatkowych. Każde pytanie jest oceniane w skali 1d o 5 punktów. Test zalicza 50% punktów plus jeden. (czyli 101 punktów) Trzy pytania dodatkowe nie podnoszą puli zasadniczej wszystkich 200 punktów a tym samym nie podnoszą sumy minimalnej 101punktów potrzebnych do zaliczenia przedmiotu, ale dają możliwość zdobycia dodatkowych 15 punktów.

Praktyki zawodowe:

Autokarowy wyjazd studialny - Wybitne europejskie przykłady urbanistycznych zespołów miejskich. (w przygotowaniu)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kwiatkowski
Prowadzący grup: Jacek Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.