Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klimat obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-KLZW-WP Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klimat obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ogólną wiedzę na temat warunków klimatycznych i meteorologicznych w Polsce.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pierwsza część zajęć (realizowana w pierwszej części semestru) to wykłady, których celem jest zaprezentowanie ważności badań klimatu lokalnego miast oraz terenów wiejskich. Przedstawione będą specyficzne cechy wyróżniające miasto na tle otoczenia (ważne w kontekście problemów współczesnych miast) oraz cechy zróżnicowania klimatu lokalnego obszarów wykorzystywanych rolniczo (ważne w optymalnym ich użytkowaniu). Druga część zajęć (realizowana w drugiej części semestru) to ćwiczenia, w ramach których studenci zdobędą umiejętność pozyskiwania danych do analiz klimatu lokalnego, wykonywania takich analiz i prezentacji ich wyników.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia poruszane w ramach wykładów:

1. Skale przestrzenne klimatu. Przyczyny zróżnicowania klimatu lokalnego. Cechy klimatu lokalnego obszarów poza terenami zurbanizowanymi.

2. Przyczyny i przejawy specyfiki klimatu miasta,

3. Współczesne problemy wynikające ze specyficznych warunków panujących w mieście.

4. Możliwości melioracji warunków panujących w mieście z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury i nowoczesnych technologii.

5. Zróżnicowanie przestrzenne warunków aerosanitarnych – prawidłowości wynikające ze specyfiki źródeł emisji podstawowych zanieczyszczeń na różnych typach obszarów.

6. Monitoring zanieczyszczenia powietrza w Polsce.

7. Hałas komunikacyjny i możliwości walki z nim na różnych obszarach.

8. Zanieczyszczenie światłem.

9. Treści środowiskowe, w tym dotyczące warunków klimatycznych, w strategiach smart cities. Plany adaptacji polskich miast do zmian klimatu.

W ramach ćwiczeń studenci uczą się korzystać z różnych źródeł wiedzy klimatologicznej, pozyskiwać informacje potrzebne do oceny warunków klimatycznych lub aerosanitarnych panujących na danym obszarze, opracowywać je, interpretować i przedstawiać wyniki analizy. Umiejętności te wykorzystują w kilku pracach ćwiczeniowych wykonywanych systematycznie w trakcie całej części semestru przeznaczonej na ten typ zajęć. Prace mają różny zakres i stopień trudności. Najprostsze mogą być wykonane bezpośrednio na zajęciach, na których rozpoczęto omawianie danego zagadnienia. Najbardziej złożona praca, wymagająca rozpoznania warunków panujących w wybranych przez studentów terenach zieleni w Warszawie, powinna być wykonana w ciągu dwóch tygodni.

Literatura:

Błażejczyk K. i inni, 2014, Miejska wyspa ciepła w Warszawie, uwarunkowania klimatyczne i urbanistyczne, SEDNO Wydawnictwo Akademickie, Warszawa

Czarnecka M., Koźmiński C., 2006, Meteorologia a zanieczyszczenie atmosfery, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000, Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Landsberg H.E., 1981, The urban climate, Academic Press

Lewińska J., (red.) 1991, Klimat miasta. Vademecum urbanisty, IGPiK

Lewińska J., 2000, Klimat miasta. zasoby. Zagrożenia. Kształtowanie, IGPiK

Lorenc H., Mazur A., 2003, Współczesne problemy klimatu Warszawy, IMGW, Warszawa

Oke T.R., 1987, Boundary layer climates, Routledge, London

Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa

Efekty uczenia się:

Podstawowe, przedmiotowe efekty kształcenia:

Wiedza

Student zna przyczyny zróżnicowania klimatu lokalnego

Student zna typowe cechy zróżnicowania klimatu lokalnego obszarów wykorzystywanych rolniczo oraz obszarów zurbanizowanych

Student zna najważniejsze problemy miast wynikające ze specyfiki ich klimatu

Student zna sposoby melioracji warunków panujących w mieście

Student wie skąd pozyskiwać informacje o warunkach klimatycznych i aerosanitarnych

Umiejętności

Student umie wyszukiwać dane do analizy warunków klimatycznych i aerosanitarnych

Student umie wykonać proste analizy warunków klimatycznych i aerosanitarnych, przedstawić i zinterpretować ich wyniki.

Student umie zidentyfikować w terenie przejawy zróżnicowania warunków klimatu lokalnego

Student umie wskazać działania służące melioracjom klimatu lokalnego

Postawy

Student rozumie znaczenie badań klimatu lokalnego

Student zna rolę i znaczenie zasobów przyrody

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniem wykładowej części przedmiotu jest test realizowany na ostatnich zajęciach wykładowej części semestru. Pierwsza część testu to zadania zamknięte, za których rozwiązanie można zdobyć do 20 punktów. Przy rozwiązywaniu tych zadań nie można korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych. Druga część testu to zadania otwarte, problemowe, za których rozwiązanie również można zdobyć do 20 punktów. Przy rozwiązywaniu tych zadań można korzystać z notatek, przyniesionych książek oraz dostępu do Internetu (pod warunkiem realizowania tego w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym piszącym). W sumie za test można zdobyć do 40 punktów.

Aby zaliczyć wykładową część zajęć należy uzyskać z testu co najmniej 21 punktów. Osoby, które nie spełnią tego warunku, powinny przystąpić do testu poprawkowego w ciągu 2 tygodni od uzyskania pierwszej oceny. W takim wypadku do końcowej oceny z przedmiotu zostanie wliczona połowa sumy punktów zdobytych w pierwszym i drugim podejściu.

Prace ćwiczeniowe powinny być oddawane, w zależności od ich zakresu, bezpośrednio na zajęciach lub w terminie późniejszym, podanym przez prowadzącego (najczęściej tydzień od rozpoczęcia pracy). Prace są na bieżąco oceniane, w skali punktowej. Maksymalna suma punktów możliwa do zdobycia za ćwiczeniową część zajęć wynosi 30.

W sumie za przedmiot można zdobyć do 70 punktów. Ocena końcowa wynika z sumy punktów zdobytej w ramach obydwu części zajęć. Do zaliczenia przedmiotu na ocenę pozytywną wymagane jest zdobycie w sumie co najmniej 36 punktów.

Sprawy organizacyjne

Dopuszczalna jest nieobecność na dwóch wykładach. Jeśli jest ona usprawiedliwiona, student może liczyć na indywidualne konsultacje służące przedstawieniu mu głównych treści wykładu. Jeśli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, student sam powinien zadbać o nadrobienie zaległości. Usprawiedliwienie nieobecności należy przedstawić na zajęciach następujących bezpośrednio po tych, które student opuścił, wtedy też można uzgodnić termin konsultacji służących nadrobieniu zaległości.

W trakcie ćwiczeń dopuszczalna jest tylko usprawiedliwiona nieobecność. Sposób przygotowania zaległej pracy ćwiczeniowej należy wówczas omówić z prowadzącym w ogólnym terminie konsultacji lub w uzgodnionym terminie konsultacji dodatkowych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.