Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody pozyskiwania i analizy danych przestrzennych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-MPADP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pozyskiwania i analizy danych przestrzennych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące danych przestrzennych, metod ich pozyskiwania i przetwarzania.

Pełny opis:

W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną metody zapisu danych przestrzennych, źródła danych przestrzennych i ich podział, wprowadzenie do przetwarzania analiz przestrzennych. Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia teledetekcyjne, zakresy promieniowania elektromagnetycznego, charakterystyki i biblioteki spektralne, kompozycje barwne. Metody przetwarzania danych teledetekcyjnych. Praktyczne zastosowania teledetekcji w projektach geoinformatycznych.

Podczas ćwiczeń studenci poznają metody pozyskania danych różnych typów z różnych źródeł: pozyskanie danych satelitarnych z serwisów USGS, pozyskanie danych wektorowych z GUGiK i innych dostępnych danych internetowych. Zapoznają się:ze zdjęciami lotniczymi - panchromatycznymi i wielospektralnymi oraz zdjęciami satelitarnymi, wykorzystaniem programu ArcGIS w zakresie wyświetlania wybranych wyciągów spektralnych, tworzenia kompozycji barwnych, digitalizacji, klasyfikacji zdjęć zdjęć satelitarnych oraz analiz przestrzennych.

Literatura:

Urbański, J., GIS w badaniach przyrodniczych, Wyd. Uniw.Gdańskiego, 2008.

Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J.R., Interpretacja zdjęć lotniczych, PWN, Warszawa 1999.

Ciołkosz A., Kęsik A., Teledetekcja satelitarna, PWN, Warszawa 1989.

Sitek Z., Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, AGH, Kraków 2000.

Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., Metody i techniki badań geoinformatycznych. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2010.

Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Studenci po zaliczeniu przedmiotu, będą rozumieli podstawowe pojęcia teledetekcyjne, będą w stanie pozyskać dane z różnych źródeł wektorowych i rastrowych. Wykonać na danych wektorowych i rastrowych podstawowe analizy przestrzenne.

Będą znali i umieli zastosować najważniejsze metody, techniki teledetekcyjne i narzędzia GIS.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się pisemnym zaliczeniem składającym się z pytań otwartych oraz testu wyboru. Ocena z ćwiczeń składa się ze średniej ocen z pisemnych sprawdzianów i ćwiczeń praktycznych. Dodatkowo oceniana będzie aktywność na zajęciach i terminowość oddawania prac. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności. Wszystkie ćwiczenia muszą być wykonane i zaliczone. Termin wykonania zaległych lub niezaliczonych ćwiczeń należy ustalić z prowadzącym podczas konsultacji. Pozytywna ocena z ćwiczeń jest podstawowym warunkiem dopuszczenia do przystąpienia do pisemnego zaliczenia wykładu.

Podczas sesji egzaminacyjnej istnieje możliwość poprawy niezaliczonych sprawdzianów z ćwiczeń. Brak zaliczonych ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia poprawkowego wykładu.

Na ocenę końcową składa się ocena z ćwiczeń i ocena z wykładu (w stosunku 50/50), decydująca jest ocena z wykładu Pozytywna ocena z ćwiczeń jest podstawą do przystąpienia do zaliczenia wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Krówczyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Krówczyńska, Ewa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem narzędzi Google.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.