Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demokracja lokalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-N-DML-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demokracja lokalna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. zimowy
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Uczestnicy kursu powinni mieć podstawową wiedzę w zakresie ustroju politycznego i instytucji samorządowych, a także umiejętność pracy z tekstami źródłowymi, w tym w jęz. angielskim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład (z elementami konwersatorium) porusza najważniejsze problemy demokracji przedstawicielskiej. Punktem wyjścia będzie analiza zasad ustrojowych i instytucji definiującej ramy funkcjonowania demokracji lokalnej w Polsce po 1989 r. Następnie przedyskutowane zostaną kwestie kluczowe dla toczącej się debaty publicznej o jakości i przyszłości demokracji lokalnej.

Pełny opis:

Wykład (z elementami konwersatorium) porusza najważniejsze problemy demokracji przedstawicielskiej, która jest ustrojem jednostek samorządu terytorialnego. Choć samorządność terytorialna jest mocno związana z rozwojem idei demokracji liberalnej, praktyki demokratyczne na szczeblu lokalnym są zróżnicowane - między krajami oraz między gminami.

Punktem wyjścia będzie analiza zasad ustrojowych i instytucji definiującej ramy funkcjonowania demokracji lokalnej, a w szczególności demokracji lokalnej w Polsce po 1989 r. Na podstawie tekstów źródłowych przedyskutowane zostaną podstawowe różnice między demokracją na szczeblu lokalnym a demokracją na poziomie państwa narodowego. Następnie, omówione zostaną kwestie kluczowe dla toczącej się debaty publicznej o jakości i przyszłości demokracji lokalnej, w tym: autonomii lokalnej i tendencji re-centralizacyjnych, personalizacji i prezydencjalizacji władzy, zagrożenia korupcją i nepotyzmem, transparentności, nowych form mobilizacji społecznej i form uczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy.

Literatura:

Fragmenty:

Andrysiak A. (2022) Lokalsi. Nieoficjalna historia pewnego samorządu. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.

Oliver, J.E., Ha S.E., Callen Z. (2012), Local elections and the politics of small-scale democracy.

Gendźwiłł A. (2020), Wybory lokalne w Polsce: Uczestnictwo, konkurencja i reprezentacja polityczna w demokracjach mniejszej skali. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Matyja, R. (2021), Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością. Warszawa: Karakter

Regulski J. (2009), Samorządna Polska. Warszawa: Rosner i Wspólnicy

Sellers, J., Lidstrom A., Bae Y. (2020) Multilevel Democracy: How Local Institutions and Civil Society Shape the Modern State. Cambridge: Cambridge University Press.

Raporty dot. kondycji samorządu terytorialnego publikowane przez Fundację Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, a także artykuły publicystyczne z tygodników opinii i dwutygodnika samorządowego "Wspólnota"

Efekty uczenia się:

K_W03 K_W04 K_W09 K_U01 K_U08 K_K06

Studenci:

- znają zasady ustrojowe określające zakres samorządności terytorialnej i najważniejsze elementy architektury instytucjonalnej samorządu terytorialnego w Polsce (na tle europejskim)

- wiedzą, jakie są podstawowe wartości samorządu terytorialnego oraz demokracji lokalnej

- potrafią omówić różnice między demokracją lokalną a demokracją na szczeblu państw narodowych, koncepcję demokracji wielopoziomowej, a także różnice między demokracją przedstawicielską, bezpośrednią, uczestniczącą (partycypacyjną) i deliberacyjną

- umieją wskazać najważniejsze kryteria oceny jakości demokracji i zastosować je do oceny stanu demokracji lokalnej w Polsce

- umieją wskazać najważniejsze dylematy rozwoju demokracji lokalnej w Polsce i inych krajach Europy, zająć stanowisko w dyskusji i uzasadnić własny pogląd na rozstrzygnięcie wybranych dylematów

- umieją pracować z różnymi typami tekstów źródłowych, w tym literaturą akademicką, publicysytyką i raportami eksperckimi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie składała się z oceny z zaliczenia pisemnego (80%) oraz oceny aktywnego udziału w dyskusji (20%).

Zaliczenie pisemne będzie sprawdzało znajomość literatury obowiązkowej i problematyki poruszanej na wykładzie oraz umiejętność formułowania i uzasadniania własnego stanowiska.

Ocena aktywnego udziału w dyskusji będzie prowadzona na bieżąco, punktowane będą poprawne faktograficznie odpowiedzi prezentujące w sposób klarowny uzasadnione stanowisko.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Gendźwiłł
Prowadzący grup: Adam Gendźwiłł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)