Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologiczna urbanistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-N-EKU-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczna urbanistyka
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. letni
Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są: 1) zapoznaniu studentów z zasadami ekologicznej urbanistyki; 2) próbie wdrożenia zasad ekologicznej urbanistyki w istniejącej tkance miejskiej na poziomie: przestrzennym i społeczno- ekologicznym.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów z elementami konwersatorium. Pierwsze półgodziny przeznaczone jest na zagadnienia teoretyczne w zakresie takich tematów jak:

- Czym jest, jakie są zasady implementacji rozwiązań w zakresie ekologicznej urbanistyki, w istniejącej tkance miejskiej.

- Metabolizm miasta, sieciowanie rozwiązań NBS w istniejącej tkance miejskiej.

- Osiedla substandardowe – czego możemy się od nich nauczyć w czasach architektury kryzysu.

- Wykorzystaj to co masz, adaptacja przestrzeni postindustrialnych.

- Znaczenie urbanistyki oddolnej, miejski aktywizm.

- Budowanie zrównoważonych, sprawiedliwej społeczności miejskich.

- Znaczenie nauki obywatelskiej w implementacji zasad ekologicznej urbanistyki.

Następnie wykonywane będzie krótkie ćwiczenie warsztatowe, przy zastosowaniu wiedzy uzyskanej na początku zajęć. W ten sposób zostanie przeprowadzonych 9 pierwszych zajęć.

Kolejne pięć zajęć będzie poświęconych tworzeniu modelu zmiany danej przestrzeni według zasad ekologicznej urbanistyki, poprzez użycie techniki design thinking:

Model będzie tworzony według pięciu kroków:

1) Empatycznego podejścia do społeczności mieszkającej w danej przestrzeni miejskiej.

2) Definiowania problemów danej przestrzeni oraz mieszkających w niej społeczności.

3) Szukanie rozwiązań adekwatnych do zdefiniowanych wcześniej problemów.

4) Tworzenie prototypów rozwiązań.

5) Testowanie wymyślonego przez grupę prototypu.

Celem zajęć jest uwrażliwienie studenta na planowanie miasta przy uwzględnieniu działań prośrodowiskowych oraz społecznych.

Literatura:

Cugurullo F., 2021, Frankenstein Urbanism: Eco, Smart and Autonomous Cities, Artificial Intelligence and the End of the City, Routledge

Hajer M., Pelzer P., Van den Hurk M., Ten Dam Ch., Buitelaar E., 2020, Neighbourhoods for the future: a plea for a social and ecological urbanism, trancityXvaliz

Mostafavi M., Doherty G., 2010, Ecological Urbanism, Lars Müller Publishers

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01, K_W03/ K_U01, K_U04 / K_K03

Student zna i rozumie:

- współczesne doktryny, teorie i poglądy dotyczące samorządu terytorialnego,

zarządzania strategicznego, ładu przestrzennego, projektowania

urbanistycznego i planowania przestrzennego oraz ich ewolucji, a także podaje

przykłady istotnych dla danej dyscypliny naukowej badań (K_W01)

-podstawowe procesy zachodzące w przestrzeni miasta i regionu miejskiego

(ujęcie historyczno-urbanistyczne); wie, jakie generują one potrzeby w zakresie

praktyki planistycznej, zarządzania i procesów politycznych, a także rozumie ich wpływ na koszty społeczne oraz ekonomiczne funkcjonowania przestrzeni (K_W03)

Student potrafi:

- wykorzystać podstawową wiedzę do prognozowania, planowania, obserwacji i analiz zjawisk przestrzennych, a następnie wyjaśniać ich przyczyny oraz

wzajemne powiązania (K_U01)

- rozważyć argumenty podmiotów i grup o zróżnicowanych oczekiwaniach wobec przestrzeni i zaproponować najkorzystniejsze z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego rozwiązanie w skali lokalnej, regionalnej lub

ponadregionalnej (K_U04)

Student jest gotów:

- do podjęcia odpowiedzialności związanej z realizacją zadań planistycznych lub zarządczych (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dokonywana jest na podstawie: obecności studenta na zajęciach, jego zaangażowania na nich oraz pracy końcowej – modelu implementacji.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)