Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gmina bez azbestu, gmina z zabytkami - perspektywy i działania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-N-GBA-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gmina bez azbestu, gmina z zabytkami - perspektywy i działania
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. zimowy
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne aspekty gospodarowania w gminach odpadami zawierającymi azbest, tj. dachami azbestowo-cementowymi oraz prowadzenia gminnej ewidencji zabytków i opracowanie gminnego programu opieki zabytkami. W trakcie wykładu słuchacze zapoznani zostaną z: definicjami i podstawowymi pojęciami, aspektami prawnymi usuwania odpadów niebezpiecznych oraz ochrony zabytków w Polsce, metodami inwentaryzacji, analizami przestrzennymi. Duża część zajęć poświęcona jest opracowaniu tematyki azbestowej i przygotowaniu założeń do programu opieki nad zabytkami dla wybranej gminy z wykorzystaniem narzędzi geoinformatycznych.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest poznanie i praktyczne opanowanie przez studentów zasad gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, tj. wyrobami azbestowo-cementowymi oraz poznanie i praktyczne opanowanie przez studentów zasad ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce, opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami w ramach kształtowania gospodarki przestrzennej w gminie.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i ćwiczeń. W ramach wykładu przedstawiane będą informacje teoretyczne na temat gospodarowania odpadami zawierającymi azbest oraz ochrony i opieki nad zabytkami w gminach, uwarunkowań historycznych i prawnych opieki i ochrony zabytków, opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami. Następnie student będzie wykonywał samodzielny projekt dotyczący gospodarki odpadami zawierającymi azbest oraz przygotowywał założenia do opracowania programu opieki nad zabytkami wraz z przykładowa kartą ewidencji zabytków w wybranej gminie. Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

- prawne aspekty gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w gminach oraz zasady prowadzenia gminnej ewidencji zabytków,

- uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne ochrony i dziedzictwa kulturowego gminy oraz gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest,

- metody inwentaryzacji, analizy ilościowe i jakościowe, opracowanie map przestrzennego rozmieszczenia,

- opracowanie wyników inwentaryzacji dla wybranej gminy wraz z analizami ilościowymi i jakościowymi oraz prezentacją wyników z wykorzystaniem danych przestrzennych,

- określenie priorytetów i kierunków działań w zakresie opieki nad zabytkami,

- przygotowanie harmonogramu realizacji programu opieki nad zabytkami oraz oczyszczania gminy z odpadów niebezpiecznych,

- monitorowanie procesu usuwania odpadów niebezpiecznych,

- mechanizmy włączenia interesariuszy w proces gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

W ramach projektu opracowywane są analizy przestrzenne, obrazujące zjawisko z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS (anglojęzyczny pakiet oprogramowania), studenci zapoznają się z fachowym słownictwem anglojęzycznym dotyczącym procedur opracowania analiz przestrzennych.

Zasadnicza część ćwiczeń wykonywana jest podczas zajęć, samodzielnie studenci dopracowują graficzną i redakcyjną stronę ćwiczenia wraz z opisem do prezentacji, co powinno zająć mniej niż dwie godziny dla każdego wykonywanego ćwiczenia.

Podczas wykładu prezentowane są najważniejsze elementy, ich utrwalenie oraz ewentualne uzupełnienie wiedzy w oparciu o źródła literaturowe zajmie około 8 godzin.

Literatura:

Przykładowe artykuły podawane są w trakcie wykładów.

Efekty uczenia się:

Student pozna i zrozumie:

K_W01 - studenci zapoznają się kierunkami badawczymi dotyczącymi problematyki gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w jednostkach samorządu terytorialnego.

K_W02 – studenci rozumieją rolę analiz ilościowych przydatną w rozwiązywaniu problemów i opracowywaniu analiz społeczno- ekonomicznych.

K_W04 studenci potrafią przeanalizować zmiany ilościowe dotyczące odpadów niebezpiecznych w gminie i ich wpływ na człowieka.

K_W05 – studenci znają procedury prawne i organizacyjne wymagane przy podejmowaniu decyzji w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz decyzji w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.

Student potrafi:

K_U01 – studenci potrafią wykorzystać podstawową wiedzę do prognozowania, planowania, obserwacji i analiz zjawisk przestrzennych, a następnie wyjaśniać ich przyczyny oraz wzajemne powiązania

K_U05 – studenci potrafią dobrać i zastosować różnorodne narzędzia, służące poprawie strategicznego zarządzania przestrzenią oraz krytycznie ocenić ich skuteczność w aktualnie obowiązujących ramach prawno- instytucjonalnych.

K_U07 – studenci potrafią zgromadzić informacje o danym terenie, zaprojektować badanie, dobrać literaturę̨ przedmiotu i źródła danych oraz zinterpretować zebrane dane, wyciągnąć wnioski i sformułować ocenę.

K_U10 – studenci potrafią komunikować się z otoczeniem z wykorzystaniem odpowiednich technik informacyjno‐komunikacyjnych (wykonać prezentację uzyskanego wyniku i zinterpretować go).

Student jest gotów:

K_K01 - student zdobędzie podstawową wiedzę do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania przestrzenią (zabytki i dachy azbestowo-cementowe).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Wykład: zaliczenie w formie pisemnej (test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi). Odbywa się podczas ostatniego wykładu.

Ćwiczenia: wykonanie projektu dla wybranej gminy i prezentacja podczas ostatnich ćwiczeń. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność.

Pozytywna ocena z ćwiczeń jest podstawowym warunkiem dopuszczenia do przystąpienia do pisemnego zaliczenia wykładu.

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zaliczenie wykładu i ćwiczeń. Końcowa ocena z przedmiotu jest składową: 50% z oceny uzyskanej z ćwiczeń oraz 50% z zaliczenia wykładu. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% możliwych do zdobycia punktów; w zakresie: 51-60% ocena dostateczna, 61-70% - dostateczna plus, 71-80% - dobra, 81-90% - dobra plus, 91-100% - bardzo dobra.

Podczas sesji egzaminacyjnej istnieje możliwość poprawy niezaliczonych ćwiczeń. Brak zaliczenia ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia poprawkowego wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wilk
Prowadzący grup: Ewa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)