Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kreowanie miasta odpornego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-N-KMO-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kreowanie miasta odpornego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. letni
Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne: podstawy hydrologii i klimatologii (np. przedmioty Hydrologia obszarów zurbanizowanych i obszarów miejskich, Klimatologia obszarów zurbanizowanych i obszarów miejskich), podstawy projektowania urbanistycznego.


Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone: 1) zapoznaniu studentów z procesami, w wyniku których funkcjonowanie miasta jest utrudnione i/lub generujące zbędne koszty, a także działaniami uodparniającym miasto na takie problemy; 2) wykorzystaniu przez studentów tej wiedzy w praktyce.

Pełny opis:

Pierwsza część zajęć (realizowana w pierwszej części semestru) to wykłady, których celem jest zaprezentowanie przyczyn i przejawów problemów typowych w miastach (głównie polskich, ale i wybranych miastach świata).

Dowiemy się z nich: Co to jest miasto odporne? Odporność a adaptabilność (adaptacja).

Poruszane będą tu aspekty: środowiskowe wynikające z przekształcenia obszaru w wyniku jego zabudowy (jak nadmierne nagrzewanie się obszarów zapłytowanych i występujące tam problemy z odprowadzaniem wody po ulewnych opadach); Urbanistyczne wynikające ze stylu zabudowy na danym obszarze oraz udziału i rodzaju powierzchni biologicznie czynnej (w skali całego miasta, jak i różnych osiedli) na skalę omawianych problemów.

A w szczególności: Czynniki zaburzające odpornośc miasta: środowiskowe (powodzie, susze, fale upałów, trzęsieniami ziemi, zanieczyszczenie powietrza), ekonomiczne (bezrobocie, problemy finansowe, kryzys gospodarczy), społeczne (przestępczość, terroryzm, konflikty społeczne), infrastrukturalne (zły stan dróg, budynków i infrastruktury technicznej), dowiemy się jak wykonać ocenę ryzyka klimatycznego oraz hydrologicznego (powodzie, susze, zła wody itp.)

Głównym celem omówienia tych zagadnień jest wskazanie rodzajów działań, które można podejmować, aby uczynić miasto bardziej odpornym na różnego rodzaju procesy destrukcyjne. W jaki sposób kreować miasto odporne. Zostaną tu przedstawione zróżnicowane strategie tworzenia miast odpornych poprzez działania odgórne i oddolne, implementacje szarej i zielonej infrastruktury, modernizację istniejącej tkanki miejskiej, wykorzystanie systemów społeczno-ekologicznych - jako czynnika stabilizującego (wprowadzającego miasta w stan równowagi) w odniesieniu do czynnika zmiany (nagłego impulsu - np. związanego z ryzykiem klimatycznym). Na przykładzie głównie Nowego Jorku i innych miast europejskich (Paryża, Hamburga i Kopenhagi).

W ćwiczeniowej części zajęć (w drugiej połowie semestru) studenci wykorzystują wiedzę zdobytą w czasie wykładów do rozpatrzenia sytuacji panującej w wybranych częściach miasta (diagnoza problemów i wskazanie odpowiednich działań naprawczych i uodporniających).

Przeprowadzenie wizji lokalnej na konkretnych obszarach miejskich (np. Warszawy), analizy (czynników zaburzających odporność miasta, potencjału przestrzennego i społecznego do wprowadzania zmiany). Informacje te zostaną wykorzystane do stworzenia koncepcji implementacji konkretnych narzędzi budujących tzw. miasto odporne przy wykorzystaniu potencjału systemu społeczno- ekologicznego - formie sformułowania tzw. wytycznych projektowych - forma graficznej - technika wykonania dowolna (praca wykonywana jest w grupach). Lider grupy prezentuje wyniki jej pracy na forum grupy ćwiczeniowej.

Literatura:

- Błażejczyk K. i inni, 2014, Miejska wyspa ciepła w Warszawie, uwarunkowania klimatyczne i urbanistyczne, SEDNO Wydawnictwo Akademickie, Warszawa

- Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach. Katalog techniczny. Ecologic Institute i Fundacja Sendzimira, 2019

- Lewińska J., 2000, Klimat miasta. zasoby. Zagrożenia. Kształtowanie, IGPiK

- Lorenc H., Mazur A., 2003, Współczesne problemy klimatu Warszawy, IMGW, Warszawa

- Mertens E., 2021, Resilent City, Landscape Architecture for Climate Change, Birkhauser Basel, Berlin

- Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: Wiedza: K_W01, K_WO9/ K_U01, K_U03, K_U05, K_U10/

K_K01, K_K02, K_K05

Wiedza: Student zna i rozumie:

- współczesne doktryny, teorie i poglądy dotyczące samorządu terytorialnego,

zarządzania strategicznego, ładu przestrzennego, projektowania

urbanistycznego i planowania przestrzennego oraz ich ewolucji, a także podaje

przykłady istotnych dla danej dyscypliny naukowej badań (K_W01)

- podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia prawne przydatne w

rozwiązywaniu praktycznych problemów planistycznych i w opracowywaniu

analiz społeczno-gospodarczych, służących zarządzaniu strategicznemu w

organizacjach publicznych (K_WO9)

Umiejętności: Student potrafi:

- wykorzystać podstawową wiedzę do prognozowania, planowania, obserwacji i analiz zjawisk przestrzennych, a następnie wyjaśniać ich przyczyny oraz

wzajemne powiązania (K_U01)

- wskazać optymalną z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego lokalizację różnorodnych zamierzeń inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych, a także obszary, których środowisko przyrodnicze i kulturowe powinno podlegać ochronie (K_U03)

- dobrać i zastosować różnorodne narzędzia, w tym planistyczne, służące

poprawie strategicznego zarządzania przestrzenią oraz krytycznie ocenić ich

skuteczność w aktualnie obowiązujących ramach prawno-instytucjonalnych (K_U05)

- w sposób jasny i precyzyjny (z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii)

informować o zjawiskach i procesach przestrzennych, a także zaprezentować je różnym odbiorcom, w tym decydentom oraz opinii publicznej (K_U10)

Kompetencje społeczne: Student jest gotów do:

- do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit realizujących cele publiczne (K_K01)

- do aktywnego udziału we współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, innymi

decydentami, podmiotami gospodarczymi i mieszkańcami, w tym do koordynacji działań podejmowanych przez te podmioty w przestrzeni(K_K02)

- krytycznej oceny nabytej wiedzy i umiejętności oraz poszerzania kompetencji

zawodowych (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dokonywana jest na podstawie końcowej pracy - modelu implementacji rozwiązań w formie graficznej oraz jej prezentacji na forum grupy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska, Bożena Kicińska, Jarosław Suchożebrski
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska, Bożena Kicińska, Jarosław Suchożebrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska, Bożena Kicińska, Jarosław Suchożebrski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)