Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oceny oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-OOS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oceny oddziaływania na środowisko
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak – poziom podstawowy.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest wyjaśnienie i analiza obecnego stanu procedury ocen oddziaływania na środowisko zarówno dla przedsięwzięć indywidualnych jak i ocen strategicznych oraz podstawowe elementy i zasady wykonywania tych ocen ze szczególnym uwzględnieniem metodyki i praktyki polskiej.

Pełny opis:

Podstawy teoretyczne oceny następstw środowiskowych planowanych przedsięwzięć, planów, strategii, polityk. Przepisy prawne i główne procedury dotyczące procesu OOŚ w Polsce, w Europie (UE) i na świecie. Kategorie uciążliwości obiektów i przedsięwzięć. Rola administracji, inwestora, projektanta i społeczeństwa w procesie OOŚ. Wariantowanie rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych. Procedury kwalifikacyjne: listy, matryce, operaty specjalistyczne. Oceny strategiczne. Prognozy zmian ustaleń planów przestrzennego zagospodarowania. Inwestycje o zasięgu transgranicznym. Przygotowywanie i uzgadnianie Raportu OOS. Scoping i screening. Analiza stanu środowiska w strefie oddziaływania przedsięwzięcia. Krytyczny opis przedsięwzięcia. Ocena wypełniania zasad zrównoważonego rozwoju. Metodologia wyboru wariantów. Analiza wariantu zerowego i prośrodowiskowego. Wymagania dotyczące poszczególnych oddziaływań. Środki łagodzące. Monitoring. Raportowanie kwestii społecznych. Sporządzanie podsumowań, wniosków oraz streszczenia. Wykorzystanie Raportu w wydawaniu decyzji środowiskowej. Specyfika Raportów dla różnych grup przedsięwzięć. Podstawowe błędy procesu i raportów OOS. Perspektywy rozwoju systemu OOS.

Literatura:

Bohatkiewicz J. 2008. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych. Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o., Kraków.

Directive 2014/52/EU of the European Parliament

and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public

and private projects on the environment.

OJ L 124, 25/04/2014, p. 1–18.

Grudzińska I., Zarzecka J. 2011, Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko (stan prawny na dzień 18 marca 2011), Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment.

Gałaś S., 2014, Assessment of the Quality of the Environment in the V4 Countries, AGH University of Science and Technology Press, Krakow.

Jendrośka J., Bar M. (red.), Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2008, 318.

Problemy ocen środowiskowych, kwartalnik, EKO-KONSULT Gdańsk, Gdańsk (od 1998 r.).

Roge-Wiśniewska M. (red.), 2010, Environmental Management and Assessment,Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Roge-Wiśniewska M., 2009, Rozwój infrastruktury drogowej z zachowaniem walorów krajobrazu i zadrzewień przydrożnych. w: Worobiec K.A., Liżewska I. (red.) Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona. Stowarzyszenie SADYBA z Kadzidłowa, Wydawnictwo Borussia, Kadzidłowo–Olsztyn, 257–263.

Ustawa z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz. U. z 2008 r., nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami.

Wilżak T. (red.) 2013, Zagadnienia proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Wilżak T. (red.) 2014, Zagadnienia przyrodnicze w ocenach oddziaływania na środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

– znaczenie procedur i zasad wykonywania ocen środowiskowych jako narzędzia zarządzania środowiskiem i oceny antropopresji K_W05, K_W06, K_U02, K_U03,

– podstawowe metody i techniki ocen środowiskowych oraz metody inwentaryzacji i waloryzacji zasobów środowiska służące zarządzaniu, K_U03,

– podstawowe oddziaływania na środowisko związane z kilkoma wybranymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, K_W06, K_U03,

Absolwent potrafi:

- przygotować schemat konspektu raportu OOŚ oraz wskazać główne etapy uzyskiwania decyzji środowiskowej, K_U02, K_U03, K_U09

- zaplanować prace i przygotować raport oceny oddziaływaniu na środowisko dla niewielkiego przedsięwzięcia, K_U09

- pozyskać niezbędne dane środowiskowe do wykonania raportu OOŚ z zastosowaniem narzędzi geoinformatycznych, wykonać analizę przestrzenną i wizualizację wyników w formie prezentacji kartograficznej, K_U03, K_U09

Absolwent:

- rozumie odpowiedzialność za realizację podjętych zobowiązań w pracy zespołowej

- ma świadomość wagi etyki zawodowej w ocenach środowiskowych i odpowiedzialności za rzetelne przygotowanie raportu OOŚ, K_W06, K_K04

Nakład pracy studenta:

45h - obecność na zajęciach (wykład, ćwiczenia)

30-45h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie do zajęć i egzaminu)

75-90h ogółem (zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych studenta).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia wykładu (egzamin) jest sprawdzian pisemny w formie testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte. Zaliczenie wykładu następuje bezpośrednio po jego zakończeniu.

Podstawą oceny ćwiczeń jest średnia arytmetyczna z prac cząstkowych, które student wykonuje na ćwiczeniach. Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach.

Ocena końcowa: średnia ważona ocen z egzaminu i ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska, Urszula Zawadzka-Pawlewska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska, Urszula Zawadzka-Pawlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska, Urszula Zawadzka-Pawlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)