Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oceny oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-OOS Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oceny oddziaływania na środowisko
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak – poziom podstawowy.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest wyjaśnienie i analiza obecnego stanu procedury ocen oddziaływania na środowisko zarówno dla przedsięwzięć indywidualnych jak i ocen strategicznych oraz podstawowe elementy i zasady wykonywania tych ocen ze szczególnym uwzględnieniem metodyki i praktyki polskiej.

Pełny opis:

Podstawy teoretyczne oceny następstw środowiskowych planowanych przedsięwzięć, planów, strategii, polityk. Przepisy prawne i główne procedury dotyczące procesu OOŚ w Polsce, w Europie (UE) i na świecie. Kategorie uciążliwości obiektów i przedsięwzięć. Rola administracji, inwestora, projektanta i społeczeństwa w procesie OOŚ. Wariantowanie rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych. Procedury kwalifikacyjne: listy, matryce, operaty specjalistyczne. Oceny strategiczne. Prognozy zmian ustaleń planów przestrzennego zagospodarowania. Inwestycje o zasięgu transgranicznym. Przygotowywanie i uzgadnianie Raportu OOS. Scoping i screening. Analiza stanu środowiska w strefie oddziaływania przedsięwzięcia. Krytyczny opis przedsięwzięcia. Ocena wypełniania zasad zrównoważonego rozwoju. Metodologia wyboru wariantów. Analiza wariantu zerowego i prośrodowiskowego. Wymagania dotyczące poszczególnych oddziaływań. Środki łagodzące. Monitoring. Raportowanie kwestii społecznych. Sporządzanie podsumowań, wniosków oraz streszczenia. Wykorzystanie Raportu w wydawaniu decyzji środowiskowej. Specyfika Raportów dla różnych grup przedsięwzięć. Podstawowe błędy procesu i raportów OOS. Perspektywy rozwoju systemu OOS.

Literatura:

Bohatkiewicz J. 2008. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych. Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o., Kraków.

Directive 2014/52/EU of the European Parliament

and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public

and private projects on the environment.

OJ L 124, 25/04/2014, p. 1–18.

Grudzińska I., Zarzecka J. 2011, Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko (stan prawny na dzień 18 marca 2011), Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment.

Gałaś S., 2014, Assessment of the Quality of the Environment in the V4 Countries, AGH University of Science and Technology Press, Krakow.

Jendrośka J., Bar M. (red.), Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2008, 318.

Problemy ocen środowiskowych, kwartalnik, EKO-KONSULT Gdańsk, Gdańsk (od 1998 r.).

Roge-Wiśniewska M. (red.), 2010, Environmental Management and Assessment,Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Roge-Wiśniewska M., 2009, Rozwój infrastruktury drogowej z zachowaniem walorów krajobrazu i zadrzewień przydrożnych. w: Worobiec K.A., Liżewska I. (red.) Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona. Stowarzyszenie SADYBA z Kadzidłowa, Wydawnictwo Borussia, Kadzidłowo–Olsztyn, 257–263.

Ustawa z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz. U. z 2008 r., nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami.

Wilżak T. (red.) 2013, Zagadnienia proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Wilżak T. (red.) 2014, Zagadnienia przyrodnicze w ocenach oddziaływania na środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student zdobywa:

– wiedzę na temat procedur, podstawowych elementów i zasad wykonywania ocen środowiskowych,

– umiejętność rozumienia i prezentowania wybranych elementów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

– potrafi przygotować schemat konspektu raportu i prognozy oraz wskazać etapy uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Po wykładzie student zna przepisy prawne, główne procedury dotyczące procesu OOŚ w Polsce i na świecie oraz podstawowe elementy raportu OOS.

Po zakończeniu ćwiczeń student:

– zna podstawowe oddziaływania związane z kilkoma wybranymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi,

– potrafi prezentować podstawowe elementy raportu OOS,

– posiada umiejętność konstruowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

– potrafi przeprowadzić analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia wykładu (zaliczenie na ocenę) jest sprawdzian pisemny w formie testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte. Zaliczenie wykładu następuje bezpośrednio po jego zakończeniu.

Podstawą oceny ćwiczeń jest średnia arytmetyczna z prac cząstkowych, które student wykonuje na ćwiczeniach. Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach.

Ocena końcowa: średnia ważona ocen z wykładów i ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska, Urszula Zawadzka-Pawlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.