Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja przestrzenna usług publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-OPUP-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja przestrzenna usług publicznych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Samorząd terytorialny I 1900-5-ST1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są zakres i sposoby organizacji przestrzennej usług publicznych (administracyjnych, społecznych i komunalnych). Studenci zyskują wiedzę o problemach organizacji sieci usług finansowanych ze środków publicznych. Prezentowane przykłady odnoszą się do organizacji usług w różnych skalach przestrzennych (od ogólnokrajowej, przez regionalną, po powiatową i gminną). Ważnym punktem odniesienia jest dostępność mieszkańców do usług publicznych.

Ćwiczenia mają za zadanie przybliżyć (na przykładach) sposoby oceny nie/równomiernego dostępu mieszkańców do instytucji publicznych oraz rozwiązywania problemów kształtowania sieci placówek usługowych i dostępności przestrzennej obywateli do usług.

Pełny opis:

W trakcie zajęć podejmowane będą następujące tematy.

1) Wykład:

- jakie cechy mają usługi publiczne,

- co składa się na zestaw usług o charakterze publicznym,

- sposoby organizacji przestrzennej usług publicznych,

- jak kształtuje się struktura przestrzenna usług administracji centralnej i skąd się bierze hierarchiczny układ tych instytucji,

- na ile przeszłość (zmiany ustrojowe, gospodarcze) wpływa na organizację usług publicznych (podziały specjalne),

- co skłania/zniechęca jednostki samorządu terytorialnego do współpracy przy organizacji i świadczeniu usług społecznych i komunalnych,

- jaka jest specyfika organizacyjna usług ratunkowych,

- jak rozumie dostępność usług planista a jak obywatel/konsument,

- jak zmienia się dostęp obywateli do usług, gdy przestają one mieć charakter publiczny (edukacja, ochrona zdrowia).

Ćwiczenia:

- czy powinno się prywatyzować usługi publiczne?

- jak organizować transport zbiorowy w mieście?

- które miejscowości "zasługują" na instytucje publiczne?

- co wpływa na zróżnicowanie w dostępie do usług publicznych w gminach/powiatach?

- jakie miary dostępności usług stosują planiści/zarządcy a jakie obywatele/konsumenci?

Literatura:

Chmielnicki P., 2005, Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Warszawa: Municipium (rozdziały 1-2, ss.15-110).

Dzieciuchowicz J. (red.), 2006, Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (rozdziały 1-3, ss.3-41).

Kuźnik F., 2012, Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych. Studia KPZK PAN nr 143. Warszawa.

Flejterski S. i in. (red.), 2005, Współczesna ekonomika usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdziały 15-16, ss.451-507).

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

1. Zna zakres i rodzaje usług publicznych

2. Zna najważniejsze problemy związane z organizacją usług przez państwo, region i samorząd lokalny.

W zakresie umiejętności student:

1. Potrafi określić stopień zróżnicowania dostępności mieszkańców do usług.

2. Umie wskazać konsekwencje dla mieszkańców komercjalizacji i /lub prywatyzacji usług tradycyjnie uznawanych za publiczne.

W zakresie postaw student:

1. Rozpoznaje, na czym polega problem pogodzenia interesu ogólnospołecznego z korzyściami indywidualnymi w przypadku kształtowania sieci usług finansowanych ze środków publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się:

- punkty uzyskane z ćwiczeń (40%)

- punkty uzyskane z pisemnego zaliczenia wykładu (60%).

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.