Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyrodniczy system miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PRSM-WP Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Przyrodniczy system miasta
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowe wiadomości z przedmiotów fizycznogeograficznych (klimatologia, gleboznawstwo, hydrologia, geomorfologia), ekologii, biologii.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć przedstawiane i analizowane są zagadnienia dotyczące wybranych problemów funkcjonowania terenów zieleni w przestrzeni miejskiej, potrzeb ich ochrony i możliwości praktycznego wykorzystania oraz urbanistycznych i planistycznych koncepcji systemu przyrodniczego miasta.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie roli przyrody w mieście i wskazania narzędzi do jej zachowania i odbudowania. Podczas zajęć przedstawiane i analizowane są zagadnienia dotyczące niektórych problemów funkcjonowania terenów zieleni w przestrzeni miejskiej, potrzeb ich ochrony i możliwości praktycznego wykorzystania oraz urbanistycznych i planistycznych koncepcji systemu przyrodniczego miasta.

Zagadnienia omawiane w trakcie wykładów:

1. miasto jako ekosystem - właściwości, podstawowe procesy przyrodnicze, degradacja biotycznych i abiotycznych komponentów środowiska,

2. klasyfikacje terenów zieleni miejskiej,

3. przyrodnicze i społeczne funkcje terenów zieleni miejskiej, potencjał przyrodniczy miasta, ecosystem services, kapitał naturalny miasta,

4. historia terenów zieleni miejskiej - założenia parkowo-ogrodowe, wybrane koncepcje urbanistyczne (m.in. koncepcja miasta-ogrodu Howarda, koncepcje Le Corbusier'a, karta Ateńska i in.),

5. układ przestrzenny terenów zieleni, koncepcja "zielonej infrastruktury"

6. system przyrodniczy miasta jako koncepcja urbanistyczno-planistyczna,

7. ochrona terenów zieleni miejskiej - potrzeby, możliwości realizacji,

8. współczesne koncepcje miasta zrównoważonego, ekomiasta

Zagadnienia omawiane w trakcie ćwiczeń realizowanych na obszarze wybranych terenów zieleni Warszawy:

1. struktura i funkcjonowanie krajobrazu części wysoczyznowej miasta i doliny Wisły

2. naturalność i bioróżnorodność krajobrazu - dolina Wisły, lasy miejskie

3. zagospodarowanie obszarów o wysokim potencjale przyrodniczym - Skarpa Warszawska, dolina Wisły

4. zagrożeń terenów biologicznie czynnych – dolina Wisły, lasy miejskie

5. skuteczność ochrony zasobów przyrodniczych – śródmiejskie rezerwaty przyrody (Las Kabacki, las Bielański)

6. funkcje ekologiczne terenów zieleni urządzonej – wybrane parki, skwery i zieleńce.

Nakład pracy studenta:

45h - obecność na zajęciach (wykład i ćwiczenia)

15h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie do zajęć)

60h ogółem (lub więcej, zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru etc. cech indywidualnych studenta)

Literatura:

- Kaliszuk E., 2005 - Funkcje systemu przyrodniczego miasta w kształtowaniu warunków środowiska przyrodniczego na przykładzie Warszawy. Prace i Studia Geograficzne, Tom 36

- Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Warszawy, 2006

- Środowisko przyrodnicze Warszawy, 1990, PWN, Warszawa.

- Szulczewska B., Kaliszuk E., 2005 - Koncepcja systemu przyrodniczego miasta: geneza, ewolucja i znaczenie praktyczne. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – PAN,

- Wisła w Warszawie, 2000, Biuro Zarzadu m.st. Warszawy, Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury, Warszawa

- Zimny H. 2005. Ekologia miasta. Agencja Reklamowo-wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Stare Babice

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. definiuje podstawowe pojęcia ekologiczne,

2. zna procesy funkcjonowania krajobrazu geoekosystemu miasta,

3. zna zagrożenia terenów biologicznie czynnych,

4. zna zasady zagospodarowania terenów biologicznie czynnych,

5. zna potrzeby i zasady ochrony przyrody i krajobrazu,

6. zna wartość przyrodniczą terenów biologicznie czynnych,

7. zna funkcje ekologiczne terenów zieleni urządzonej.

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi określić rolę i funkcje terenów biologicznie czynnych w mieście,

2. potrafi ocenić potencjał przyrodniczy krajobrazu,

3. potrafi wskazać optymalne kierunki zagospodarowania terenów biologicznie czynnych,

4. potrafi zidentyfikować główne zagrożenia krajobrazu ,

5. potrafi wskazać optymalne działania służące ochronie i kształtowaniu krajobrazu miejskiego,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. szanuje zasoby środowiska przyrodniczego,

2. akceptuje konieczność podejmowania działań służących ochronie stanu środowiska przyrodniczego i krajobrazu,

3. szanuje obowiązujące standardy i zasad dobrej praktyki.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia wykładu (zaliczenie na ocenę) jest sprawdzian pisemny w formie testu zawierającego pytania zamknięte.

Zaliczenie ćwiczeń: Kontrola obecności, ocena ciągła bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności, udział w pracach terenowych i kameralnych. Szczegółowe zasady zaliczenia przedmiotu zostaną określone przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć.

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładów.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.