Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie urbanistyczne III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PRUR3 Kod Erasmus / ISCED: 02.0 / (0730) Architektura i budownictwo
Nazwa przedmiotu: Projektowanie urbanistyczne III
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Projektowanie urbanistyczne I 1900-5-PRUR1
Projektowanie urbanistyczne II 1900-5-PRUR2
Propedeutyka projektowania 1900-5-PPR
Teoria urbanistyki I 1900-5-TEUR1
Teoria urbanistyki II 1900-5-TEUR2

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Studenci wykonują projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Pełny opis:

Studenci wykonują projekty urbanistyczne dla jednej z wybranych lokalizacji. Praca nad projektem rozpoczyna się od analizy uwarunkowań i tworzenia syntetycznych koncepcji przestrzennych. Studenci opracowują rysunki zagospodarowania terenu pokazujące ukształtowanie zabudowy, przestrzeni publicznej, infrastruktury komunikacyjnej i zieleni.

Treści kształcenia w zakresie projektowania urbanistycznego:

1. Kształtowanie przestrzeni miejskiej. Zasady kształtowania zespołów zabudowy wielorodzinnej i towarzyszących obiektów usługowych. Struktura funkcjonalno-przestrzenna osiedla domów wielorodzinnych.

2. Kształtowanie zabudowy wielorodzinnej. Zasady wzajemnej lokalizacji budynków i funkcji na osiedlu.

Treści kształcenia w zakresie planowania infrastruktury technicznej:

1. Sieci drogowo-uliczne i ich potrzeby terenowe. Komunikacja zbiorowa i indywidualna. Ścieżki rowerowe.

Literatura:

1. Chmielewski J. M., 2005, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

2. Wejchert Kazimierz, 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady

3. Adamczewska-Wejchert Hanna, 1995, Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Arkady.

4. Chmielewski Jan M., 1996, Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, Katedra Urbanistyki i Gosp. Przestrzennej Wydz. Arch. PW.

Efekty uczenia się:

Wykształcenie u uczestników zajęć zdolności do aktywnego i kreatywnego stosunku do otaczającej rzeczywistości. Umiejętność kształtowania zespołów zabudowy wielorodzinnej z uwzględnieniem wymogów estetycznych, technicznych i prawnych. Doskonalenie umiejętności graficznej prezentacji projektów.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: uczestnictwo w konsultacjach odbywających się w wyznaczonym przez osobę prowadzącą rytmie, oceny z przeglądów zaawansowania prac oraz ocena projektu urbanistycznego zaprezentowanego w formie plansz na koniec semestru.

Ocena dokonywana jest na podstawie wartości merytorycznych propozycji projektowych, samodzielności i kreatywności studentów podczas pracy nad projektem oraz estetyki i komunikatywności prezentacji graficznej projektu.

Dopuszczona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność każdego z członków zespołu w semestrze.

Przez obecność na zajęciach rozumiany jest czynny w nich udział wyrażający się w odbytych konsultacjach i w znacznym postępie prac nad rozwiązaniem zadania zrealizowanym w trakcie trwania zajęć.

Przez uczestnictwo w konsultacjach rozumiane jest przedstawienie przez członków zespołu znacznego postępu prac nad rozwiązaniem zadania w stosunku do ostatnich konsultacji.

Zajęcia online warunki zaliczenia:

1. Obecność w zajęciach online wyrażająca się w zgraniu aktualnych materiałów pracy nad projektem w formacie PDF do odpowiedniego folderu na dysk Google przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu, przedstawieniu postępów pracy podczas zajęć, udziale w konsultacjach wszystkich grup projektowych. W pracy nad projektem oraz w konsultacjach swojego projektu powinny uczestniczyć czynnie wszyscy członkowie zespołu równolegle. Dopuszczona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność każdego z członków zespołu w semestrze.

2. Prezentowanie postępów pracy zespołu (kolejno przez każdego z członków).

3. Zaliczenie wyznaczonych w semestrze przeglądów zaawansowania prac (oceny cząstkowe).

4. Oddanie pracy semestralnej- zgranie końcowych plansz (projekt+uwarunkowania) w formacie PDF do odpowiedniego folderu dostępnego na dysku Google, przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu. Nie oddanie projektu w terminie skutkuje oceną niedostateczną w pierwszym terminie  zaliczenia. Oddanie w późniejszym terminie, ale przed pierwszym terminem dziekańskim, skutkuje obniżeniem oceny o pół stopnia.

Na ocenę końcową składają się: obecność na zajęciach oraz uczestnictwo w konsultacjach (online), oceny z przeglądów zaawansowania prac oraz ocena projektu urbanistycznego zaprezentowanego w formie plansz na koniec semestru.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pękalska
Prowadzący grup: Monika Pękalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.