Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka w gminie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PwG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka w gminie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakres wiedzy i umiejętności zależy od miejsca odbywania praktyk oraz obowiązków powierzonych praktykantowi.


Przed rozpoczęciem praktyk student zobowiązany jest uzgodnić program, ustalić dokładany termin i warunki odbywania praktyki

z opiekunem w wybranej Firmie/Instytucji, a następnie uzyskać akceptację tych założeń u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

Skrócony opis:

Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna. Głównym celem praktyki jest poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania. Student ma prawo odbywać praktykę w samodzielnie wybranej przez siebie Firmie/Instytucji, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów.

Pełny opis:

Student zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin pracy) .

Praktyki odbywają się na II roku studiów pierwszego stopnia w okresie od początku wakacji letnich do końca egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego.

Praktyka może odbywać się w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, jednostkach administracji samorządowej, instytucjach społecznych, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach organizacyjnych, jeżeli charakter odbywanej przez studenta praktyki będzie zgodny z profilem kierunku studiów.

Formy praktyk:

- Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Uniwersytet oferty praktyk wynikającej z zawartych umów długoterminowych i dostępnej w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów;

- Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z Firmą/Instytucją, Wydział sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem praktyki;

- Zatrudnienie na umowę o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej jednego miesiąca w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów;

- Prowadzenie działalności gospodarczej;

- Praca w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalające osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in. realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych, udział w realizacji prac naukowo-badawczych.

Więcej informacji dotyczących praktyk: dokument „Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na kierunku Gospodarka przestrzenna”, dostępny na stronie internetowej Wydziału.

Literatura:

Wykaz zalecanej literatury zależy od miejsca praktyki i zadań powierzonych studentowi. Ustala ją Opiekun praktyk oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania (ogólna wiedza o charakterze gospodarki przestrzennej oraz jej relacjach z geografią, urbanistyką,socjologią, ekonomią i nauką o administracji, rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne i przyrodnicze uwarunkowania działalności planistycznej, w tym planowania strategicznego; wiedza o administracji terytorialnej oraz podejmowanych przez nią działaniach w zakresie zagospodarowania przestrzeni i zarządzania strategicznego w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej, z uwzględnieniem czynników funkcjonalnych, administracyjnych, społecznych, przyrodniczych, politycznych, prawnych oraz ekonomicznych)

- poznanie przez studentów zasad funkcjonowania różnych instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach.

UMIEJĘTNOŚCI:

- kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej (wykorzystanie wiedzy teoretycznej do opisu, interpretacji, a także prognozowania i planowania zjawisk przestrzennych wywołanych działalnością człowieka, używając przy tym różnorodnych metod i narzędzi; interpretowanie kształtowanych przez samorząd terytorialny procesów przestrzennych oraz społeczno-gospodarczych w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju oraz korzyści ogólnospołecznych; prowadzenie prawidłowych obserwacji i analizy zjawisk przestrzennych a następnie wyjaśnianie ich przyczyny oraz wzajemnych powiązań; analiza argumentów podmiotów i grup o zróżnicowanych oczekiwaniach wobec przestrzeni i zaproponowanie najkorzystniejszego z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego rozwiązania w skali lokalnej, regionalnej lub ponadregionalnej).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- poznanie przez studentów własnych możliwości na rynku pracy (przygotowanie do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit realizujących cele publiczne),

- stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy (przygotowanie do aktywnego udziału we współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, innymi decydentami, podmiotami gospodarczymi i mieszkańcami, w tym do koordynacji działań podejmowanych przez te podmioty w przestrzeni; przygotowanie do działania w sposób przedsiębiorczy; przedstawianie celów, oczekiwanych efektów i problemów realizacji różnych zamierzeń, a także planów i projektów służących dobru publicznemu; umiejętność komunikowania się z otoczeniem i przekazania zdobytej wiedzy, a także gotowość do zabierania głosu w debatach publicznych, uzasadniając swoje stanowisko; zdolność komunikowania się z otoczeniem i przekazywać zdobytą wiedzę, a także zabierania głosu w debatach publicznych, uzasadniając swoje stanowisko; zrozumienie potrzeby ciągłego poszerzania kompetencji, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności)

- przygotowanie studenta do samodzielnej pracy oraz odpowiedzialności za powierzone mu zadania (branie odpowiedzialności za powierzone zadania i współpracowanie w ramach interdyscyplinarnego zespołu w zakresie planowania przestrzennego bądź społecznogospodarczego; branie odpowiedzialności związanej z realizacją zadań planistycznych lub zarządczych oraz podjętych zobowiązań).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia praktyk jest wypełnianie przez studenta obowiązków wynikających z zapisów w dokumencie „Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na kierunku Gospodarka przestrzenna”.

Zaliczenie praktyk następuje na podstawie złożonego przez studenta sprawozdania oraz zaświadczenia o odbyciu praktyki w Firmie/Instytucji wystawionego przez bezpośredniego opiekuna studenta w miejscu odbywania praktyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.