Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy informacji przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-SIP Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Systemy informacji przestrzennej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Strona przedmiotu: http://el.wgsr.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość obsługi komputera i programów/pakietów Office


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie absolwenta do pracy w charakterze specjalisty wykorzystującego Systemy Informacji Przestrzennej, zdobycie wiedzy i wykształcenie praktycznych umiejętności wyszukiwania informacji przestrzennej. Znajomość metod analizy danych przestrzennych i ich wizualizacji za pomocą oprogramowania SIP.

Pełny opis:

Zasady funkcjonowania programu GIS z grupy Desktop. Modele danych przestrzennych.

Metody pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych: pozyskiwanie danych przestrzennych w drodze digitalizacji; bazy danych w SIP, struktura, wyszukiwanie, SQL. Pozyskiwanie zasobów infrastruktury przestrzennej z Internetu.

Metody analiz przestrzennych. Prezentacja kartograficzna, budowa i wykonanie map tematycznych.

Źródła danych przestrzennych: organizacja infrastruktury danych przestrzennych i specyfiki zastosowań SIP w nauce i gospodarce, w tym: budowa i funkcjonowanie wybranych Systemów Informacji Terenowej.

Geoportale - analiza organizacji i funkcjonalności wybranych SDI.

WebGIS oraz oprogramowanie (komercyjne i wolne) GIS/SIP: sieciowe zasoby WMS i WFS;

wykonanie aplikacji umożliwiającej udostępnianie danych przestrzennych w Internecie.

Literatura:

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS. Obszary zastosowań. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Litwin L., Myrda G., 2005, Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS., Helion, Gliwice

Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind, D.W. 2006, GIS. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa

Magnuszewski, A., 1999. GIS w geografii fizycznej. PWN, Warszawa.

Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK, Warszawa 2013.

Tomlinson, R., 2008, Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla Menedżerów. ESRI Polska, Warszawa

Urbański, J., GIS w badaniach przyrodniczych, Wyd. Uniw.Gdańskiego, 2008.

Werner P., 2004, Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych, WGiSR UW, Jark Sp. z o.o. , Warszawa

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę o metodach, narzędziach, technikach i źródłach pozyskiwania danych, niezbędnych samorządom terytorialnym do zrównoważonego zarządzania przestrzenią i planistom i urbanistom w praktyce planistycznej

Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu, interpretacji, a także prognozowania i planowania zjawisk przestrzennych wywołanych działalnością człowieka, używając przy tym różnorodnych metod i narzędzi informatycznych.

Potrafi gromadzić prawidłowe obserwacje i analizy zjawisk przestrzennych (przyrodniczych, społecznych, prawnych, ekonomicznych), a następnie wyjaśniać ich wzajemne powiązania 

Umie samodzielnie zbierać informacje o danym terenie lub projektować badania diagnozujące sytuację społeczno-ekonomiczną, niezbędne w przypadku planowania przestrzennego bądź społeczno-gospodarczego

Potrafi odpowiednio dobrać literaturę przedmiotu oraz źródła (bazy danych, opracowania kartograficzne i planistyczne), a następnie zinterpretować informacje i dane w nich zawarte, a także wyciągać wnioski i formułować opinie

Potrafi tworzyć narzędzia planowania w różnych skalach przestrzennych: lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej, a także na różnych poziomach zarządzania: strategicznym, operacyjnym i wdrożeniowym

Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit realizujących cele publiczne

Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać zdobytą wiedzę, a także zabierać głos w debatach publicznych, uzasadniając swoje stanowisko

Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania kompetencji, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania i współpracować w ramach interdyscyplinarnego zespołu w zakresie planowania przestrzennego bądź społeczno-gospodarczego

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia praktyczne, projekty, kolokwia, obecność na ćwiczeniach

Praktyki zawodowe:

NIE MA

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Werner
Prowadzący grup: Wojciech Pokojski, Piotr Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.