Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-SOC
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentek i studentów z najważniejszymi pojęciami i koncepcjami w socjologii; jest jednocześnie wprowadzeniem do zagadnień społecznych związanych z przestrzenią.

Pełny opis:

W czasie konwersatorium omówione zostaną podstawowe pojęcia, koncepcje oraz metody badań w socjologii. Każde zajęcia ilustrowane będą badaniami dotyczącymi zagadnień w szczególności kojarzonych z miastem lub przestrzennym wymiarem zjawisk społecznych. Przy okazji każdego z omawianych zagadnień dyskutowane będą metody badawcze oraz krytyczna interpretacja wyników. Szczególna uwaga poświęcona będzie krytycznemu rozumieniu wyników badań socjologicznych nad przestrzenią i wyciąganiu z nich wniosków przydatnych w planowaniu przestrzennym i projektowaniu urbanistycznym.

1. Wykresy i tabele – rankingi miast

2. Krytyczna analiza źródeł danych – przestępczość

3. Formułowanie hipotez – Broken Windows Theory

4. Konceptualizacja i operacjonalizacja pojęć – getto i underclass

5. Obserwacja etnograficzna – osiedla mieszkaniowe

6. Formułowanie pytań kwestionariuszowych – sąsiedztwo

7. Populacje ukryte i trudnodostępne – praca seksualna

8. Niestandardowe źródła i sposoby zbierania danych – transport w mieście

Literatura:

Babbie, E., 2007, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bauman, Z., 1998, Zawrotna kariera ‘podklasy’, “Przegląd Społeczny”, 1998, nr 1/2.

Blokland, Talja, 2001, Bricks, Mortar, Memories: Neighbourhood and Networks in Collective Acts of Remembering, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 25.2, June 2001.

Blomley, N. (2007) How to Turn a Beggar into a Bus Stop: Law, Traffic and „the function of the Place”, Urban Studies, 44.9, 1697-1712.

Czekaj, K., 2007, Socjologia Szkoły Chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.

Harcourt, B.E.; Ludwig, J., 2006, Broken Windows: New Evidence from New York City and a Five-City Social Experiment, “The University of Chicago Law Review”, 73: 2006, 271-320.

Hubbard, P. & Sanders, T. (2003) Making Space for Sex Work: Female Street Prostitution and the Production of Urban Space, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 27.1, 75-89.

Kaltenberg-Kwiatkowska, E., 2002, Sąsiedztwo we współczesnym mieście - stereotypy i rzeczywistość, w: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce - tom III - Czynniki miastotwórcze w okresach wielkich zmian społecznych, redakcja W. Misztal, J. Styka, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 255-280.

Kiersztyn, A., 2008, Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem i przestępczością, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Marks, C., 1991, The Urban Underclass, “Annual Review of Sociology”, Vol. 17 (1991), pp. 445-466 .

Siemaszko, A. (red.), 2008, Geografia występku i strachu. Polskie badanie przestępczości ‘07, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Simmel, G., 2006 [1908], Mentalność mieszkańców wielkich miast, w: Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 513-531.

Sułek, A., 2002, Ogród metodologii socjologicznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Venkatesh, S. (2013) Floating City: A Rogue Sociologist Lost and Found in New York's Underground Economy, Penguin Press.

Wacquant. L., 2008, Urban Outcasts. A Comparative Sociology of Advanced Marginality, Polity Press, Cambridge.

Wheelan, C., 2013, Naked Statistics, Norton, NY.

Wilson, J.Q.; Kelling, G.L., 1982, Broken windows: The police and neighborhood safety, “Atlantic Monthly”, 249: 29–38.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W10 / K_U01, K_U07 / K_K01, K_K05

Wiedza. Studentki i studenci rozumieją najważniejsze pojęcia używane w badaniach społecznych, rozumieją ich społeczne i polityczne konteksty, potrafią krytycznie odczytywać wyniki badań socjologicznych dotyczących przestrzeni. (K_W10)

Umiejętności. Studentki i studenci potrafią krytycznie analizować wyniki badań socjologicznych, dostrzegać uogólnienia i bezpodstawnie wyciągane wnioski; mają umiejętność zaproponowania własnego badania na podstawie wybranej teorii, konceptualizacji i operacjonalizacji pojęć, dobrania zmiennych, określenia ich wartości i sposobów zbierania danych. (K_U01)

Studenci i studentki potrafią porozumieć się z przedstawicielami nauk społecznych na etapie projektowania społecznych badań empirycznych, a także właściwie ocenić znaczenie wyników takich badań dla praktyki projektowej. (K_U07)

Kompetencje społeczne. Studenci i studentki rozumieją potrzebę ciągłego kształcenia się i nabywania nowych umiejętności; potrafią krytycznie analizować wyniki badań, stawiać pytania i kwestionować dotychczasowe przekonania. (K_K05)

Studencki i studenci dostrzegają konieczność współpracy ze specjalistami innych dyscyplin oraz instytucji. (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (maksymalnie jedna nieusprawiedliwiona nieobecność).

Dwa pisemne sprawdziany w trakcie zajęć w ciągu semestru.

Egzamin pisemny w sesji.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mostowska
Prowadzący grup: Magdalena Mostowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mostowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)