Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-SOC Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć z socjologii jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i instrumenty pojęciowe, dające mu podstawy wyobraźni socjologicznej – orientację w życiu społecznym i rozumienie otaczających go zjawisk życia zbiorowego. Służy temu zapoznanie go z pojęciami, elementami teorii i elementarnej wiedzy o zjawiskach życia społecznego. Zajęcia składają się z dwóch części – z wykładu i ćwiczeń.

Wykład ma charakter wprowadzenia do socjologii, zawierając podstawowe informacje na temat społecznych ram ludzkiego zachowania, genezy i kluczowych cech społeczeństwa nowoczesnego, w tym występujących w nim nierówności i formach organizacji politycznej, wiedzy i kultury.

Ćwiczenia z socjologii zostały pomyślane jako wprowadzenie do wybranych teorii socjologicznych i podstawowego zestawu pojęć, jakimi posługują się socjolodzy do opisu społeczeństw. Mają pokazać także podstawowe źródła danych społecznych, w tym również informacji o polskim społeczeństwie.

Pełny opis:

Celem zajęć z socjologii jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i instrumenty pojęciowe, dające mu podstawy wyobraźni socjologicznej – orientację w życiu społecznym i rozumienie otaczających go zjawisk życia zbiorowego. Służy temu zapoznanie go z pojęciami, elementami teorii i elementarnej wiedzy o zjawiskach życia społecznego. Zajęcia składają się z dwóch części – z wykładu i ćwiczeń.

Wykład ma tradycyjną formę, treściowo zaś stanowi ogólne wprowadzenie do socjologii, zawierając podstawowe informacje na temat społecznych ram ludzkiego zachowania – procesie socjalizacji i tworzeniu się tożsamości jednostki, rolach i instytucjach oraz o kontroli społecznej. Zasadnicza część wykładu odnosi się genezy i kluczowych cech nowoczesnego społeczeństwa kapitalistycznego. Mowa w nim jest o charakterystycznych dlań zjawiskach demograficznych, formach życia rodzinnego i relacji płci, oraz strukturze klasowej. Omawiana będzie także jego rama polityczna – państwo narodowe. Ponadto w trakcie wykładu omawiane będą wybrane zagadnienia z zakresu socjologii wsi i miasta, a także wiedzy i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem ich zróżnicowanych form i klasowego zróżnicowania stylów życia.

Na ćwiczeniach omówimy specyfikę socjologii, zastanowimy się również nad rolą, jaką odgrywają badania społeczne i ich wyniki w społeczeństwie. Z ogromu zagadnień, jakie poruszają teorie socjologiczne, omówimy zagadnienia struktury społecznej i systemu nierówności społecznych, władzy, modernizacji oraz koncepcji „społeczeństwa ryzyka”. Poznamy również przykłady badań socjologii miasta. Na zajęciach warsztatowych omówimy również specyfikę jednej z metod badawczych chętnie stosowanych przez socjologów – wywiadów pogłębionych. Treść ćwiczeń uzupełnia treści wykładu – pokrywają się one jedynie w niewielkim stopniu.

W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli obowiązek czytania lektur, zgodnie z programem zajęć. Lektury będą podstawą do dyskusji na zajęciach.

Do zaliczenia zajęć niezbędne będzie zaliczenie zarówno ćwiczeń (na podstawie udziału oraz aktywności w zajęciach i sprawdzianu końcowego), jak i wykładu, który kończy się sprawdzianem testowym. Ocena końcowa stanowić będzie średnią ważoną ocen obu części.

Literatura:

Baszkiewicz J. (1999), Władza. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum.

Berger P. (1995), Zaproszenie do socjologii. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Domański H. (2007), Struktura społeczna. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Giddens A. (1998), Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie. Poznań: Wyd. Zysk i s-ka.

Giddens A., Sutton P.W. (2012), Socjologia. Wydanie nowe. Warszaw: Wyd. Naukowe PWN.

Giza A., Sikorska M. (2012), Współczesne społeczeństwo polskie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Gołka M. (2007), Socjologia kultury. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar

Sztompka P., Kucia M. (2007), Socjologia. Lektury, Kraków: Znak

ĆWICZENIA

Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Bendyk E. i in. (2013), Polska klasowa. Tygodnik Polityka, 23.04.2013 r.

Berger P.L. (2012), Zaproszenie do socjologii. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Domański H. (2015), Czy są w Polsce klasy społeczne?. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Jacyno M. (red.) (2016), Przewodnik socjologiczny po Warszawie. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe. Tom 2. Metody i narzędzia. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Sztompka P. (2010), Socjologia zmian społecznych. Kraków: Wyd. Znak.

Efekty uczenia się:

- ma ogólną wiedzę o charakterze socjologii i jej związkach z gospodarką przestrzenną (K_W01)

- posiada wiedzę o najważniejszych pojęciach i teoriach socjologicznych, opisujących zróżnicowanie społeczeństw, relacje władzy oraz stosunek do przestrzeni (K_W03)

- posiada podstawową wiedzę o źródłach danych wykorzystywanych przez socjologów, o metodach badań społecznych, z uwzględnieniem specyfiki wywiadów pogłębionych (K_W06)

- umie dostrzec ponadjednostkowy charakter zjawisk społecznych, formułuje w sposób jasny opisy procesów społecznych, potrafi wskazać ich najważniejsze przyczyny i konsekwencje (K_U15)

- wykorzystując wiedzę o nierównościach społecznych, rozumie potrzeby i problemy osób i grup zmarginalizowanych (K_K03)

- potrafi brać udział w dyskusjach o zjawiskach społecznych, używając argumentacji wykraczającej poza proste intuicje (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę do oceny z wykładu stanowi egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest znajomość lektur sprawdzana w czasie końcowego sprawdzianu lub w trakcie kolejnych zajęć. W programie zajęć zostały przewidziane krótkie referaty, które powinny zostać opracowane indywidualnie i wygłoszone w trakcie zajęć. Za wygłoszenie referatu można zdobyć dodatkowe punkty, które zostaną doliczone do końcowego wyniku. Ocena z ćwiczeń zostanie wystawiona na podstawie kolokwium oraz aktywności na zajęciach.

Ocena końcowa z przedmiotu stanowi średnią ważoną ocen z wykładu (60%) i z ćwiczeń (40%). Studentom, którzy otrzymali jedną ocenę bardzo dobrą (5) ocena końcowa zostanie podwyższona o pół stopnia.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilias
Prowadzący grup: Jarosław Kilias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.