Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-SPKU-WW Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cel: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aspektami społecznymi i kulturowymi wpływającymi na zagospodarowanie przestrzeni wraz z przedstawieniem konkretnych przykładów pochodzących zarówno z krajów wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Pełny opis:

Treść:

1. Krótkie wprowadzenie teoretyczne - koncepcje badawcze i szkoły wyjaśniające zróżnicowanie społeczno-przestrzenne miast.

2. Struktura społeczno-przestrzenna miast latynoskich, islamskich i azjatyckich.

3. Dzielnice nędzy na świecie – palący problem czy inspiracja dla architektów i planistów? Sposoby odnowy i integracji z miastem.

4. Historyczne centra w miastach świata - od ich kryzysu do procesu odnowy. Różne kierunki rozwoju historycznej tkanki miejskiej.

5. Segregacja przestrzenna ludności i wykluczenie społeczne w miastach świata - enklawy etniczne i religijne, dzielnice mniejszości seksualnych oraz osiedla grodzone.

6. Wpływ kultury na współczesne planowanie przestrzeni w miastach świata (feng shui w Azji Wschodniej, hadżdż na Półwyspie Arabskim etc.).

7. Miasta zaplanowane w krajach pozaeuropejskich - przyczyny powstania i realizacja projektów. Budowanie tożsamości narodowej poprzez planowanie przestrzenne stolic.

8. Innowacyjne sposoby zarządzania przestrzenią z różnych części świata.

Wymienione podpunkty nie są tytułami poszczególnych zajęć, a opisują zagadnienia poruszane w ramach kursu (niekoniecznie w kolejności).

Istnieje możliwość niewielkich modyfikacji do treści zajęć w zależności od preferencji studentów.

Ćwiczenia: Dyskusje nad artykułami naukowymi i prasowymi związanymi z tematem zajęć oraz prezentacje zaliczeniowe wykonywane przez studentów.

Literatura:

1. Karwińska A., 2008, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Knox P., Pinch S., 2000, Urban Social Geography, Prentice Hall, England.

3. Jałowiecki B., Szczepański B., 2010, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

4. Węcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po skończonym kursie student zna różnice między uwarunkowaniami społeczno - kulturowymi i procesami kształtującymi przestrzeń w różnych częściach świata.

UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu zajęć student:

- zauważa podobieństwa i różnice w planowaniu i zarządzaniu przestrzenią w miastach znajdujących się w różnych kręgach kulturowych;

- dostrzega sytuacje problemowe wynikające ze zróżnicowania społecznego i kulturowego miast oraz potrafi zaproponować ewentualne metody poprawy sytuacji;

- samodzielnie wyjaśnia i analizuje procesy społeczne i kulturowe kształtujące przestrzeń w różnych częściach świata.

POSTAWY

Po zakończeniu zajęć student:

- jest świadomy racji różnych użytkowników przestrzeni miasta, w tym grup marginalizowanych;

- wykazuje tolerancję na różnorodne sposoby planowania i zarządzania przestrzenią w zależności od przynależności kulturowej osób je realizujących.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: kolokwium z zagadnień poruszanych wyłącznie na wykładach (9-10 pytań, w większości pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru). Do zdobycia jest maksymalnie 15 pkt. Kolokwium zalicza się od 50% (7,5 pkt). Lista obecność nie jest sprawdzana na wykładach (student nie ma obowiązku na nie chodzić).

Ćwiczenia: ocena wystawiana wyłącznie na podstawie prezentacji przedstawianej indywidualnie bądź w parze przez 15-20 min (maksymalnie można uzyskać 10 pkt). Prezentacje dotyczą wybranego przez studenta zagadnienia z listy, którą prowadzący rozsyła na pierwszych ćwiczeniach. Istnieje możliwość zmiany tematu prezentacji (po konsultacji z prowadzącym). Prowadzący może zadać referentowi 1-2 pytania dotyczące poruszanego zagadnienia. Dodatkowym warunkiem zaliczenia jest obecność (możliwa jedna godzina nieusprawiedliwiona, każda kolejna powinna być usprawiedliwiona). W przypadku dużej liczby usprawiedliwionych godzin, prowadzący zastrzega sobie prawo zadania dodatkowego ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kałaska
Prowadzący grup: Maciej Kałaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.