Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorząd terytorialny II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-ST2 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Samorząd terytorialny II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Samorząd terytorialny I 1900-5AST1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wraz z przedmiotem „Samorząd terytorialny I” (realizowanym w trakcie poprzedniego semestru), przedmiot pozwala studentom zapoznać się ze znaczeniem funkcjonującego w Polsce systemu samorządu terytorialnego dla funkcjonowania państwa. Studenci zapoznają się z najważniejszymi cechami:

- systemu finansowania samorządów lokalnych w Polsce (tak przy pomocy dochodów własnych, transferów z budżetów państwa i UE jak i instrumentów dłużnych służących finansowaniu inwestycji samorządowych)

- form dostarczania usług lokalnych przez samorządy (modele dostarczania usług lokalnych, formy organizacyjno-prawne stosowane przez polskie samorządy)

Przedmiot składa się z 30 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Pełny opis:

Część I. Finanse samorządu terytorialnego w Polsce

1. Znaczenie lokalnych finansów publicznych dla wykonywania zadań publicznych. Pojęcia dóbr publicznych, dóbr społecznych, monopoli naturalnych.

2. Ogólne zasady konstrukcji systemu finansów samorządowych: Kategorie źródeł finansowania samorządów, cechy pożądanego systemu finansowania, podstawy systemu finansowania w Polsce

3. Dochody własne: Typy dochodów własnych, dochody podatkowe samorządów w Polsce

4. Subwencje i dotacje: typy transferów finansowych, konstrukcja systemu subwencji w Polsce, typy i kryteria przyznawania dotacji

5. Zadłużenie i finansowanie inwestycji samorządowych: regulacje dotyczące zadłużania jst w Polsce, prawne i ekonomiczne kryteria bezpiecznego zadłużenia, polityka kredytowa polskich samorządów

6. Wielkość, struktura i źródła finansowania inwestycji samorządowych

7. Planowanie budżetowe: regulacje prawne, kalendarz budżetowy, pojęcie nadwyżki operacyjnej i jej znaczenie dla planowania finansowego, praktyka planowania w samorządach polskich

8. Lokalna polityka podatkowa: regulacje prawne, polityka podatkowa w praktyce polskich gmin

Część II. Wykonywanie usług publicznych przez samorządy

1. Trendy zmian w organizacji lokalnych usług publicznych: tendencje do urynkawiania świadczenia usług publicznych, wpływ New Public Management

2. Samorząd terytorialny jako przedsiębiorca – dopuszczalność prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki podporządkowane samorządowi

3. Formy organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych w Polsce: pojęcia i charakterystyki zakładu budżetowego, spółki komunalnej, samorządowej instytucji kultury, zasady zlecania wykonywania usług

4. Relacje między władzą samorządową a prywatnymi podmiotami gospodarczymi wykonującymi usługi lokalne

5. Sposoby finansowania usług lokalnych. Polityka taryfowa, subsydiowanie usług, zakres finansowania usług z budżetu

6. Formy organizacyjno-prawne i ich efektywność na przykładzie wybranych usług: transport publiczny, gospodarka odpadami

7. Wpływ wyboru formy organizacyjno-prawnej na finansowanie rozbudowy infrastruktury komunalnej

8. Rola samorządu w świadczeniu usług społecznych na przykladzie edukacji przedszkolnej

Literatura:

P. Chmielnicki (2009) Świadczenia usług przez samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa: Municipium

W. Gonet (2007) Spółki komunalne, Warszawa: Lexis-Nexis.

W. Misiąg, M. Mackiewicz, M. Tomalak, E. Malinowska (2006), Budżet i finanse 2006. Poradnik dla samorządowców, Warszawa: Municipium.

H. Sochacka-Krysiak (2006) Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Warszawa: SGH.

P. Swianiewicz (2011) Finanse samorządowe: koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Warszawa: Municypium

P. Swianiewicz, J. Krukowska, M. Lackowska, J. Łukomska (2011) Polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej, Warszawa: Wydawnictwa ICM Uniwersytet Warszawski, seria Biblioteczka Oświaty Samorządowej, z. 4

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- rozumie podstawowe pojęcia odnoszące się do finansowania zadań samorządu takie jak: dochód własny, podatek lokalny, udziały w podatkach, subwencja, dotacja, kredyt, pożyczka, obligacja

- zna najważniejsze cechy systemu finansowania samorządów w Polsce

- rozumie różnice między typowymi modelami świadczenia usług lokalnych

- rozumie różnice między występującymi w Polsce formami świadczenia usług: jednostka budżetowa, zakład budżetowy, spółka komunalna

- rozumie możliwe relacje między władzami samorządowymi a prywatnymi podmiotami operującymi na rynkach usług lokalnych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny obejmuje materiał z wykładów prowadzonych w ramach przedmiotu „Samorząd terytorialny I” i „Samorząd terytorialny II”. Test składa się z kilkunastu pytań otwartych i półotwartych.

Końcowa ocena uwzględnia także ocenę z zaliczenia cwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Łukomska
Prowadzący grup: Joanna Krukowska, Julita Łukomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.