Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria urbanistyki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-TEUR1 Kod Erasmus / ISCED: 02.0 / (0730) Architektura i budownictwo
Nazwa przedmiotu: Teoria urbanistyki I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Propedeutyka projektowania 1900-5-PPR

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach wykładów studenci zapoznają się z zasadami projektowania przestrzeni miast. Wykłady dotyczą podstawowych elementów kompozycji przestrzennej, elementów krajobrazu miejskiego, struktury funkcjonalno-przestrzennej, wymagań w kształtowaniu układów zabudowy, infrastruktury technicznej i zieleni.

Pełny opis:

Treści kształcenia w zakresie projektowania urbanistycznego:

1. Podstawy i teoria projektowania urbanistycznego. Elementy kompozycji urbanistycznej. Krajobraz miasta.

2. Kształtowanie przestrzeni miejskiej. Zasady kształtowania zespołów urbanistycznych o różnym stopniu złożoności. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta. Centrum. Śródmieście. Zasady planowania terenów zaliczonych do środowiska mieszkalnego, technicznego i przyrodniczego w mieście.

3. Kształtowanie zabudowy. Zasady wzajemnej lokalizacji obiektów budowlanych i funkcji w mieście.

4. Rozwój miasta według teorii systemów.

5. Współczesne idee w projektowaniu urbanistycznym: jednostka sąsiedzka, niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, zrównoważony rozwój w projektowaniu miast, Nowa Urbansityka i urbanistyka tradycyjna.

Treści kształcenia w zakresie planowania infrastruktury technicznej:

1. Układy i potrzeby terenowych sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowniczych i ciepłowniczych.

2. Komunikacja drogowa, ścieżki rowerowe, ruch pieszy.

Literatura:

1. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa

2. Chmielewski J. M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student przyswaja wiedzę na temat wymagań estetycznych, technicznych i prawnych kształtowania zabudowy miejskiej wraz z infrastrukturą.

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.

• Przedmiot zaliczają 2 kolokwia – pierwsze w połowie i drugie na końcu semestru.

• Pierwsze kolokwium jest planowane po zakończeniu bloku 6 wykładów z pierwszej części zajęć dotyczących kompozycji przestrzennej i elementów kompozycji urbanistycznej i będzie dotyczyło tylko tej grupy tematów.

• Drugie kolokwium jest planowane na ostatnich zajęciach w semestrze po zakończeniu bloku 6 wykładów z drugiej części zajęć dotyczących logistyki w tym obsługa infrastrukturalna trenów zurbanizowanych; przepisy budowlane, normy, ograniczenia i będzie dotyczyło tylko tej grupy tematów.

• Zarówno pierwsze, jak i drugie kolokwium, będzie składało się tylko i wyłącznie z testu o liczbie 30 pytań.

• 20 pytań każdego z kolokwiów będzie jednokrotnego wyboru.

• I nie więcej niż 10 pytań każdego z kolokwiów będzie wielokrotnego wyboru.

• Za każde dobrze rozwiązane pytanie testowe będzie do zdobycia 5 punktów.

• Nie będzie punktów ujemnych.

• W przypadku pytań wielokrotnego wyboru można zdobyć niepełną ich liczbę na przykład 2-3 lub 4 punkty, za określone pytanie.

• w obu kolokwiach będzie do zdobycia (2x150) łącznie 300 punktów.

• Minimalna suma punktów niezbędna do zaliczenia przedmiotu łącznie z obu kolokwiów to 160.

• Nie ma minimum zaliczeniowego dla pojedynczego kolokwium, tym samym nie ma znaczenia w jakiej konfiguracji i w jakiej liczbie punktów za poszczególne kolokwium punkty te zostaną zdobyte.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kwiatkowski
Prowadzący grup: Jacek Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kwiatkowski
Prowadzący grup: Jacek Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.