Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria urbanistyki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-TEUR1 Kod Erasmus / ISCED: 02.0 / (0730) Architektura i budownictwo
Nazwa przedmiotu: Teoria urbanistyki I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Propedeutyka projektowania 1900-5-PPR

Założenia (opisowo):

Istotą i założeniem głównym, jest dostarczenie studentom podstawowej i niezbędnej wiedzy w dziedzinie kształtowania przestrzeni miejskiej na wszystkich etapach kształcenia projektowego przyszłych urbanistów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach wykładów studenci zapoznają się z zasadami projektowania przestrzeni miast. Wykłady dotyczą podstawowych elementów kompozycji przestrzennej, elementów krajobrazu miejskiego, struktury funkcjonalno-przestrzennej, wymagań w kształtowaniu układów zabudowy, infrastruktury technicznej i zieleni.

Pełny opis:

Treści kształcenia w zakresie projektowania urbanistycznego:

1. Urbanistyka sztuką wrażeniową

2. Urbanistyka sztuka osadzoną w czasie.

3. Teoria Widzenia

4. Człowiek w przestrzeni, człowiek jako obiekt przestrzenny,

5. Forma Otwarta, forma zamknięta

6. kompozycja kontekstu, kompozycja stresu, impulsu, szoku

7. Elementy kompozycji urbanistycznej według K. Wejcherta . Krajobraz miasta.

8. Podstawy i teoria projektowania urbanistycznego.

9. Kształtowanie przestrzeni miejskiej.

10.Zasady kształtowania zespołów urbanistycznych o różnym stopniu złożoności.

11. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta.

12. Centrum a Śródmieście.

13. Przestrzenie publiczne

12. Zasady planowania terenów zaliczonych do środowiska mieszkalnego,

14. Kształtowanie zabudowy. Zasady wzajemnej lokalizacji obiektów budowlanych i funkcji w mieście.

15. Współczesne idee w projektowaniu urbanistycznym: jednostka sąsiedzka, niska intensywna zabudowa mieszkaniowa,

16. Zrównoważony rozwój w projektowaniu miast, Nowy Urbanizm i urbanistyka klasyczna.

17. Układy i potrzeby terenowych sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowniczych i ciepłowniczych.

18. Komunikacja drogowa, ścieżki rowerowe, ruch pieszy.

Literatura:

• Adamczewska-Wejchert H.: „Domy atrialne”

• Adamczewska-Wejchert H.: „Kształtowanie zespołów mieszkaniowych”

• Alexander Ch. „Język wzorców”

• Anders W.: „Skrypt do przedmiotu projektowanie urbanistyczne”

• Bieda K.: „Wpływ czynnika komunikacji na kształtowanie struktur osiedleniowych”

• Böhm A.: „O budowie i synergii wnętrz urbanistycznych”

• Chmielewski J.M. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast”

• Chmielewski J.M.: „Kryteria projektowania urbanistycznego”

• Christian Norberg - Schulz, Bycie, przestrzeń i architektura,

• Gawlikowski A.: „Ulica w strukturze miasta”

• Gehl J. „Miasta dla ludzi”

• Gehl. J. „Życie miedzy budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych”

• Gzell S., Wykłady o współczesnej urbanistyce, Hall P, Cities of Tomorrow,

• Hall. E. T.: „Ukryty wymiar”

• Hansen O. Forma Otwarta, Forma Zamknięta

• Helena Syrkus, Ku idei osiedla społecznego 1925 - 1975,

• Helena Syrkus, Społeczne cele urbanizacji.

• Jałowiecki B.: „Społeczne wytwarzanie przestrzeni”

• Jencks Ch. Architektura postmodernistyczna,

• Libura H.: „Percepcja przestrzeni miejskiej”

• Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa’ -red. J.M. Chmielewskiego

• Orzeszkowa B.: „Kształtowanie terenów zieleni w miastach”

• Ostrowski W.: „Urbanistyka współczesna”

• Peters P.,Rosner R.: „małe zespoły mieszkaniowe”

• Piątkowska K., Scholtz A., Wirszyłło R.: „rekreacja w osiedlu”

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia

2002, z późniejszymi zmianami

• Seruga W.: „Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej

zabudowy mieszkaniowej”

• Solarek K. „Urban Design in Town Planning”

• Solarek K. „Współczesne koncepcje rozwoju miast”

• Strzemiński W. „Teoria Widzenia”

• Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami, tekst

jednolity z 2012.

• Wejchert K.: „Elementy kompozycji urbanistycznej”

• Wejchert K.: „Przestrzeń wokół nas”

• "Wybrane aspekty kształtowania obszarów metropolitalnych",

red. Lorens P.

• Yi-Fu-Tuan: „Przestrzeń i miejsce”

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01; K_W03

Absolwent po ukończeniu kursu zna i rozumie współczesne doktryny, teorie i poglądy dotyczące , ładu przestrzennego, projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego oraz ich ewolucji, a także podaje przykłady istotnych dla danej dyscypliny naukowej badań.

Absolwent po ukończeniu kursu zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w przestrzeni miasta i regionu miejskiego (ujęcie historyczno-urbanistyczne); wie, jakie generują one potrzeby w zakresie praktyki planistycznej, zarządzania i procesów politycznych, a także rozumie ich wpływ na funkcjonowania przestrzeni

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01; K_U10

Absolwent po ukończonym kursie potrafi wykorzystać podstawową wiedzę do prognozowania, planowania, obserwacji i analiz zjawisk przestrzennych, a następnie wyjaśniać ich przyczyny oraz wzajemne powiązania

Absolwent po ukończonym kursie potrafi ocenić stan zagospodarowania przestrzennego jednostki osadniczej , miasta i określić pożądane kierunki jego rozwoju

Absolwent potrafi zaprojektować układ zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej i ustalić właściwą dla niego infrastrukturę

Absolwent potrafi przeanalizować i ocenić pod względem poprawności techniczno-funkcjonalnej projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej

Absolwent po ukończonym kursie potrafi w sposób jasny i precyzyjny (z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii) informować o zjawiskach i procesach przestrzennych, a także zaprezentować je różnym odbiorcom, w tym decydentom oraz opinii publicznej

KOMPETENCJE

K_K03; K_K05

Absolwent po ukończeniu kursu ma świadomość i rozumie społeczną odpowiedzialność w zakresie kreowania struktury przestrzennej środowiska zamieszkania

Absolwent po ukończeniu kursu jest gotów do krytycznej oceny nabytej wiedzy i umiejętności oraz poszerzania kompetencji zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.

• Przedmiot zalicza kolokwium – na końcu semestru.

• kolokwium, będzie składało się tylko i wyłącznie z testu o liczbie 30 pytań.

• 20 pytań będzie jednokrotnego wyboru.

• I nie więcej niż 10 pytań będzie wielokrotnego wyboru.

• Za każde dobrze rozwiązane pytanie testowe będzie do zdobycia 5 punktów.

• Nie będzie punktów ujemnych.

• W przypadku pytań wielokrotnego wyboru można zdobyć niepełną ich liczbę na przykład 2-3 lub 4 punkty, za określone pytanie.

• Minimalna suma punktów niezbędna do zaliczenia przedmiotu to 76 punktów (75/150 + 1)

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kwiatkowski
Prowadzący grup: Jacek Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kwiatkowski
Prowadzący grup: Jacek Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.