Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - praktyka w gminie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-CTPG-WW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - praktyka w gminie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna. Głównym celem praktyki jest poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania. Student ma prawo odbywać praktykę w samodzielnie wybranej przez siebie Firmie/Instytucji, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów.

Pełny opis:

Student zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (120 godzin pracy) .

Praktyki odbywają się na II roku studiów pierwszego stopnia w okresie od początku wakacji letnich do końca egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego.

Praktyka może odbywać się w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, jednostkach administracji samorządowej, instytucjach społecznych, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach organizacyjnych, jeżeli charakter odbywanej przez studenta praktyki będzie zgodny z profilem kierunku studiów.

Formy praktyk:

- Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Uniwersytet oferty praktyk wynikającej z zawartych umów długoterminowych i dostępnej w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów;

- Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z Firmą/Instytucją, Wydział sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem praktyki;

- Zatrudnienie na umowę o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej jednego miesiąca w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów;

- Prowadzenie działalności gospodarczej;

- Praca w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalające osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in. realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych, udział w realizacji prac naukowo-badawczych.

Więcej informacji dotyczących praktyk: dokument „Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na kierunku Gospodarka przestrzenna”, dostępny na stronie internetowej Wydziału.

Literatura:

Wykaz zalecanej literatury zależy od miejsca praktyki i zadań powierzonych studentowi. Ustala ją Opiekun praktyk oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk.

Efekty uczenia się:

Praktyki mają w szczególności na celu:

- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,

- poznanie przez studentów zasad funkcjonowania różnych instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach,

- kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, m.in. umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole,

- przygotowanie studenta do samodzielnej pracy oraz odpowiedzialności za powierzone mu zadania,

- poznanie przez studentów własnych możliwości na rynku pracy,

- stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia praktyk jest wypełnianie przez studenta obowiązków wynikających z zapisów w dokumencie „Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na kierunku Gospodarka przestrzenna”.

Zaliczenie praktyk następuje na podstawie złożonego przez studenta sprawozdania oraz zaświadczenia o odbyciu praktyki w Firmie/Instytucji wystawionego przez bezpośredniego opiekuna studenta w miejscu odbywania praktyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.