Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klimatologia terenów zurbanizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-KTZ-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Klimatologia terenów zurbanizowanych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 6
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 6
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć rozszerzoną wiedzę z zakresu przyrodniczych podstaw gospodarowania.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Sprawy organizacyjne:

Wymagana jest obecność na zajęciach, dopuszczalna jest tylko usprawiedliwiona nieobecność. Usprawiedliwienie powinno być przedstawione bezpośrednio po zajęciach, na których student był nieobecny.

W roku akademickim 2020/2021, przy zajęciach realizowanych w trybie zdalnym, zaliczenie części wykładowej jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Zajęcia służą rozszerzeniu wiedzy na temat specyfiki warunków klimatycznych miasta, wskazaniu roli problemów wynikających ze specyfiki klimatu miasta w typowym spektrum problemów środowiskowych obszarów zurbanizowanych oraz określeniu typowych przyczyn powstawania tych problemów środowiskowych, w tym dotyczących klimatu i warunków aerosanitarnych.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia poruszane w ramach wykładów:

1. Rozwój transportu samochodowego jako czynnik generujący różne problemy w mieście, w tym hałas i pogorszenie warunków aerosanitarnych. Strategie pozwalające na zmniejszenie skali tych problemów.

2. Zanieczyszczenie światłem w miastach.

3. Nowoczesne technologie stosowane w miastach w celu poprawy panujących w nich warunków klimatu lokalnego i aerosanitarnych.

4. Treści środowiskowe, w tym dotyczące warunków klimatycznych, w strategiach smart cities.

5. Specyfika zanieczyszczenia powietrza w mieście. Monitoring warunków aerosanitarnych w mieście (typy lokalizacji stacji pomiarowych, możliwości biomonitoringu).

6. Aktualności dotyczące kreowania warunków klimatycznych i aerosanitarnych w miastach świata.

Literatura:

Błażejczyk K. i inni, 2014, Miejska wyspa ciepła w Warszawie, uwarunkowania klimatyczne i urbanistyczne, SEDNO Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.

Hyde R., 2000, Climate responsive design, Spon Press, London – New York.

Landsberg H.E., 1981, The urban climate, Academic Press.

Laskowski L., 1987, Wybrane zagadnienia fizyki miasta, COIB.

Lewińska J. (red.), 1991, Klimat miasta. Vademecum urbanisty, IGPiK.

Lewińska J., 2000, Klimat miasta. zasoby. Zagrożenia. Kształtowanie, IGPiK.

Oke T.R., 1987, Boundary layer climates, Routledge, London.

Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Podstawowe, przedmiotowe efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna najważniejsze problemy miast wynikające ze specyfiki ich klimatu i stylu funkcjonowania

Student wie, skąd pozyskiwać informacje o warunkach panujących w mieście

Student zna sposoby melioracji warunków panujących w mieście

Umiejętności:

Student umie wyjaśnić przyczyny i skutki specyficznych cech klimatu miasta

Student umie wykorzystywać różne źródła wiedzy o warunkach panujących w mieście we własnej analizie

Student umie zastosować swą wiedzę do sporządzania planów melioracji warunków panujących w mieście

Postawy:

Student rozumie znaczenie badań klimatu miasta

Student zna rolę i znaczenie zasobów przyrody

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie dokonuje się na podstawie ocen za prace wykonane z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie zajęć. Prace dotyczą dwóch problemów: 1/ oceny zanieczyszczenia światłem w wybranym miejscu; 2/ oceny warunków aerosanitarnych w wybranym mieście, ze wskazaniem prawidłowości ich czasowych zmian.

Za każdą z prac można uzyskać do 10 punktów. W ocenie brane są pod uwagę następujące elementy: 1/ trafność oceny opisywanego problemu; 2/ umiejętność spójnego i logicznego ujęcia całości uwzględnionych treści; 3/ poprawność i czytelność dokumentacji. W sumie za prace można zdobyć do 20 punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Bożena Kicińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.