Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy kartografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-PK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy kartografii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu geografii i matematyki w szkole średniej (trygonometria, geometria).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zasad posługiwania się mapami kameralnie i w terenie (czytanie, interpretacja, pomiary i obliczenia),

korzystania z baz danych i zasobów bibliotecznych oraz opracowania map, które mogą być użyte m.in. jako ilustracje prac licencjackich i magisterskich.

Pełny opis:

Pierwsza część wykładu poświęcona jest omówieniu państwowego zasobu geodezyjnego (bazy danych referencyjnych, tematycznych) oraz zagadnień niezbędnych do zrozumienia istoty mapy.

Dalsza część wykładu obejmuje tematy dotyczące zasad opracowania map (podstawy teorii barwy w odniesieniu do kartografii, zmienne graficzne, konstrukcja legend i systemów znaków, rozmieszczanie napisów na mapach oraz reguły rysunku kartograficznego).

Ćwiczenia poświęcone są praktycznym aspektom analizy, interpretacji i użytkowania map oraz ich opracowania z użyciem narzędzia komputerowego.

Literatura:

Pasławski J. (red.), 2006 (I wyd.), 2010 (II wyd.), Wprowadzenie do kartografii i topografii. Nowa Era, Warszawa

Makowski A. (red.), 2005, System informacji topograficznej kraju. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Materiały informacyjne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Efekty uczenia się:

Wiedza o układach odniesienia, odwzorowaniach, zakresie treści i aktualności dostępnych na rynku map topograficznych, ortofotomap,

baz danych oraz możliwości korzystania z państwowego zasobu kartograficznego.

Wiedza o zasadach stosowania zmiennych graficznych, właściwego doboru barw na mapach i prezentacjach graficznych.

Wiedza o podstawowych zasadach rysunku kartograficznego i graficznej prezentacji informacji przestrzennej.

Wiedza o podstawowych zasadach typografii w odniesieniu do kartografii i umiejętność rozmieszczania napisów na mapach.

Umiejętność projektowania systemu znaków i legend z wykorzystaniem zmiennych graficznych w celu graficznego grupowania znaków.

Umiejętności krytycznej oceny sposobów prezentacji informacji przestrzennej na mapach.

Umiejętność wykonywania pomiarów i obliczeń na mapach.

Umiejętność czytania i interpretacji map topograficznych.

Umiejętność wykorzystania oprogramowania GIS do redakcji poprawnych graficznie legend map tematycznych i ogólnogeograficznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na ocenę na podstawie pisemnego testu (typu otwartego) składającego się z kilku pytań i zadania z kartometrii.

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie wykonanych przez studenta prac, aktywności na zajęciach (dopuszcza się 1 nieobecność) i

pisemnego kolokwium z kartometrii.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.