Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyrodniczy system miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-PRSM-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Przyrodniczy system miasta
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć przedstawiane i analizowane są zagadnienia dotyczące wybranych problemów funkcjonowania terenów zieleni w przestrzeni miejskiej, potrzeb ich ochrony i możliwości praktycznego wykorzystania oraz urbanistycznych i planistycznych koncepcji systemu przyrodniczego miasta.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie roli przyrody w mieście i wskazania narzędzi do jej zachowania i odbudowania. Podczas zajęć przedstawiane i analizowane są zagadnienia dotyczące niektórych problemów funkcjonowania terenów zieleni w przestrzeni miejskiej, potrzeb ich ochrony i możliwości praktycznego wykorzystania oraz urbanistycznych i planistycznych koncepcji systemu przyrodniczego miasta.

Zagadnienia omawiane w trakcie wykładów:

1. miasto jako ekosystem - właściwości, podstawowe procesy przyrodnicze, degradacja biotycznych i abiotycznych komponentów środowiska,

2. klasyfikacje terenów zieleni miejskiej,

3. przyrodnicze i społeczne funkcje terenów zieleni miejskiej, potencjał przyrodniczy miasta, zielona infrastruktura, kapitał naturalny miasta,

4. historia terenów zieleni miejskiej - założenia parkowo-ogrodowe, wybrane koncepcje urbanistyczne (m.in. koncepcja miasta-ogrodu Howarda, koncepcje Le Corbusier'a, karta Ateńska i in.),

5. układ przestrzenny terenów zieleni, koncepcja "zielonej infrastruktury"

6. system przyrodniczy miasta jako koncepcja urbanistyczno-planistyczna,

7. ochrona terenów zieleni miejskiej - potrzeby, możliwości realizacji,

8. współczesne koncepcje miasta zrównoważonego, ekomiasta

W trakcie ćwiczeń studenci opracowują koncepcję systemu przyrodniczego fragmentu miasta wg założeń Zielonej Infrastruktury:

Tematy ćwiczeń:

- delimitacja przyrodniczych jednostek przestrzennych (ekosystemów miejskich)

- baza danych o jednostkach

- projekt sieci łączności ekologicznej

- ocena potencjału do pełnienia usług ekosystemowych

- rekomendacje do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Literatura:

1.Kaliszuk E., 2005 - Funkcje systemu przyrodniczego miasta w kształtowaniu warunków środowiska przyrodniczego na przykładzie Warszawy. Prace i Studia Geograficzne, Tom 36

2.Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Warszawy, 2006

3.Środowisko przyrodnicze Warszawy, 1990, PWN, Warszawa.

4.Szulczewska B., Kaliszuk E., 2005 - Koncepcja systemu przyrodniczego miasta: geneza, ewolucja i znaczenie praktyczne. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – PAN,

5.Wisła w Warszawie, 2000, Biuro Zarzadu m.st. Warszawy, Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury, Warszawa

6.Zimny H. 2005. Ekologia miasta. Agencja Reklamowo-wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Stare Babice

7.Żarska B., 2005: Ochrona krajobrazu, Wyd. SGGW, Warszawa

Literatura uzupełniająca będzie podawana w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1.Student definiuje podstawowe pojęcia ekologiczne,

2.zna procesy funkcjonowania krajobrazu geoekosystemu miasta,

3.zna zagrożenia terenów biologicznie czynnych w mieście,

4.zna zasady zagospodarowania terenów biologicznie czynnych,

5.zna potrzeby i zasady ochrony przyrody i krajobrazu,

6.zna wartość przyrodniczą terenów biologicznie czynnych,

7.zna funkcje ekologiczne terenów zieleni urządzonej.

UMIEJĘTNOŚCI

1.Student potrafi określić rolę i funkcje terenów biologicznie czynnych w mieście,

2.potrafi ocenić potencjał przyrodniczy krajobrazu,

3.potrafi wskazać optymalne kierunki zagospodarowania terenów biologicznie czynnych,

4.potrafi zidentyfikować główne zagrożenia krajobrazu ,

5.potrafi wskazać optymalne działania służące ochronie i kształtowaniu krajobrazu miejskiego,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Student szanuje zasoby środowiska przyrodniczego,

2.akceptuje konieczność podejmowania działań służących ochronie stanu środowiska przyrodniczego i krajobrazu,

3.szanuje obowiązujące standardy i zasad dobrej praktyki.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia wykładu (zaliczenie na ocenę) jest sprawdzian pisemny w formie testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte. Zaliczenie wykładu następuje bezpośrednio po jego zakończeniu.

Podstawą oceny ćwiczeń jest średnia arytmetyczna z prac cząstkowych, które student wykonuje na ćwiczeniach oraz prezentacja rekomendacji do planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z zaliczenia ćwiczeń i wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Ewa Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.