Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestrzeń turystyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-PTU-WW
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestrzeń turystyczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami rozwoju przestrzeni turystycznej, jej strukturą oraz przekształceniami.

Przedmiot jest prowadzony w formie konwersatorium - tzn. wykłady prowadzących zajęcia są uzupełniane prezentacjami studentów na zadany temat oraz dyskusją poprzedzonymi koniecznością zapoznania się studentów z rekomendowanymi pozycjami literatury.

Studenci zapisani na przedmiot są zobligowani do uczestniczenia w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności w trakcie semestru.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawiane są następujące zagadnienia:

- koncepcja przestrzeni turystycznej (definicje i sposoby pojmowania przestrzeni turystycznej);

- cechy i struktura przestrzeni turystycznej;

- elementy przestrzeni turystycznej (zasoby przyrodnicze i kulturowe, zagospodarowanie turystyczne, ruch turystyczny, organizatorzy turystyki) oraz ich wpływ na charakter przestrzeni turystycznej (studia przypadków);

- przekształcenia przestrzeni turystycznej, cykle jej rozwoju (m.in. według R.W. Butlera 1980, M. Oppermanna 1992);

- nowe przestrzenie turystyczne – identyfikacja, charakterystyka i znaczenie w rozwoju gospodarczym i przestrzennym (studia przypadków);

- znaczenie geografii w badaniach przestrzeni turystycznej.

Literatura:

Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.) (2011), Przestrzeń turystyczna - czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Kowalczyk A. (2001), Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kurek W. (red.) (2007), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Liszewski S. (1995), Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, 87 -103.

Włodarczyk B. (2009), Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Zna podstawowe założenia koncepcji przestrzeni turystycznej.

2. Charakteryzuje poszczególne elementy przestrzeni turystycznej.

3. Identyfikuje przestrzenie turystyczne.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Wyjaśnia zależności między charakterem przestrzeni turystycznej a elementami ją tworzącymi.

2. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego.

3. Umie wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła w zakresie geografii turyzmu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie wartość różnorodności przyrodniczej i kulturowej obszarów oraz przestrzega zasad zachowania wynikających z szacunku i życzliwości wobec przyrody i przedstawicieli innych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega stopień przyswojenia wiedzy przekazanej podczas zajęć oraz aktywność studentów.

Zaliczenie odbędzie się w formie pisemnego testu (na ocenę) na ostatnich lub przedostatnich zajęciach. Jeśli test zostanie zaliczony, a student wykazał się dodatkowo aktywnością na zajęciach (prezentacja i/lub częstość i poprawność merytoryczna wypowiedzi), to ocena końcowa może być podwyższona (o 0,5-1 pkt).

W przypadku oceny negatywnej z testu, student może przystąpić do zaliczenia w sesji poprawkowej. Do zaliczenia poprawkowego mogą przystąpić wyłącznie osoby, które nie zaliczyły przedmiotu w pierwszym terminie lub nie mogły wówczas przystąpić do zaliczenia z przyczyn losowych. Jednakże wówczas konieczne jest przedłożenie usprawiedliwienia (np. zwolnienie lekarskie).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)