Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorząd terytorialny I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-STER1 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Samorząd terytorialny I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami doty-czącymi samorządu terytorialnego, zasadami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz z ich rolą w kreowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej i regionalnej, a także wypracowanie umiejętności identyfikacji i analizy czyn-ników rozwoju, wykorzystywania instrumentów polityki społeczno-gospodarczej w rozwoju oraz budowania planów o charakterze strategicznym.

Pełny opis:

A. Problematyka wykładów:

1. Podstawowe pojęcia i źródła prawa samorządu terytorialnego (podstawowe pojęcia prawne i prawnicze w znaczeniu doktrynalnym, normatywnym i jurydycznym; klasy-fikacja źródeł prawa z punktu widzenia przepisów rozdziału III Konstytucji; statut jednostki samorządu terytorialnego/związku jednostek samorządu terytorialne-go/jednostki pomocniczej gminy).

2. Istota i struktura samorządu terytorialnego (samorząd terytorialny jako szczególna forma decentralizacji; aspekty podmiotowe w samorządzie terytorialnym; koncepcja samorządu terytorialnego jako determinanta relacji w administracji publicznej – w tym w ramach jednostki samorządu terytorialnego; koncepcja samotności/separacji ustro-jowej jednostek samorządu terytorialnego).

3. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego (instytucjonalne a funkcjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego).

4. Wspólnota samorządowa jako władza jednostki samorządu terytorialnego (samorzą-dowe formy demokracji bezpośredniej: wybory samorządowe, referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami jednostki samorządu terytorialnego).

5. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (pozycja w strukturze władz jednostki samorządu terytorialnego; właściwość organów stanowiących; konstrukcja mandatu radnego; sytuacja prawna radnego; struktura wewnętrzna organów stanowią-cych: przewodniczący, komisje, kluby; organizacja i przebieg sesji; prawomocność uchwał; perspektywa organów zastępczych organu/-ów jednostki samorządu teryto-rialnego).

6. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego (pozycja w strukturze władz jednostki samorządu terytorialnego; właściwość organów wykonawczych; bezpośred-nie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów; procedura wyłaniania składu osobo-wego zarządu powiatu i zarządu województwa; dopuszczalność zmian w składzie osobowym kolegialnych i jednoosobowych organów wykonawczych; pozycja prze-wodniczącego zarządu powiatu i zarządu województwa; pozycja jednoosobowego or-ganu wykonawczego gminy; perspektywa organów zastępczych organu/-ów jednostki samorządu terytorialnego).

B. Problematyka ćwiczeń

1. Gminy o szczególnym statusie prawnym (miasta na prawach powiatu; m.st. Warszawa; gminy uzdrowiskowe; gminy, w których może być używany język mniejszości; gminy górnicze); jednostki pomocnicze gminy (jednostki pomocnicze w świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym; stołeczne dzielnice).

2. Nadzór i kontrola nad działalnością komunalną - sądowa ochrona samodzielności jed-nostek samorządu terytorialnego (zasady sprawowania nadzoru i kontroli nad działal-nością komunalną; podmiotowe aspekty sprawowania nadzoru i kontroli nad działal-nością komunalną; środki kontroli, środki nadzoru i o charakterze nadzorczym nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków; zasięg i tryb sądowej ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego).

3. Samorządowe akty prawa miejscowego (stanowienie aktów prawa przez organy jed-nostek samorządu terytorialnego i ich związków: organy, forma, charakter norm, pod-stawa prawna; sądowa kontrola bezpośrednia samorządowych aktów prawa miejsco-wego).

4. Samorządowe jednostki organizacyjne (samorządowe osoby prawne; samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). Jawność działania ad-ministracji samorządowej (podstawy prawne; zasady i tryb).

7. Zakres działania jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (typy zadań z za-kresu działania jednostek samorządu terytorialnego; porozumienia z udziałem jedno-stek samorządu terytorialnego).

5. Praca z mapami podziału terytorialnego Polki.

6. EKST – praca z tekstem.

7. Kodeks wyborczy – praca z tekstem.

8. Ustawy samorządowe – praca z tekstem.

9. Przeprowadzanie konsultacji społecznych.

10. Praca z testami dotyczącymi samorządu terytorialnego.

11. Najważniejsze orzecznictwo z zakresu samorządu terytori

Literatura:

J. Ablewicz i inni, Prawo i postępowanie administracyjne

Z. Leoński, Ustrój samorządu terytorialnego

P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz

B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz

M. Ofiarska, Formy publicznoprawnego współdziałania jednostek samorządu teryto-rialnego

E. Olejniczak-Szałowska, Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa

polskiego

Z. Sypniewski, M. Szewczyk, Status prawny radnego

Metody i kryteria oceniania:

Test i kazusy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ablewicz
Prowadzący grup: Joanna Ablewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.