Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria urbanistyki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-TUR1 Kod Erasmus / ISCED: 02.0 / (0730) Architektura i budownictwo
Nazwa przedmiotu: Teoria urbanistyki I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Treści kształcenia w zakresie projektowania urbanistycznego:

1. Wprowadzenie do teorii urbanistyki: Urbanistyka w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Interdyscyplinarność urbanistyki. Gospodarka przestrzenna a urbanistyka. Proces urbanizacji miasta. Skala planowania miasta.

2. Struktura przestrzenna miasta: Krajobraz miasta i jego fizjonomia. Miasto jako przestrzeń, środowisko przyrodniczo-kulturowe i miejsce. Synteza przestrzenna miasta.

3. Relacja planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego miasta. Proces planowania przestrzennego miasta. Parametry i wskaźniki urbanistyczne.

4. Podstawy i teoria projektowania urbanistycznego. Elementy kompozycji urbanistycznej.

5. Kształtowanie przestrzeni miejskiej. Zasady kształtowania zespołów urbanistycznych o różnym stopniu złożoności. Zasady planowania terenów o funkcjach: mieszkaniowych (mieszkalnictwo jednorodzinne, wielorodzinne), technicznych i przyrodniczych.

Pełny opis:

Treści kształcenia w zakresie planowania przestrzennego:

1. System planowania przestrzennego w Polsce oraz jego podstawy prawne.

2. Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym i wojewódzkim: Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju i plany zagospodarowania przestrzennego województw.

3. Planowanie przestrzenne na szczeblu lokalnym. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Treści kształcenia w zakresie planowania infrastruktury technicznej:

1. Gospodarka wodna, gospodarka energetyczna, gospodarka odpadami. Układy i potrzeby terenowych sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowniczych, ciepłowniczych i telekomunikacyjnych.

2. Systemy transportowe. Komunikacja drogowa, szynowa, wodna i lotnicza. Sieci drogowo-uliczne i ich potrzeby terenowe. Komunikacja zbiorowa i indywidualna. Problematyka transportu towarowego i osobowego. Obiekty inżynierskie. Ścieżki rowerowe.

Literatura:

1. Wejchert K. 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa.

2. Chmielewski J. M. 2005, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

3. Rykwert J. 2013, Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast. Miedzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

4. Ostrowski W. 1975, Urbanistyka współczesna, Arkady, Warszawa

5. Ostrowski W. 1996, Wprowadzenie do historii budowy miast, , Arkady, Warszawa

6. Böhm Aleksander (red.) 1996, Krajobraz miejski w warunkach demokracji i wolnego rynku, OOZK NIK, Warszawa.

7. Böhm A., Pawłowska K. (red.) 2001. Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.

8. Buczek G., Tetera-Jankowska M. (red), 2003, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy-omówienia-komentarze, Urbanista, Warszawa.

Akty prawne

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587)

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603)

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774)

Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia:

Student przyswaja wiedzę na temat wymagań estetycznych, technicznych i prawnych kształtowania zabudowy miejskiej wraz z infrastrukturą oraz na temat systemu planowania przestrzennego w Polsce.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z wykładów wystawiana jest na podstawie egzaminu pisemnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.