Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady gospodarowania surowcami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-ZGS-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Zasady gospodarowania surowcami
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie – zadania geologii gospodarczej. Podstawy prawne działalności geologicznej i wydobycia kopalin. Organy i zadania administracji geologicznej i górniczej. Prawo geologiczne i górnicze. Najważniejsze ustawy regulujące gospodarkę surowcami. Inne zasoby naturalne. Podstawy prawne gospodarowania gruntami rolnymi i leśnymi.

Pełny opis:

Surowce naturalne i walory środowiska w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zadania geologii gospodarczej. Podstawy prawne działalności geologicznej i wydobycia kopalin. Organy i zadania administracji geologicznej i górniczej. Prawo geologiczne i górnicze. Najważniejsze ustawy regulujące gospodarkę surowcami. Podstawy prawne gospodarowania przestrzenią rolniczą i leśną. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Prawo wodne. Organy i zadania administracji gospodarowania przestrzenią rolno-leśną. Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych i podstawy prawne ich wyznaczania. Podstawy prawne rekultywacji i rewaloryzacji środowiska przyrodniczego.

Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. Zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Literatura:

Szamałek K., 2007, Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi, PWN, Warszawa

Radecki W., 2009, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – Komentarz. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 roku, Warszawa

Kodeks Dobrej praktyki Rolniczej, 2004, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa

Dwucet K., Krajewski W., Wach J., 1992, Rekultywacja i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego, Skrypty UŚ 478, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice

Efekty uczenia się:

Student zdobywa podstawy wiedzy w zakresie gospodarowania surowcami naturalnymi i zasobami środowiska przyrodniczego przydatnych przy planowaniu przestrzennym. Poznaje akty prawne regulujące wykorzystanie surowców. Rozumie pojęcie surowca naturalnego i jego znaczenie w gospodarce. Jest przygotowany do samodzielnego wykorzystania (i analizy) ocen oddziaływania na środowisko w zakresie działalności górniczej, rolniczej, waloryzacji obiektów przyrody nieożywionej i ożywionej. Zna prawne podstawy rekultywacji i rewaloryzacji terenów poeksploatacyjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.