Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Foresight terytorialny - analizy i modele ekonometryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-FTAME-FRT
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Foresight terytorialny - analizy i modele ekonometryczne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- znajomość podstaw statystyki

- podstawowa znajomość pakietu statystycznego IBM SPSS

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach tego przedmiotu student uczy się rozpoznawania i badania zależności między zjawiskami ekonomicznymi oraz modelowania tych zjawisk. Zapoznaje się z podstawami dotyczącymi analizy szeregów czasowych, budowania indeksów złożonych oraz badania zależności pomiędzy zmiennymi, następnie poznaje podstawowe metody prognozowania i symulacji. W czasie zajęć projektowych nabywa umiejętności doboru odpowiedniej metody do postawionego problemu, tworzenia modeli prognostycznych, stawiania prognoz i ich weryfikacji oraz interpretacji i prezentacji uzyskanych wyników. Uczy się oceny jakości prognoz, zapoznaje z możliwościami wykorzystywania konkretnych modeli oraz poznaje ograniczenia ich stosowania.

Pełny opis:

W ramach tego przedmiotu student uczy się rozpoznawania i badania zależności między zjawiskami ekonomicznymi oraz modelowania tych zjawisk. Zapoznaje się z podstawami dotyczącymi analizy szeregów czasowych, budowania indeksów złożonych oraz badania zależności pomiędzy zmiennymi, następnie poznaje podstawowe metody prognozowania i symulacji. W czasie zajęć projektowych nabywa umiejętności doboru odpowiedniej metody do postawionego problemu, tworzenia modeli prognostycznych, stawiania prognoz i ich weryfikacji oraz interpretacji i prezentacji uzyskanych wyników. Uczy się oceny jakości prognoz, zapoznaje z możliwościami wykorzystywania konkretnych modeli oraz poznaje ograniczenia ich stosowania.

Tematy konwersatorium:

1. Wprowadzenie - cel zajęć, metody pracy, oczekiwane efekty. Rola modelowania ekonometrycznego w foresighcie terytorialnym. Źródła i typy danych zastanych w badaniach foresightowych.

2. Podstawy analizy szeregów czasowych i wnioskowania statystycznego. Badanie zależności pomiędzy zjawiskami. Podstawy modelowania zjawisk.

3. Funkcje i rodzaje prognoz. Metody analizy trendów: ekstrapolacja, analiza trend-impact (TIA), warunkowa analiza trendów (WAT), strukturalna analiza trendów (CIA).

4. Prognozowanie szeregów czasowych: metody, ryzyka związane z prognozowaniem, wyznaczanie trendu, wskaźniki sezonowości.

5. Podejście quasi-eksperymentalne, analizy kontrfaktyczne - idea, metody i zastosowanie.

6. Metody ekonomiczne w modelowaniu. Rodzaje modeli ekonometrycznych. Rola założeń przyjętych w modelowaniu. Błędy prognoz.

7. Zaliczenie

Tematy ćwiczeń:

1. Konstrukcja indeksów złożonych i badanie zależności pomiędzy zmiennymi.

2. Analiza dynamiki zjawisk, wygładzanie szeregu czasowego.

3. Estymacja modeli ekstrapolacyjnych: wygładzanie wykładnicze.

4. Estymacja modeli autoregresyjnych.

5. Prognozowanie szeregów czasowych. Analiza ex post jakości prognoz.

6. Badanie efektu zjawisk przy użyciu metody kontrfaktycznej.

7. Zaliczenie.

Nakład pracy studenta:

30h - obecność na zajęciach (konwersatorium, ćwiczenia)

30h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie się do zajęć, prace domowe)

60h ogółem (zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych studenta).

Literatura:

Żądło T., Wywiał J., 2008, Prognozowanie szeregów czasowych za pomocą pakietu SPSS, Predictive Solutions, Warszawa.

Gajda J.B., 2017, Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu, Wyd. C. H. Beck, Warszawa.

Wójcik P.,2018, Metody pomiaru realnej konwergencji gospodarczej w ujęciu regionalnym i lokalnym. Konwergencja równoległa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Bedyńska S., Książek M., 2012, Statystyczny drogowskaz 3, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Literatura uzupełniająca będzie podawana w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W06 / K_U02 , K_U04, K_U06 / K_K02, K_K06, K_K07 / S3_W02; S3_W04 / S3_U02; S3_U03 / S3_K01; S3_K02

WIEDZA:

1. S3_W02

2. S3_W06

UMIEJĘTNOŚCI

1. S3_U02

2. S3_U04

3. S3_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. S3_K01

2. S3_K02

Metody i kryteria oceniania:

• Zaliczenie konwersatorium: pisemne (aktywność w trakcie zajęć, m.in. udział w dyskusji; test, pytania zamknięte i otwarte).

• Zaliczenie ćwiczeń: kontrola obecności, wykonywanie prac domowych, test praktyczny.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z zaliczenia konwersatorium i ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Łukomska
Prowadzący grup: Julita Łukomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Łukomska
Prowadzący grup: Julita Łukomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)