Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ilościowe metody badań społecznych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-IMB-ZST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ilościowe metody badań społecznych I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami z zakresu metodologii badań empirycznych, statystyki oraz z podstawowymi metodami ilościowymi stosowanymi do analizy zjawisk społecznych i ekonomicznych, również w ujęciu przestrzennym.

Zajęcia mają na celu wykształcenie umiejętności posługiwania się danymi liczbowymi (rejestrowymi oraz sondażowymi), a także umiejętności ich analizy w celu prezentacji zróżnicowania zjawisk, identyfikowania problemów społeczno-gospodarczych, monitorowania zmian zachodzących w czasie. W ramach zajęć studenci zapoznają się z metodami statystycznymi pozwalającymi na wnioskowanie o relacjach przyczynowo-skutkowych pomiędzy badanymi zjawiskami.

W toku realizacji programu student nabywa umiejętność posługiwania się pakietem statystycznym SPSS.

Pełny opis:

Przedmiot łączy elementy wykładu z praktycznymi ćwiczeniami, pozwalającymi na wykorzystanie w praktyce poznanych metod. Kurs ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi terminami dotyczącymi wiedzy i metodologii naukowej. Studenci na zajęciach dowiedzą się jakie jest znaczenie metod ilościowych, w jaki sposób dobierać jednostki przestrzenne do analizy oraz poznają podstawowe skale pomiarowe. Poznają także podstawowe elementy opisu statystycznego. Dowiedzą się czym jest rozkład normalny, standaryzacja zmiennych oraz jak wykorzystywać testy statystyczne w procesie wnioskowania statystycznego. Studenci zapoznają się z metodami analizy związków między zmiennymi: nominalnymi, porządkowymi oraz ilościowymi. Poznają także metody porządkowania liniowego jednostek przestrzennych oraz metody typologii i klasyfikacji jednostek przestrzennych. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną także podstawowe metody analizy wielozmiennowej: analiza skupień, analiza czynnikowa (składowych głównych). Studenci zapoznani zostaną także z podstawami badań kwestionariuszowych. Dodatkowo na zajęciach pojawią się informacje dotyczące źródeł danych ilościowych przydatnych w badaniach rozwoju i polityki lokalnej oraz metody badania dynamiki zjawisk. W ramach zapoznawania się z programem SPSS studenci nauczą się wykonywać podstawowe operacje na plikach (tworzenie, import i eksport plików), zarządzać zbiorem danych (etykietowanie zmiennych, analiza w podgrupach, agregacja zbioru, dołączanie nowych zmiennych i obserwacji), przekształcać dane (obliczanie wartości zmiennej, rekodowanie, transformacje warunkowe) oraz wykonywać analizy statystyczne objęte programem kursu.

Literatura:

Francuz P., Mackiewicz R. (2005) Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Lublin: Wydawnictwo KUL

Babbie E. (2005) Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN

Malarska A. (2005) Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, Kraków: SPSS

Bedyńska S., Brzezicka A. (2007) Statystyczny drogowskaz, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ACADEMIKA

Bedyńska S., Książek M. (2012) Statystyczny drogowskaz 3, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wydawnictwo Akademickie Sedno

Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. (2001) Metody badawcze w naukach społecznych, Warszawa: WN PWN.

Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007) Statystyka. Analiza badań społecznych, Warszawa: WN SCHOLAR

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student potrafi:

­ zastosować odpowiednie metody analizy danych niezbędne do rozwiązania wybranego problemu badawczego,

­ zaprezentować rezultaty analizy i zinterpretować wyniki,

­ zna w sposób pogłębiony wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów przestrzennych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

­ zajęcia z wykorzystaniem komputera (oprogramowanie IBM SPSS)

­ pokaz z objaśnieniem

­ ćwiczenia praktyczne

Kryteria oceniania:

­ test zaliczeniowy (70%)

­ prace domowe (30%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Łukomska
Prowadzący grup: Wirginia Aksztejn, Julita Łukomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Łukomska
Prowadzący grup: Adam Gendźwiłł, Julita Łukomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.