Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań foresightowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-MBF-FRT
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań foresightowych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.


W trakcie zajęć student zapozna się z głównymi metodami stosowanymi w badaniach foresightowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu terytorialnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładu studentki i studenci zapoznają się z głównymi metodami stosowanymi w badaniach foresightowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu terytorialnego.

Pełny opis:

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

W trakcie wykładu studentki i studenci zapoznają się z głównymi metodami stosowanymi w badaniach foresightowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu terytorialnego.

Tematyka wykładu dzieli się na dwie części. W pierwszej omówione zostaną podstawowe narzędzia badań społecznych, ze szczególnym naciskiem na krytyczne podejście do ich zastosowania oraz błędy popełniane w trakcie projektowania badań, zbierania danych i ich analizy. W drugiej części wykładu omówione zostaną metody stosowane w szczególności w badaniach foresightowych.

Metody badań jakościowych i ilościowych

1. Dobór próby i RDS

2. Przeprowadzanie ankiet

3. Wywiady i grupy focusowe

4. Błędy poznawcze i błędy systematyczne

5. Błędy metodologiczne i w dostępie do danych

Metody badań foresightowych

1. Przewidywanie, eksploracja, planowanie

2. Opracowywanie scenariuszy

3. Backcasting, roadmapping

4. Metoda delficka

5. Analiza trendu

6. Metanalizy

7. Wizualizacje

8. Ewaluacja i benchmarking

9. Metody partycypacyjne i warsztatowe

Ćwiczenia:

W ramach ćwiczeń uczestnicy zajęć w sposób praktyczny przepracują wybrane metody. Każde ćwiczenia poświęcone są wybranemu podejściu do wykorzystania metod badawczych w procesie badań foresightowych. Ćwiczone w trakcie zajęć metody to:

1. burza mózgów,

2. analiza TOWS/SWOT

3. panel ekspertów

4. metoda delficka

5. analiza typu PEST

Metody dydaktyczne wykorzystywane na ćwiczeniach:

• praca w grupach

• praca indywidualna

• dyskusja

• warsztaty

Literatura:

Foresight in Organizations: Methods and Tools (2016) Patrick van der Duin (ed.)

Hines, A.; Bishop, P. (2015) Thinking about the Future: Guidelines for Strategic Foresight.

Lustig, P (2017) Strategic Foresight: Learning from the Future

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01; K_W06 / K_U01; K_U03; K_U05;K_U08; K_U04 / K_K06; K_K07 / S3_W01; S3_W05; S3_W07 / S3_U01; S3_U03 / S3_K02

WIEDZA:

1. S3_W01: Posiada szczegółową wiedzę o znaczeniu foresightu w obszarze gospodarki przestrzennej oraz zna terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu

2. S3_W05 : Posiada pogłębioną wiedzę na temat metod, technik i narzędzi stosowanych w ramach foresightu terytorialnego

3. S3_W07 : Zna kluczowe teorie, koncepcje, szkoły badawcze w naukach pokrewnych wykorzystywane w obszarze foresightu terytorialnego

UMIEJĘTNOŚCI:

1. S3_U01: Umie, bazując na krytycznym podejściu do różnych źródeł wiedzy, interpretować i analizować związki przyczynowo skutkowe dotyczące procesów, zjawisk, instytucji i organizacji w różnych skalach przestrzennych w kontekście foresightu terytorialnego

2. S3_U03: Potrafi identyfikować, prognozować i modelować złożone zadania z zakresu foresightu terytorialnego, stosując podejście interdyscyplinarne, integrujące wiedzę pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. S3_K02: Mając świadomość swojej roli społecznej, jest gotów do samorozwoju i rozwijania sieci współpracy, a także formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących różnych aspektów foresightu terytorialnego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z wykładu.

Zaliczenie ćwiczeń i projektu badawczego jest warunkiem podejścia do egzaminu końcowego.

Zaliczenie ćwiczeń:

• obecność (maks. 1 nieobecność nieusprawiedliwiona)

• bieżące prace, aktywność i prezentacje (50% oceny)

• kolokwium (50% oceny)

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mostowska
Prowadzący grup: Magdalena Cybulska, Julita Łukomska, Magdalena Mostowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mostowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)