Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Smart, green and sustainable cities

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-SGSC-UIR-WA
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Smart, green and sustainable cities
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. letni
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student biorący udział w zajęciach powinien znać język angielski w stopniu umożliwiającym mu zrozumienie treści poruszanych na zajęciach, wzięcie udziału w dyskusjach, wygłoszenie prezentacji, napisanie testu końcowego, a także zapoznanie się z materiałami naukowymi (artykułami, filmami).


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie współczesnych koncepcji rozwoju miast. W trakcie ich trwania omówione zostaną główne założenia koncepcji inteligentnych, zielonych oraz zrównoważonych miast, a na podstawie przykładów z różnych regionów świata zaprezentowane zostaną rozwiązania wpisujące się w każdą z nich. Na zajęciach studenci będą mieli także szasnę na krytyczną ocenę powyższych koncepcji oraz sposóbu ich wykorzystania w dyskursie politycznym i medialnym.

Pełny opis:

Kurs ma na celu przedstawienie głównych zasad koncepcji inteligentnych, zielonych i zrównoważonych miast. W pierwszej kolejności przedstawione zostaną definicje i problemy teoretyczne trzech pojęć oraz inne terminy z nimi związane. Szczególny nacisk zostanie położony na ich złożoność i wzajemne połączenia.

Następnie, omówione zostanie sześć wymiarów Smart city według Modelu Smart City: Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living oraz Smart Governance wraz z wskaźnikami umożliwiającymi ocenę funkcjonowania inteligentnego miasta.

W oparciu o różnorodne studia przypadków, zaprezentowane zostaną również dobre praktyki i udane inicjatywy w zakresie inteligentnych, zielonych i zrównoważonych miast z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Umożliwią one krytyczną ocenę przedstawionych koncepcji, a także mierników wykorzystywanych do opracowywania rankingów miast inteligentnych, zielonych i zrównoważonych.

Literatura:

- Designing the Urban Future, 2014, Scientific American Editors.

- Greenfield A., 2013, Against the smart city (The city is here for you to use, Part 1), Do projects, New York.

- Kitchin, R., 2014, The real-time city? Big data and smart urbanism. GeoJournal, 79(1), 1-14.

- Lombardi, P., Giordano, S., Farouh, H., & Yousef, W. (2012). Modelling the smart city performance. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25(2), 137-149.

- Nam, T., & Pardo, T. A., 2011 (June), Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In Proceedings of the 12th annual international digital government research conference: digital government innovation in challenging times (pp. 282-291). ACM.

- Townsend A.M., 2013, Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia, Norton & Company, New York.

- Wheeler S.M., Beatley T. (eds.), 2014, The Sustainable Urban Development Reader. Third Edition, Routledge, New York.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć w ramach przedmiotu student:

1. zna i rozumie wielowymiarowe znaczenie koncepcji miasta inteligentnego, różne ich przykłady ze świata, oraz inteligentne narzędzia i rozwiązania stosowane w miastach (S2_W02, S2_W09),

2. potrafi zweryfikować potencjał i zagrożenia wynikające z koncepcji miasta inteligentnego (S2_U01, S2_U03, S2_U07, S2_U10, S2_U11),

3. jest gotów wymienić cechy miasta inteligentnego i określić jego związek z koncepcją zrównoważonego miasta (S2_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składać się będzie: obowiązkowy projekt grupowy (15 pkt), kolokwium końcowe z omawianego materiału (20 pkt) oraz aktywność na zajęciach (5 pkt). Minimalna liczba punktów potrzebnych do zaliczenia wynosi 30 (60%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)