Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylizacja i prezentacja danych w QGIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-SPDQ-GP-WW
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0710) Inżynieria i technika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stylizacja i prezentacja danych w QGIS
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
geografia
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Niezbędna jest dobra znajomość zagadnień GIS i przynajmniej podstawowa znajomość programu QGIS.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć student w praktyce pozna zaawansowane metody stylizacji i prezentacji danych w QGIS.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci wykonują zadania i projekty mające na celu zapoznanie się i przećwiczenie możliwości zaawansowanej stylizacji i prezentacji danych w QGIS oraz uczą się automatycznego tworzenia serii map (funkcja atlasu). Studenci mogą wykonywać zadania na zestawach danych dostarczonych przez prowadzącą lub wykorzystać własne dane (np. związane z pracami magisterskimi lub inne).

Zakres tematów:

- zaawansowana stylizacja i wizualizacja oparta na regułach, wyrażeniach, zmiennych oraz danych, możliwości stosowania "efektów";

- biblioteki symboli, dzielenie się i pozyskiwanie zestawów symboli, zasady budowy i wykorzystania własnych symboli w formacie svg;

- modele 3D;

- zaawansowane funkcje wydruków oraz tworzenie atlasu i raportu.

Nakład pracy studenta:

15h - obecność na zajęciach (ćwiczenia)

15h - praca własna (przygotowanie do zajęć, praca nad projektami)

ok. 30h ogółem (lub więcej, zależnie od stopnia znajomości oprogramowania QGIS oraz cech indywidualnych studenta)

Literatura:

QGIS User Guide: https://docs.qgis.org/3.22/en/docs/user_manual/index.html

QGIS Case Studies: http://www.qgis.org/en/site/about/case_studies/index.html

QGIS Training Manual

https://docs.qgis.org/3.22/en/docs/training_manual/index.html

Pieniążek M., Zych M. (2017) Mapy statystyczne. Opracowanie i prezentacja danych. GUS.

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6079/1/1/1/mapy_statystyczne_2017.pdf

Efekty uczenia się:

K_W09, K_U02, K_U03, K_U08, K_K01

Absolwent zna i rozumie:

1. możliwości oprogramowania QGIS, jego wady i zalety.

2. wybrane, zaawansowane metody prezentacji danych w oprogramowaniu QGIS

Absolwent potrafi:

1. sprawnie posługiwać się programem QGIS w zakresie stylizacji i prezentacji danych

2. dobrać i zastosować odpowiednie metody stylizacji w zależności od specyfiki danych przestrzennych oraz prezentowanego zagadnienia,

3. przedstawić dane w atrakcyjnej wizualnie formie kartograficznej oraz wykonać automatycznie serię map.

Absolwent:

1. rozumie znaczenie prezentacji danych w atrakcyjnej i poprawnej formie.

2. rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych z zakresu stosowania metod GIS oraz potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu technik i metod GIS,

3. rozumie znaczenie projektów społecznościowych takich jak QGIS i ich rolę w upowszechnianiu dostępu do nowych technik i informacji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa (dozwolona jedna nieobecność).

Ocena końcowa na podstawie punktów otrzymanych za ćwiczenia i projekty wykonane podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Gerlée
Prowadzący grup: Alina Gerlée
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)