Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Władza i samorząd w teoriach nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-WiS-PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Władza i samorząd w teoriach nauk społecznych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym - sem. 2
Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym - sem. 4
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia, sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omówienie wybranych elementów refleksji teoretycznej nad władzą, państwem, samorządem (w szczególności – samorządem terytorialnym) oraz demokracją. Zajęcia mają przybliżyć studentom podstawowe pojęcia teorii polityki, które są współcześnie wykorzystywane w debacie publicznej oraz badaniach empirycznych jednostek samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Ramowy rozkład materiału:

[1] Zajęcia wprowadzające. Władza

[2] Formy władzy społecznej. Elity władzy.

[3] Państwo a społeczeństwo. Społeczne podstawy polityki.

[4] Demokracja i jej modele. Idea reprezentacji politycznej.

[5] Współczesne problemy demokracji przedstawicielskiej. Formy legitymizacji władzy w ustrojach demokratycznych.

[6] Samorządność. Doktryny samorządu terytorialnego.

[7] Demokracja lokalna jako ustrój jednostek samorządu terytorialnego.

[8] Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Baszkiewicz J. (1999), Władza. Wrocław: Ossolineum.

Dahl R. (2000), O demokracji. Kraków: Znak.

Dahl R. (2012), Demokracja i jej krytycy. Warszawa: Aletheia.

Dahl R., Stinebrickner B. (2007), Współczesna analiza polityczna. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Gąciarz B., Bartkowski J. (2011), Samorząd a rozwój: instytucje, obywatele, podmiotowość. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

Held D. (2008), Modele demokracji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

Piasecki A. (2009), Samorząd lokalny i wspólnoty lokalne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Raciborski J. (2011), Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Rosanvallon P. (2011), Kontrdemokracja. Polityka w dobie nieufności. Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Saward M. (2008), Demokracja. Warszawa: Wyd. Sic.

Scott J. (2009), Władza. Warszawa: Wyd. Sic.

Szacki J. (2010), Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Śpiewak P. (2004), Obietnice demokracji. Warszawa: Prószyński i s-ka.

Śpiewak P. (wybór i red.) (2005), Przyszłość demokracji – wybór tekstów. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Efekty uczenia się:

- Posiada podbudowaną teoretycznie podstawową wiedzę o różnych formach władzy społecznej, współczesnym państwie i jego podstawowych atrybutach, o najważniejszych instytucjach w ustroju demokratycznym oraz instytucjach samorządu terytorialnego.

- Zna kluczowe teorie i koncepcje socjologii polityki oraz nauk politycznych, służące do opisu procesów politycznych we współczesnych państwach.

- Zna najważniejsze kryteria oceny jakości ustroju demokratycznego na różnych poziomach terytorialnej organizacji państwa.

- Potrafi pozyskiwać i krytycznie dobierać argumentację z podstawowej literatury teoretycznej oraz mediów, wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie dotyczące władzy, samorządu terytorialnego i demokracji.

- Ma umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do prowadzenia badań empirycznych władz samorządowych, administracji publicznej oraz elit lokalnych.

- Prawidłowo identyfikuje dylematy związane z działalnością polityczną, pracą w administracji publicznej i doradztwem na zlecenie władz publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny końcowej jest kolokwium (forma testowa, pytania zamknięte i otwarte). Do kolokwium obowiązuje materiał omawiany w trakcie wykładów oraz dodatkowa, zadana przez prowadzącego lektura do samodzielnego przeczytania i interpretacji poza zajęciami.

Studenci regularnie uczestniczący w wykładach otrzymują premię w postaci 10% punktów możliwych do zdobycia na kolokwium.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Gendźwiłł
Prowadzący grup: Adam Gendźwiłł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.