Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-9ASEM
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla doktorantów dziennych
Przedmioty obowiązkowe, stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) - Geografia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz prowadzenia dyskusji.


W przypadku zagrożenia epidemiologicznego zajęcia mogą być prowadzone w sposób zdalny, a zaliczenie może odbyć się w sposób ustny za pomocą elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez UW.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Doktorant powinien umieć myśleć, dokonywać kwerendy bibliotecznej, znać metodykę geografii.

Pełny opis:

Celem seminarium doktoranckiego jest przygotowanie pracy doktorskiej przez jego uczestników. Na seminarium służy temu m.in. wymiana myśli (stawianie pytań i wygłaszanie uwag) przez słuchaczy po kolejnych spotkaniach, w trakcie których kolejni uczestnicy referują postępy pracy.

Tematyka kolejnych spotkań jest związana z przygotowywanymi przez uczestników pracami doktorskimi. Doktoranci przygotowują prace samodzielnie (pod opieką tutorską), a na seminarium przedstawiają cząstkowe i ostateczne wyniki badań poddając się ocenie grupy. W skład grupy wchodzą wszyscy doktoranci WGSR.

Literatura:

Literatura: Niemożliwa do sprecyzowania - zależna od zakresu tematycznego i terytorialnego prac doktorskich.

Efekty uczenia się:

Ostatecznym efektem seminarium doktoranckiego jest przygotowana praca doktorska.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność i jakość dyskusji oraz systematyczność w przygotowywaniu kolejnych fragmentów pracy doktorskiej. Ocena jest dokonywana przez wszystkich członków Rady Studiów Doktoranckich WGSR. Warunkiem zaliczenia Seminarium doktoranckiego na I roku jest pozytywna ocena prezentacji konspektu pracy doktorskiej w obecności opiekuna przed Radą Studiów Doktoranckich WGSR. Warunkiem zaliczenia Seminarium doktoranckiego na II, III i IV roku jest pozytywna ocena prezentacji stopnia zaawansowania pracy doktorskiej na Seminarium doktoranckim przed Radą Studiów Doktoranckich WGSR w obecności opiekuna naukowego. Członkowie Rady Studiów Doktoranckich oceniają prezentację w skali od 1 do 10 punktów. Końcowa ocena jest średnią arytmetyczną z ocen wystawionych przez członków Rady. Ocena pozytywna wymaga uzyskania nie mniej niż 4 punktów. Do prezentacji mogą przystąpić wyłącznie doktoranci, którzy we właściwym, określonym corocznie przez kierownika Studiów Doktoranckich terminie, złożyli sprawozdanie wraz z opinią opiekuna naukowego.

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego zajęcia mogą być prowadzone w sposób zdalny, a zaliczenie może odbyć się w sposób ustny za pomocą elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Somorowska
Prowadzący grup: Maciej Dąbski, Maciej Jędrusik, Andrzej Kowalczyk, Jerzy Makowski, Urszula Somorowska, Tomasz Wites, Bogdan Zagajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego zajęcia mogą być prowadzone w sposób zdalny, a zaliczenie może odbyć się za pomocą elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Somorowska
Prowadzący grup: Maciej Dąbski, Maciej Jędrusik, Andrzej Kowalczyk, Jerzy Makowski, Urszula Somorowska, Tomasz Wites, Bogdan Zagajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego zajęcia mogą być prowadzone w sposób zdalny, a zaliczenie może odbyć się za pomocą elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)