Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań miejskich II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SM-2-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań miejskich II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejskie, stacjonarne - sem. 2
Studia Miejskie, II semestr, Moduł Ekonomiczno-Polityczny
Studia Miejskie, II semestr, Moduł Przestrzenny
Studia Miejskie, II semestr, Moduł Społeczny
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:
Pełny opis:

Metody jakościowe (30h)

koordynator: Bogna Kietlińska ISNS

Format: łączenie formy wykładowej z konwersatorium, omawianie studiów przypadków, elementy

pracy warsztatowej.

Treść:

Badania jakościowe na danych zastanych:

-socjologiczna tradycja badań biograficznych nad miastem (dokumenty osobiste),

-badanie tekstu(ów) jako źródło wiedzy o życiu po miejsku (teksty literackie oraz różne

gatunki mowy),

-badania online jako forma zdobywania wiedzy o mieście

-media społecznościowe jako źródło danych - wady i zalety

-analiza treści forów, blogów o miastach i stron internetowych miast

-mapy w badaniach jakościowych

Wytwarzanie danych w badaniach jakościowych:

-planowanie miasta przy użyciu wywiadów zogniskowanych (partycypacja)

-autoetnografia

-spacer etnograficzny oraz autoetnograficzny

-Participatory Urban Planning (action research)

-Metodologia design thinking

Badania wizualne i wielozmysłowe:

-przegląd metod badań wizualnych

-badanie miejskiej ikonosfery i dyskursu wizualnego

-badania wizualne miasta w działaniu

-etnografia wielozmysłowa

2.2 Metody ilościowe (30h)

prof. Mikołaj Herbst (EUROREG)

Format: Ćwiczenia

Treść: Zajęcia stanowią kontynuację „Wprowadzenia do metod ilościowych” i poświęcone będą

praktycznym zastosowaniem analizy regresji w studiach miejskich. Metody oparte na analizie regresji

umożliwiają systematyczne badanie relacji między zmiennym, w tym relacji przyczynowo

skutkowych i współzależności między zjawiskami. Podejścia oparte na regresji stanowią uniwersalną i

efektywną ramę do analizowania danych obserwacyjnych, jak pochodzących z eksperymentów i

quasi-eksperymentów. W szczególności omawiane będą: regresja liniowa, regresja logistyczna,

analiza czynnikowa, w tym założenia poszczególnych metod i sposoby ich weryfikacji, sposoby

prezentacji i interpretacji wyników analiz. Wybrane zagadnienia zostaną omówione z wykorzystaniem

raportów z faktycznie przeprowadzonych badań miejskich, w celu przećwiczenia

interpretacji wyników i lepszego zrozumienia zastosowań metod ilościowych w polityce miejskiej.

2.3 Metody przestrzenne (30h)

Metody badań przestrzennych:

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest poznanie teoretycznych i praktycznych możliwości wykorzystania narzędzi geoinformatycznych w pozyskaniu, zestawieniu i opracowaniu danych przestrzennych obszaru miejskiego.

Zajęcia odbywać się będą w formie konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów. Podczas konwersatoriów uczestnicy poznają teoretyczne założenia kartowania terenowego w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem aplikacji dostępnych na urządzenia mobilne. Poznają także zasady analiz funkcjonalno-przestrzennych i urbanistyczno-architektonicznych. Dyskutować będą o specyfice metod i instrumentów pozyskiwania danych i informacji oraz ich komplementarności i możliwych sposobach ich wykorzystania.

Podczas zajęć terenowych uczestnicy kursu będą kartowali i inwentaryzowali wyznaczony obszar z wykorzystaniem własnych smartfonów. Podczas pracy w terenie gromadzone będą informacje o lokalizacji obiektów. Katalog obiektów zostanie opracowany podczas zajęć kameralnych. Uczestnicy będą zbierali również informację o funkcji i przeznaczeniu kartowanych obiektów, a także wykonywali dokumentację fotograficzną w celu późniejszego połączenia danych terenowych z dostępnymi dla analizowanego obszaru miejskiego danymi wektorowymi i rastrowymi pochodzącymi z zewnętrznych baz danych.

Podczas warsztatów uczestnicy zajęć opracują zebrany materiał, przygotują i zaprezentują projekt.

Pełny opis:

Cz. 1. Konwersatorium (10h)

Omówienie przedmiotu.

Metody i techniki pracy terenowej z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i oprogramowania GIS.

Metody kartowania obiektów powierzchniowych, liniowych i punktowych za pomocą urządzeń mobilnych.

Krajobraz architektoniczny i układy urbanistyczne wybranego terenu badań. Zasady przeprowadzania analiz funkcjonalno-przestrzennych i urbanistyczno-architektonicznych.

Inwentaryzacja wybranych funkcji i elementów zagospodarowania terenu.

Obszary społeczno-ekonomiczno- funkcjonalne.

Omówienie obszaru badań i zadań do wykonania.

Cz. 2. Zajęcia terenowe (10h)

Inwentaryzacja wyznaczonego obszaru za pomocą aplikacji mobilnych GIS.

Inwentaryzacja funkcjonalno-przestrzenna i urbanistyczno-architektoniczna wybranego terenu.

Opracowanie dokumentacji fotograficznej.

Cz. 3. Warsztaty (10h)

Zestawienie materiałów zebranych w terenie w technologii GIS.

Omówienie zebranego materiału

Opracowanie projektu oceniającego badany obszaru przy wykorzystaniu metod które pozwolą na analizy: środowiska przyrodniczego, analizy funkcjonalno-przestrzennej i urbanistyczno-architektonicznej i ocenę wartości przestrzennych krajobrazu miejskiego.

Dyskusja wyników.

Prezentacja projektów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Grochowski
Prowadzący grup: Sylwia Dudek-Mańkowska, Mirosław Grochowski, Mikołaj Herbst, Bogna Kietlińska, Maciej Misztal, Monika Pękalska, Karolina Sitnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Grochowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)