Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Władza i demokracja lokalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SM-2-5MEP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Władza i demokracja lokalna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejskie, stacjonarne - sem. 2
Studia Miejskie, II semestr, Moduł Ekonomiczno-Polityczny
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania polskich miast:

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z problematyką funkcjonowania systemu finansowego polskich miast jako jednostek samorządu terytorialnego oraz ich aktywnością w sferze gospodarczej. Rozwiązania polskie w tym zakresie ukazane są na tle innych krajów europejskich.

Konflikt w mieście – ruchy miejskie, mobilizacja, obywatelskość:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi służącymi do opisu konfliktów przestrzennych oraz aktywności społecznej towarzyszących współczesnym przemianom miast. Podczas kursu omówione zostaną najważniejsze koncepcje socjologiczne dotyczące aktywności społecznej oraz protestu w mieście. Punktem wyjścia do dyskusji będą aktualne problemy i wyzwania stojące przed miastami.

Pełny opis:

Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania polskich miast::

Celem wykładu jest ukazanie systemu finansowego polskich miast w ramach systemu finansów publicznych państwa. Polski model w tym zakresie jest porównywany z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach europejskich. Istotnym przedmiotem rozważań jest budżet traktowany jako główny instrument finansowy polityki miejskiej, który przygotowywany jest zgodnie z określonymi zasadami i procedurą oraz wykorzystywany przez władze miejskie w celu realizacji strategii i programów. Ponieważ majątek, stanowi ekonomiczną podstawę działalności w zakresie usług publicznych miast, w ramach wykładu ukazano również ograniczenia, związane z ich aktywnością gospodarczą o charakterze komercyjnym. Główną formą aktywności gospodarczej miast jest natomiast dostarczanie i zarządzanie usługami komunalnymi. Doświadczenia Polski i innych krajów w zakresie gospodarki komunalnej składają się także na treść wykładu. Ponadto w ramach wykładu poświęcono uwagę instrumentom rozwojowym miast, tj.: strategii rozwoju, planowi przestrzennego zagospodarowania oraz procesom wieloletniego planowania inwestycyjnego i finansowego.

Konflikt w mieście – ruchy miejskie, mobilizacja, obywatelskość:

Kurs rozpoczną zajęcia wprowadzające poświęcone socjologicznym

teoriom ruchów społecznych. Następnie podjęta zostanie próba operacjonalizacji pojęcia „ruch miejski”. Zasadnicza część kursu poświęcona zostanie omówieniu różnych form miejskiego protestu. Kurs zakończy krytyczna refleksja nad partycypacją i zaangażowaniem społecznym.

Tematy poszczególnych zajęć dobierane będą względem aktualnych problemów i wyzwań związanych m.in. z partycypacją i mobilizacją społeczną, dyskryminacją i marginalizacją niektórych grup mieszkańców, procesami suburbanizacyjnymi i protestami ulicznymi itp.

Zajęcia, poza zapoznaniem ze słownikiem pojęciowym, mają na celu zaangażowanie studentów w omawianą problematykę oraz ćwiczenie umiejętności myślenia krytycznego.

Literatura:

Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania polskich miast:

1. J.G.Backhaus, R.E.Wagner (eds), Handbook of Public Finance, Kluwer Academic Publisher, Boston-Dordrecht-New York – London 2004.

2. Z.Grzymała (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

3. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

4. H.S.Rosen, Public Finance, McGraw Hill, Boston 2005.

5. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

6. A.Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.

7. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z póź. zm.

8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.

Konflikt w mieście – ruchy miejskie, mobilizacja, obywatelskość:

1. Diani, Mario & Donatella della Porta. (2009). Ruchy społeczne. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Offe, Claus. (1995). Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej. [W:] Jerzy Szczupaczyński (red.). Władza i społeczeństwo: Antologia tekstów z socjologii polityki. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

3. Castells, Manuel. (1983). The City and the Grassroots: A Cross-cultural Theory of Urban Social Movements. Berkeley, CA: University of California Press.

4. Castells, Manuel. (2013). Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Harvey, David. (2012). Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Warszawa: Bęc Zmiana.

6. Miessen, Markus. (2013). Koszmar partycypacji. Warszawa: Bęc Zmiana.

7. Kubicki, Paweł. (2011). Nowi mieszczanie – nowi aktorzy na miejskiej scenie. Przegląd Socjologiczny (60) 2-3, s. 203-227.

8. Kubicki, Paweł. (2016), Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania. Kraków: Wydawnictwo NOMOS.

9. Kowalewski, Maciej. (2016). Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast. Kraków: Wydawnictwo NOMOS.

10. Pobłocki, Kacper, Lech Mergler & Maciej Wudarski. (2013). Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu. Warszawa: Fundacja Res Publica.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student/ka zna i rozumie:

(1) finansowe podstawy funkcjonowania miast jako jednostek samorządu terytorialnego (K_W01).

(2) strukturę i procedury związane z uchwalaniem i realizacją budżetu miejskiego i modelu usług komunalnych (K_W02).

W zakresie umiejętności potrafi:

(1) krytycznie ocenia istniejący system finansowania miast jako jednostek samorządu terytorialnego (K_U03).

(2) interpretować i wyjaśniać przydatność wybranych instrumentów rozwoju miejskiego oraz polityki miejskiej (K_U04).

W zakresie kompetencji społecznych:

(1) samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedzę z zakresu prawnych i finansowych aspektów funkcjonowania polskich miast (K_K01)

(2) potrafi prawidłowo zidentyfikować źródła wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z prawnym i finansowym funkcjonowaniem polskich miast (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania polskich miast:

Egzamin w formie testu opartego na pytaniach zamkniętych i otwartych.

Konflikt w mieście – ruchy miejskie, mobilizacja, obywatelskość:

Kryteria oceny obejmują:

1. Aktywność na zajęciach

2. Prace zaliczeniowe na wybrane zajęcia

3. Praca pisemna (esej)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)