Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komparatystyka w studiach miejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SM-2-6MEP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komparatystyka w studiach miejskich
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejskie, stacjonarne - sem. 2
Studia Miejskie, II semestr, Moduł Ekonomiczno-Polityczny
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przygotowanie i przeprowadzenie projektu badawczego

Pełny opis:

Zajęcia składają się z dwóch części:

pierwsza, teoretyczna, to przegląd

zagadnienia badań porównawczych w

naukach społecznych i

humanistycznych, ze szczególnym

uwzględnieniem studiów miejskich.

Część druga dotyczy samej sztuki

pisarstwa naukowego. Najpierw

studenci prześlą jeden z napisanych

przez siebie teksów w ubiegłym

semestrze, na którym będziemy

pracować. Poddamy go gruntownej

analizie oraz na jego przykładzie

zobaczymy jakie są najczęstsze błędy w

pisaniu naukowych i jak ich uniknąć.

Będziemy uczyć się tego, jak

przygotować się do samego procesu

pisania, jak budować akapity, a z

akapitów większe całości; jak pisać

abstrakty oraz przygotowywać się do

pisania dłuższych i bardziej złożonych

tekstów. Będziemy pracować na

tekstach napisanych przez studentów.

Przygotowanie i przeprowadzenie projektu badawczego :

W szczególności celem konwersatorium jest zapoznanie studentów i studentek z badaniami o różnej skali, budżetach, celach (podstawowe, aplikacyjne, wdrożeniowe, aktywistyczne) – od krótkich lokalnych, poprzez badania krajowe, po duże porównawcze międzynarodowe projekty badawcze realizowane sieciowo lub w konsorcjach. W trakcie zajęć omawiane będą różne strategie związane z cyklem realizacji projektu badawczego od sformułowania problemu, poprzez dobranie modelu i metodologii, zespołu, po wycenę, podział pracy, zarządzanie, kwestie komunikacji, na promocji wyników i publikacjach kończąc.

W warstwie praktycznej przyjrzymy się rzeczywistym formularzom stosowanym przez instytucje miejskie, krajowe i zagraniczne, jak również formularzom wniosków badań zamawianych (SIWZ/SOPZ). Omówimy najczęstsze dylematy, problemy i konflikty towarzyszące realizacji badań z zakresu studiów miejskich i zapytamy gości jak radzili sobie w takich sytuacjach. W szczególności analizie poddane będą wnioski NCN, NCBiR, Horizon2020 oraz ESPON.

Szczególna uwaga poświęcona będzie kwestii podejścia porównawczego w badaniach miejskich oraz sztuce i kryteriom doboru studiów przypadków w projektach komparatystycznych. In particular, the aim of the seminar is to familiarize students with research of various scales, budgets, goals (basic, applied, implementation, activist) - from short-term local research, through national research, to large comparative international research projects carried out through networks or by consortia. During the course, various strategies related to the research project implementation cycle will be discussed, from problem formulation, through the selection of a model and methodology, team, budgeting, division of labor, management, communication issues, promotion of results and publications.

In the practical layer, we will look at the actual forms used by municipal, national and foreign institutions, as well as the application forms for commissioned research (SIWZ / SOPZ). We will discuss the most common dilemmas, problems and conflicts accompanying research in the field of urban studies and we will ask the guests how they coped in such situations. In particular, the forms and selection criteria of NCN, NCBiR, Horizon2020 and ESPON will be analyzed.

Particular attention will be paid to the comparative approach in urban research as well as to art and selection criteria for case studies in comparative projects.

Literatura:

Benedict Anderson, Frameworks of Comparison, w: Life Beyond Boundaries, Londyn

2018.

Elizabeth Dunn, Prywatyzując Polskę: o bobofrutach, wielkim biznesie i

restrukturyzacji pracy, Warszawa 2008, s.

Matthew Gandy, The Fabric of Space: Water, Modernity and the Urban Imagination,

Cambridge MA, 2014.

Jack Goody, Kradzież Historii, Warszawa 2009.

Frances Pine, Postsocjalizm: od produkcji do konsumpcji?, Kultura Popularna 4/2005,

s. 91–104.

Charles Tilly, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, Nowy Jork 1984.

Anna Ptak, red. Amplifikacja natury. Wyobraźnia planetarna architektury w epoce

antropocenu, Warszawa 2018.

Across theory and practice : thinking through urban research / Monika Grubbauer, Kate Shaw (eds.). Berlin : Jovis, 2018

Doing global urban research / edited by John Harrison & Michael Hoyler. Los Angeles : SAGE, [2018] ©2018

Gryzik A. , Knapińska A. (red.) (2012) Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze nauki, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy

O'Brien,J. Spatial complexity in urban design research : graph visualization tools for communities and their contexts / Jamie O'Brien. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2019.

Simon, David. Comparative Urban Research From Theory To Practice : Co-Production For Sustainability. Bristol: Policy Press, 2020.

Sustainable infrastructure : breakthroughs in research and practice / Information Resources Management Association. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2019.

Visualizing the street : new practices of documenting, navigating and imagining the city / edited by Pedram Dibazar and Judith Naeff. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2019

Ward K. (red.) (2014) Researching the city, Sage, Thousand Oaks, CA, 2014. 167 pp.

Raporty metodologiczne i dokumentacja projektów badawczych omawianych na zajęciach (uzupełniane na bieżąco)

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student/ka zna i

rozumie:

(1) w pogłębionym stopniu identyfikuje i

rozumie zjawiska podlegające badaniom

komparatystycznym w studiach

miejskich oraz zna metody i teorie

wyjaśniające złożone zależności między

nimi (K_W01).

(2) główne tendencje w badaniach

miejskich oraz współczesną agendę

tematyczną z zakresu studiów miejskich

w krajowych i międzynarodowych

publikacjach badawczych (K_W02).

W zakresie umiejętności potrafi:

(1) przygotować się do procesu pisania

pracy naukowej (K_U01, K_U02, K_U7).

(2) projektować działania

upowszechniające wyniki projektów

badawczych w sposób adekwatny do

danej grupy odbiorców (K_U04).

W zakresie kompetencji społecznych:

(1) samodzielnie i krytycznie jest w

stanie przygotować się do pisania pracy

naukowej (K_K01)

(2) potrafi powiązać realizację

projektów badawczych z wypełnianiem

zobowiązań społecznych,

inspirowaniem i organizowaniem

działalności na rzecz środowiska

społecznego (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymają jedną ocenę za oba

przedmioty w bloku

„Komparatystyka”. Ocena ta będzie

składać się z dwóch komponentów:

uczestnictwo w warsztatach

(przesłanie wszystkich wymaganych

prac) oraz prezentacja tekstu z bloku

pierwszego zajęć (30% oceny

końcowej) oraz przygotowanie oferty

badawczej w ramach konwersatorium

(70% oceny końcowej). W razie oceny

niedostatecznej z któregoś z

komponentów, ostateczna ocena jest

również niedostateczna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)