Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biblia a człowiek, polityka, wojny i władza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-BC-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biblia a człowiek, polityka, wojny i władza
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

W trakcie zajęć będziemy zajmować się następującymi zagadnieniami:

- Biblia – tekst o Bogu, człowieku i współczesności;

- Państwo i władza w starożytnym Izraelu;

- Święte wojny Izraela;

- „Nie morduj” a „odpuszczamy naszym winowajcom”;

- Czcij ojca i matkę a miłość ojczyzny;

- Pacyfizm Nowego Testamentu;

- Państwo i władza w Nowym Testamencie;

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

Wybrana literatura uzupełniająca:

Józef M. Bocheński, Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska, Fundacja Pomocy Antyk, Wydaw. Antyk -

Marcin Dybowski, Warszawa-Komorów 1999;

Józef M. Bocheński, Polski testament: ojczyzna, Europa, cywilizacja, Fundacja Pomocy Antyk, Wydaw. Antyk

Marcin Dybowski, Komorów 1999;

Wojny biblijne, Martin J. Dougherty, Michael E. Haskew, Phyllis G. Jestice, Rob S. Rice (red.), tłum. Urszula.

Ruzik-Kulińska, Bellona, Warszawa 2016;

Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, tłum. Remigiusz Popowski,

Michał Wojciechowski, Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa 1994;

Dariusz Grzybek, Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu, Towarzystwo Autorów i

Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2015;

Hebrajsko-polski Stary Testament. Pięcioksiąg, opracowanie i wstęp Anna Kuśmirek, Oficyna Wydawnicza

„Vocatio” Warszawa 2003;

Georges Minois, Kościół i wojna. Od czasów Biblii do ery nuklearnej, tłum. Adam Szymanowski, Volumen,

Bellona, Warszawa 1998;

Jacek Salij, O patriotyzmie dzisiaj, W drodze, Poznań 2005;

Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii, WNPWN, Warszawa 1996;

Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii. Nowy Testament, WNPWN, Warszawa 2000;

Anna Świderkówna, Biblia a współczesny człowiek, Znak, Kraków 2005;

Michał Wojciechowski, Biblia o państwie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008;

Wybór tekstów źródłowych i materiałów prasowych do dyskusji na zajęciach – prowadzący dostarczy

komplet materiałów.

Efekty uczenia się:

Celem kursu jest osiągnięcie następujących efektów kształcenia:

Wiedza:

1. Student posiada wiedzę na temat kluczowych problemów mniejszości religijnych w obszarze życia

politycznego i społecznego

2. Student rozumie rolę religii jako jednego z najważniejszych czynników kulturotwórczych

determinujących różne tożsamości we współczesnym świecie.

3. Student potrafi funkcjonować w wielokulturowym i wieloreligijnym społeczeństwie, dzięki czemu

zwiększają się jego możliwości odnalezienia się na współczesnym rynku pracy.

4. Student rozumie rolę religii jako jednego z najważniejszych czynników kulturotwórczych i

wspólnototwórczych determinujących różne tożsamości we współczesnym świecie.

Umiejętności:

1. Student potrafi analizować teksty historyczne i odczytywać je we współczesnym kontekście.

2. Student potrafi prowadzić dyskusję wykorzystując wiedzę dotyczącą różnic kulturowych.

3. Student posiada umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk i procesów we wspólnocie politycznej,

dostrzega ich wzajemne powiązania i zależności.

Kompetencje:

1. Student rozpoznaje i związki między tożsamością religijną i światopoglądową a działaniem

politycznym oraz porządkiem prawnym państwa.

2. Student ma świadomość własnej tożsamości.

3. Student potrafi funkcjonować w wielokulturowym świecie (budować w nim relacje i zarządzać

różnorodnością).

4. Student potrafi wykorzystywać różnice kulturowe jako wartości dodane.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w formie konwersatorium. Podstawą do dyskusji będzie lektura tekstów źródłowych i współczesnych

materiałów oraz wspólna ich analiza w trakcie kursu.

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Czynna obecność́ na zajęciach (możliwe dwie nieobecności).

Praca zaliczeniowa – esej na temat ustalony z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Smuniewski
Prowadzący grup: Cezary Smuniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Przedmiot opracowany w ramach projektu: „Wdrożenie programu edukacyjnego «Polityka-Religia-Bezpieczeństwo. Konflikt i próby rozwiązania» w oparciu o współpracę międzynarodową” nr POWR.04.03.00-00-0013/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)