Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geoekonomia w teorii i praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-GETP-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geoekonomia w teorii i praktyce
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają odpowiedzieć na pytanie co to jest geoekonomia i czym się różni od geopolityki. Ponadto w trakcie zajęć będziemy analizować przykłady współczesnej geoekonomii w odniesieniu do działań USA, ChRL, Federacji Rosyjskiej oraz UE.

Skrócony opis:

Zajęcia mają odpowiedzieć na pytanie co to jest geoekonomia i czym się różni od geopolityki. Ponadto w trakcie zajęć będziemy analizować przykłady współczesnej geoekonomii w odniesieniu do działań USA, ChRL, Federacji Rosyjskiej oraz UE.

Pełny opis:

Zajęcia mają odpowiedzieć na pytanie co to jest geoekonomia i czym się różni od geopolityki. Ponadto w trakcie zajęć będziemy analizować przykłady współczesnej geoekonomii w odniesieniu do działań USA, ChRL, Federacji Rosyjskiej oraz UE.

Literatura:

Teoria:

TG Grosse, Wprowadzenie, [w:] Paliwo dla dominacji. O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej, (red.) T.G. Grosse, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademia Nauk, Warszawa 2020, s. 7-83.

Luttwak, Edward N., “From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce.” National Interest, No. 20, summer 1990, pp. 17-24.

Sparke, Matthew, “From Geopolitics to Geoeconomics: Transnational State Effects in the Borderlands.” Geopolitics, Vol. 3, No. 2, 1998, pp. 62-98.

Chiny:

TG Grosse, Geoekonomia Chin, [w:] Paliwo dla dominacji. O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej, (red.) T.G. Grosse, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademia Nauk, Warszawa 2020, s. 131-171.

TG Grosse, Umiędzynarodowienie juana jako przykład strategii geoekonomicznej Chin, [w:] Paliwo dla dominacji. O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej, (red.) T.G. Grosse, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademia Nauk, Warszawa 2020, s. 173-202.

Yu, Hong. “Motivation behind China’s One Belt, One Road’ Initiatives and Establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank.” Journal of Contemporary China, Vol. 26, No. 105, 2017, pp. 357-357, 359, 361-362, 365-366.

USA:

Seung-Ook Lee, Joel Wainwright, Jim Glassman, Geopolitical economy and the production of territory: The case of US–China geopolitical-economic competition in Asia, Environment and Planning A: Economy and Space, 2018, Vol. 50(2) 416–436.

Crister S. Garrett (2018): Constructing narratives of global order: The Obama presidency, TPP, TTIP, and the contested politics of geoeconomics, Atlantic Studies, DOI: 10.1080/14788810.2018.1434107.

Morrissey, John. “Geoeconomics in the Long War.” Antipode, Vol. 49, No. S1, 2017, pp. 94-113.

TG Grosse, Bretton Woods jako reżim geoekonomiczny, [w:] Paliwo dla dominacji. O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej, (red.) T.G. Grosse, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademia Nauk, Warszawa 2020, s. 365-397.

Rosja:

Stulberg, Adam N., Moving Beyond the Great Game: The Geoeconomics of Russia’s Influence in the Caspian Energy Bonanza, Geopolitics, 10:1–25, 2005.

Vihma, Antto and Mikael Wigell. “Unclear and present danger: Russia’s geoeconomic and the Nord Stream II.” Global Affairs, Vol. 2, No. 4, 2016, pp. 377-388.

Wigell, Mikael and Antto Vihma. “Geopolitics versus geoeconomics: the case of Russia’s geostrategy and its effects on the EU.” International Affairs, Vol. 92, No. 3, 2016, pp. 605-627.

UE:

James Wesley Scott (2005) The EU and ‘Wider Europe’: Toward an Alternative Geopolitics of Regional Cooperation?, Geopolitics, 10:3, 429-454.

Andreas Nölke, Arjan Vliegenthart (2009): Enlarging the Varieties of Capitalism The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe, World Politics 61, no. 4, 670–702.

TG Grosse, Rozwój polityki obrony i przemysłu zbrojeniowego w Unii Europejskiej, [w:] Paliwo dla dominacji. O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej, (red.) T.G. Grosse, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademia Nauk, Warszawa 2020, s. 233-287.

Efekty uczenia się:

Efektem uczenia powinno być zdobycie umiejętności w zakresie analizy geoekonomicznej, interpretowania sytuacji międzynarodowej, w ramach której są wykorzystywane narzędzia geoekonomiczne, interpretacji zdarzeń dotyczących stosunków międzynarodowych w kontekście geoekonomicznym itp.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie prezentacji i jej wygłoszenie na kanwie podanych lektur oraz dyskusja w grupie na tematy kolejnych zajęć (teoria, a następnie analiza przykładów stosowania geoekonomii przez mocarstwa).

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grosse
Prowadzący grup: Tomasz Grosse
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grosse
Prowadzący grup: Tomasz Grosse
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)