Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D1PSSP Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia zapewniają wprowadzenie studentów do podstawowych teorii i badań z zakresu psychologii społecznej. Zajęcia obejmują szereg

zagadnień psychologii społeczno-poznawczej, psychologii stosunków międzygrupowych, teorii podejmowania decyzji, postaw, wpływu

społecznego, procesów wewnątrzgrupowych, problematyki agresji i przemocy.

Pełny opis:

Wykład obejmie następujące zagadnienia:

1. Wstęp

podejścia teoretyczne w psychologii; typy badań: eksperyment, obserwacja, badania korelacyjne, neuroobrazowanie

2. JA

samoświadomość, organizacja samowiedzy, rozwój i podtrzymywanie obrazu siebie, teorie porównań społecznych, samoocena

3. Poznanie społeczne

wnioskowanie społeczne, kategoryzacja społeczna, stereotypy

4. Postawy

Postawa, jej cechy i składniki, geneza postaw, postawy a zachowania, zmiana postaw

5. Procesy grupowe

Grupa i jej cechy, tożsamość grupowa, produktywność grupy, działanie zespołowe

6. Wpływ społeczny

naśladownictwo, konformizm, normy społeczne, autorytet i posłuszeństwo

7. Uprzedzenia

stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja, teorie międzygrupowe, paradygmat grupy minimalnej, kategoryzacja, redukowanie uprzedzeń

8. Agresja.

społeczne teorie agresji, prowokacja, rozhamowanie, deindywiduacja, dehumanizacja, delegitymizacja

9. Zachowania prospołeczne

zachowania pomocowe i altruistyczne, geneza, determinanty społeczne

10. Afiliacja i atrakcyjność

psychologiczne determinanty afiliacji, lęk społeczny, źródła atrakcyjności

11. Związki romantyczne

przyjaźń, miłość, determinanty satysfakcji ze związku, modele inwestowania i rozwiązania związku

12. Media

efekty mediów, ustalanie agendy, perswazja, framing i priming

Literatura:

Lektury podstawowe:

Lektury:

Wojciszke, B. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2002.

Wojciszke, B. „Psychologia społeczna”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.

Kenrick, L., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. „Psychologia społeczna”, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.

Aronson, E., Wilson, T.D., Alert, R.M. „Psychologia społeczna. Serce i Umysł”, Poznań: Zysk i S-ka. 1997.

Szczegółowy opis:

1. Wprowadzenie

2. Metody badawcze w psychologii społecznej

Wojciszke, B. „Psychologia społeczna” – rozdział 1.

Aronson, E., Wilson, T.D., Alert, R.M. „Psychologia społeczna. Serce i Umysł” – rozdziały 1 i 2.

3. Ja: samoświadomość, samoocena, obraz siebie

Aronson, E., Wilson, T.D., Alert, R.M. „Psychologia społeczna. Serce i Umysł” - rozdział 6.

Kenrick, L., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. „Psychologia społeczna” - rozdział 3.

4. Poznanie społeczne: wnioskowanie społeczne, kategoryzacja społeczna

Wojciszke, B. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” – rozdział 2 i 3.

Kenrick, L., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. „Psychologia społeczna” - rozdziały 2 i 3.

5. Postawy: geneza, postawy a zachowania, zmiana postaw

Wojciszke, B. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” – rozdział 10.

Aronson, E., Wilson, T.D., Alert, R.M. „Psychologia społeczna. Serce i Umysł” – rozdział 8.

6. Procesy grupowe: grupy, produktywność, przywództwo

Wojciszke, B. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” – rozdział 11.

Aronson, E., Wilson, T.D., Alert, R.M. „Psychologia społeczna. Serce i Umysł” – rozdział 9.

7. Wpływ społeczny: normy społeczne, konformizm, wpływ mniejszości, posłuszeństwo

Kenrick, L., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. „Psychologia społeczna” - rozdział 6.

Wojciszke, B. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” – rozdział 7.

8. Uprzedzenia: podatność na uprzedzenia, teorie międzygrupowe, redukowanie uprzedzeń

Aronson, E., Wilson, T.D., Alert, R.M. „Psychologia społeczna. Serce i Umysł” – rozdział 13.

Kenrick, L., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. „Psychologia społeczna” - rozdział 11.

9. Agresja: teorie, osobowe i sytuacyjne determinanty, rozhamowanie, formy agresji

Wojciszke, B. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” – rozdział 10.

Kenrick, L., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. „Psychologia społeczna” - rozdział 10.

10. Zachowania prospołeczne: geneza, determinanty pomagania: sytuacyjne, związane z obserwatorem i z biorcą

Wojciszke, B. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” – rozdział 9.

Kenrick, L., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. „Psychologia społeczna” - rozdział 9.

11. Afiliacja i atrakcyjność: afiliacja, atrakcyjność interpresonalna

Wojciszke, B. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” – rozdział 8.

Aronson, E., Wilson, T.D., Alert, R.M. „Psychologia społeczna. Serce i Umysł” – rozdział 10.

12. Przyjaźń i miłość: przyjaźń, związki romantyczne, satysfakcja i zaangażowanie w związku

Wojciszke, B. „Psychologia społeczna” – rozdział 13.

13. Psychologia społeczna w działaniu: media i ich oddziaływanie

Konrad Maj, Przemysław Matul, „Zobaczyć znaczy uwierzyć? Sugestia i dezinformacja w przekazie wideo”; Tatiana Popadiak-Kuligowska, „Wskaźnik skuteczności telewizyjnego przekazu reklamowego”

W: Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze, pod red. nauk. Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka, Krakó1): Impuls 2013.

Efekty uczenia się:

Student będzie rozumiał podstawowe mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami i określające je procesy społeczne, będzie znał źródła postaw oraz rozumiał różnice pomiędzy procesami świadomymi i nieświadomymi. Będzie rozumiał sytuacyjne uwarunkowania ludzkiego zachowania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test) polegający na przyporządkowaniu koncepcji i teorii do ich definicji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Garner
Prowadzący grup: Natalia Garner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie studiowana przedmiotu student poznaje psychologiczne mechanizmy zachowań społecznych człowieka w różnych złożonych sytuacjach. Potrafi opisać i wyjaśnić i analizować zjawiska percepcji społecznej i wpływu społecznego. Potrafi diagnozować zachowania agresywne, prospołeczne i egocentryczne oraz ich znaczenie dla funkcjonowania grup społecznych. Zdobyta na zajęciach wiedza umożliwi studentom kreowanie własnego wizerunku, jak również kształtowanie i zmianę postaw innych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu dostarczenie studentom podstawowej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania człowieka wśród innych ludzi oraz rozwinięcie umiejętności myślenia o problemach życia społecznego w kontekście relacji jednostki z innymi ludźmi. Na zajęciach podejmowane są następujące problemy: poznania świata społecznego, wpływu społecznego, dysonansu poznawczego i jego skutków w procesie podejmowania decyzji, uprzedzeń i ich wpływu na zachowanie, agresji i dehumanizacji w życiu społecznym, prospołeczności i aspołeczności w perspektywie przeciążenia informacyjnego, osobowościowych predyspozycji do określonych zachowań społecznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson E.W., Wilson T.D., Acert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997, Wyd. Zysk i S-ka, s. 8-9, 32-75, 78-122, 123-168, 173-213, 214-261, 262-308, 356,-401, 430-451, 455-493, 497-539.

Aronson E. (red.), Człowiek istota społeczna, Wybór tekstów, Warszawa PWN, s. 83-101, 102-124,178-194, 197-214, 363-376, 377-388.

Literatura uzupełniająca i rozszerzająca wiedze i umiejętności studenta:

Bargiel – Matusewicz K., Negocjacje i mediacje, Warszawa 2007, Wyd. PWE.

Chełpa S., Witkowski T. Psychologia konfliktów, Warszawa 1999, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Cialdini R, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1996, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Czapiński J., Panek T, Diagnoza społeczna 2009 i 2011, Warszawa, Rada Monitoringu społecznego.

Czapiński J., Psychologia szczęścia, Warszawa 1994, Wyd. PWN.

Domachowski W., Reguły życia społecznego, Warszawa 1999, PWN.

Fisher R., Ury W., Dochodząc do TAK Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1992, Wyd. PWE.

Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 1993, Wyd. Czytelnik.

Fromm E., Anatomia ludzkiej destruktywności, Poznań 2002, Wyd. Rebis.

Heatherton T., Kleck R, Hebl M., Hull J., Społeczna psychologia piętna, Warszawa 2008, Wyd. PWN.

Jakubowska U., Ekstremizm polityczny, Studium psychologiczne, Gdańsk 2005, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kofta M., Szustrowa T. (red), Złudzenia, które pozwalają żyć, Warszawa 2001, Wyd. PWN.

Kolokwia psychologiczne (1992) t.1.

Koralewicz J., Ziółkowski M., Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym, Warszawa 2003, Wyd. SCHOLAR.

LeBon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1994, Wyd. PWN.

Lewicka M, Grzelak J. (red.), Jednostka i społeczeństwo, Gdańsk 2002, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Reykowski J., Skarżyńska K., Ziółkowski M., Orientacje społeczne jako element mentalności, Poznań 1990, Wyd. Nakom.

Skarżyńska K., Psychologia polityczna, Poznań 1999, Wyd. Zysk i S-ka.

Thiel E., Mowa ciała, Wrocław 1994, Wyd. ASTRUM.

Wilmot W., Hocker J., Konflikty między ludźmi, Warszawa 2011, Wyd. PWN.

Witkowski T., Psychomanipulacje, Warszawa 2000, Wyd. Unus.

Wojciszke B. Psychologia miłości, Gdańsk 1994, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002, Wyd. Scholar.

Wybrane Komunikaty CBOS.

Zimbardo Ph., Psychologia i Życie, Warszawa 1991, PWN.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.