Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym (spec. BE)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D3PFIS Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym (spec. BE)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 3 semestr 2 rok - p. obowiązkowe i spec.
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdobycie wiedzy na temat otoczenia regulacyjnego i rynkowego, które determinują decyzję dla kierunków podejmowanych inwestycji w sektorze energetycznym.


Poznanie najważniejszych informacji o kwestiach dotyczących:

a. Polityki energetyczno – klimatycznej w Europie i na świecie

b. Polityki energetycznej Polski


Zapoznanie się z podstawowymi zasadami, które stanowią wiedzę teoretyczną i praktyczną stosowaną w koncernach energetycznych na temat planowania inwestycji (strategie, biznes plany, metodyka zrównoważonej karty wyników, tworzenie map strategii, związki między celami i miernikami),


Przeprowadzenie ćwiczeń warsztatowych (dopasowanie celów szczegółowych do tematów strategicznych, dopasowywanie mierników do celów szczegółowych)


Omówienie zagadnienień z zakresu:

3. Źródeł finansowania inwestycji w energetyce

a. Środki własne i pozabilansowe

b. Wsparcie zwrotne i bezzwrotne dla inwestycji energetycznych


4. Omówienie wybranych case studies

a. Analiza projektów inwestycyjnych na przykładzie GK PGE oraz innych polskich i zagranicznych koncernów energetycznych


Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- praktyczne aspekty realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym

- analizę obowiązujących aktów prawnych oraz procedur

- wykorzystanie narzędzi analitycznych stosowanych w biznesie

- problemy realizacji projektów energetycznych od etapu planowania po ewaluację skutków ekonomicznych

- analizę problematyki CSR – czyli uwzględnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście omawianych projektów.

Pełny opis:

Konwersatorium łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną, tak by zagadnienia dotyczące planowania i finansowania inwestycje w sektorze energetycznym było istotnie powiązane z zasadami obowiązującymi w polskich koncernach energetycznych.

Zajęcia są osadzone w perspektywie politologicznej, dlatego w dużym stopniu odnoszą się wiedzy o otoczeniu politycznym sektora energetycznego. Z uwagi, że to decyzje polityczne na poziomie kraju i ponadnarodowym determinują ramy regulacyjne tak istotne dla inwestycji w sektorze energetycznym, ważne jest by studenci dobrze poznali to otoczenie.

Dopiero uzupełnieniem tej wiedzy są informacje teoretyczne i praktyczne mające zastosowanie w koncernach energetycznych w zakresie planowania

Zdobycie wiedzy na temat otoczenia regulacyjnego i rynkowego, które determinują decyzję dla kierunków podejmowanych inwestycji w sektorze energetycznym.

Poznanie najważniejszych informacji o kwestiach dotyczących:

a. Polityki energetyczno – klimatycznej w Europie i na świecie

b. Polityki energetycznej Polski

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami, które stanowią wiedzę teoretyczną i praktyczną stosowaną w koncernach energetycznych na temat planowania inwestycji (strategie, biznes plany, metodyka zrównoważonej karty wyników, tworzenie map strategii, związki między celami i miernikami),

Przeprowadzenie ćwiczeń warsztatowych (dopasowanie celów szczegółowych do tematów strategicznych, dopasowywanie mierników do celów szczegółowych)

Omówienie zagadnienień z zakresu:

3. Źródeł finansowania inwestycji w energetyce

a. Środki własne i pozabilansowe

b. Wsparcie zwrotne i bezzwrotne dla inwestycji energetycznych

4. Omówienie wybranych case studies

a. Analiza projektów inwestycyjnych na przykładzie GK PGE oraz innych polskich i zagranicznych koncernów energetycznych

Literatura:

 Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Robert S. Kaplan, David P. Norton, Wydawnictwa Profesjonalne PWN 2010

 Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej, red. naukowi Andrzej Chochowski, Franciszek Krawiec, 2013

 Zarządzanie projektami i procesami. Teoria i przypadki praktyczne, redakcja naukowa Marek Wirkus, 2013,

 Model rynku energii elektrycznej w Polsce, pod redakcją A. Głowackiego, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Poznań 1998 r.

 Begg D., Fischer S., Dornbusch R. ÑEkonomiaî PWE, Warszawa 1994

 Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 17 października 2005 r.,

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,

 Polityka energetyczna Polski 2020,

 Polityka energetyczna Polski do 2050 roku - projekt

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

(pobierz plik .pdf)

 Załącznik 1- Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku

(pobierz plik .pdf)

 Załącznik 2 - Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku

(pobierz plik .pdf)

Załącznik 3 - Program działań wykonawczych na lata 2009 – 2012

(pobierz plik .pdf)

 Załącznik 4 – Wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania polityki energetycznej na środowisko

(pobierz plik .pdf)

 Ekspertyzy Instytutu Energetyki Odnawialnej http://www.ieo.pl/pl/ekspertyzy.html

Efekty uczenia się:

Studenci zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę, która jest przydatna na wielu stanowiskach pracy w koncernach energetycznych. Mając na uwadze charakter politologiczny przedmiotu student pozyskuje umiejętność analizowania oddziaływań zewnętrznych i wewnętrznych o charakterze politycznym na inwestycje, które są realizowane w sektorze energetycznym. Dodatkowo podstawowa wiedzy z zakresu budowania strategii i wykorzystywania towarzyszących jej narzędzi, uzupełniona o podstawową wiedzą z zakresu ekonomii buduje u studenta zestaw kompetencji niezbędnych do umiejętnego analizowania inwestycji, które są realizowane w sektorze energetycznym.

Student zna i rozumie normy i reguły panujące w sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów planowania i finansowania inwestycji (K_W03)

Student zna i rozumie organizację i funkcjonowanie kluczowych podmiotów dla sektora energetycznego (K_W04)

Student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (K_W08)

Student potrafi formułować samodzielne opinie, prognozy i propozycje rozwiązań odnoszące się do planowania i finansowania inwestycji w sektorze energetycznym (K_U04)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe metody oceniania oparte są o włączanie studenta w dialog z prowadzącym zajęcia oraz pracę w grupach (3-5 studentów), tak by aktywizować i angażować studenta w pracę podczas zajęć.

W związku z powyższym zajęcia mają charakter interaktywny - studenci są zobligowani do analizowania podczas zajęć strategii inwestycyjnych koncernów energetycznych, są zobligowani do podejmowania krótkich ćwiczeń przygotowywanych przez prowadzącego zajęcia. Dlatego jednym z podstawowych kryteriów oceny studenta jest jego zaangażowanie w dialog z prowadzącym zajęcia oraz jakość pracy podejmowanej w grupach 3--5 studentów

Praktyki zawodowe:

Możliwe w GK PGE

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Balcerski, Krzysztof Tomaszewski
Prowadzący grup: Konrad Balcerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- praktyczne aspekty realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym

- analizę obowiązujących aktów prawnych oraz procedur

- wykorzystanie narzędzi analitycznych stosowanych w biznesie

- problemy realizacji projektów energetycznych od etapu planowania po ewaluację skutków ekonomicznych

- analizę problematyki CSR – czyli uwzględnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście omawianych projektów.

Pełny opis:

Konwersatorium łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną, tak by zagadnienia dotyczące planowania i finansowania inwestycje w sektorze energetycznym było istotnie powiązane z zasadami obowiązującymi w polskich koncernach energetycznych.

Zajęcia są osadzone w perspektywie politologicznej, dlatego w dużym stopniu odnoszą się wiedzy o otoczeniu politycznym sektora energetycznego. Z uwagi, że to decyzje polityczne na poziomie kraju i ponadnarodowym determinują ramy regulacyjne tak istotne dla inwestycji w sektorze energetycznym, ważne jest by studenci dobrze poznali to otoczenie.

Dopiero uzupełnieniem tej wiedzy są informacje teoretyczne i praktyczne mające zastosowanie w koncernach energetycznych w zakresie planowania

Zdobycie wiedzy na temat otoczenia regulacyjnego i rynkowego, które determinują decyzję dla kierunków podejmowanych inwestycji w sektorze energetycznym.

Poznanie najważniejszych informacji o kwestiach dotyczących:

a. Polityki energetyczno – klimatycznej w Europie i na świecie

b. Polityki energetycznej Polski

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami, które stanowią wiedzę teoretyczną i praktyczną stosowaną w koncernach energetycznych na temat planowania inwestycji (strategie, biznes plany, metodyka zrównoważonej karty wyników, tworzenie map strategii, związki między celami i miernikami),

Przeprowadzenie ćwiczeń warsztatowych (dopasowanie celów szczegółowych do tematów strategicznych, dopasowywanie mierników do celów szczegółowych)

Omówienie zagadnienień z zakresu:

3. Źródeł finansowania inwestycji w energetyce

a. Środki własne i pozabilansowe

b. Wsparcie zwrotne i bezzwrotne dla inwestycji energetycznych

4. Omówienie wybranych case studies

a. Analiza projektów inwestycyjnych na przykładzie GK PGE oraz innych polskich i zagranicznych koncernów energetycznych

Literatura:

Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Robert S. Kaplan, David P. Norton, Wydawnictwa Profesjonalne PWN 2010

 Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej, red. naukowi Andrzej Chochowski, Franciszek Krawiec, 2013

 Zarządzanie projektami i procesami. Teoria i przypadki praktyczne, redakcja naukowa Marek Wirkus, 2013,

 Model rynku energii elektrycznej w Polsce, pod redakcją A. Głowackiego, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Poznań 1998 r.

 Begg D., Fischer S., Dornbusch R. ÑEkonomiaî PWE, Warszawa 1994

 Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 17 października 2005 r.,

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,

 Polityka energetyczna Polski 2020,

 Polityka energetyczna Polski do 2050 roku - projekt

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

(pobierz plik .pdf)

 Załącznik 1- Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku

(pobierz plik .pdf)

 Załącznik 2 - Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku

(pobierz plik .pdf)

Załącznik 3 - Program działań wykonawczych na lata 2009 – 2012

(pobierz plik .pdf)

 Załącznik 4 – Wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania polityki energetycznej na środowisko

(pobierz plik .pdf)

 Ekspertyzy Instytutu Energetyki Odnawialnej http://www.ieo.pl/pl/ekspertyzy.html

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Balcerski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- praktyczne aspekty realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym

- analizę obowiązujących aktów prawnych oraz procedur

- wykorzystanie narzędzi analitycznych stosowanych w biznesie

- problemy realizacji projektów energetycznych od etapu planowania po ewaluację skutków ekonomicznych

- analizę problematyki CSR – czyli uwzględnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście omawianych projektów.

Pełny opis:

Konwersatorium łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną, tak by zagadnienia dotyczące planowania i finansowania inwestycje w sektorze energetycznym było istotnie powiązane z zasadami obowiązującymi w polskich koncernach energetycznych.

Zajęcia są osadzone w perspektywie politologicznej, dlatego w dużym stopniu odnoszą się wiedzy o otoczeniu politycznym sektora energetycznego. Z uwagi, że to decyzje polityczne na poziomie kraju i ponadnarodowym determinują ramy regulacyjne tak istotne dla inwestycji w sektorze energetycznym, ważne jest by studenci dobrze poznali to otoczenie.

Dopiero uzupełnieniem tej wiedzy są informacje teoretyczne i praktyczne mające zastosowanie w koncernach energetycznych w zakresie planowania

Zdobycie wiedzy na temat otoczenia regulacyjnego i rynkowego, które determinują decyzję dla kierunków podejmowanych inwestycji w sektorze energetycznym.

Poznanie najważniejszych informacji o kwestiach dotyczących:

a. Polityki energetyczno – klimatycznej w Europie i na świecie

b. Polityki energetycznej Polski

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami, które stanowią wiedzę teoretyczną i praktyczną stosowaną w koncernach energetycznych na temat planowania inwestycji (strategie, biznes plany, metodyka zrównoważonej karty wyników, tworzenie map strategii, związki między celami i miernikami),

Przeprowadzenie ćwiczeń warsztatowych (dopasowanie celów szczegółowych do tematów strategicznych, dopasowywanie mierników do celów szczegółowych)

Omówienie zagadnienień z zakresu:

3. Źródeł finansowania inwestycji w energetyce

a. Środki własne i pozabilansowe

b. Wsparcie zwrotne i bezzwrotne dla inwestycji energetycznych

4. Omówienie wybranych case studies

a. Analiza projektów inwestycyjnych na przykładzie GK PGE oraz innych polskich i zagranicznych koncernów energetycznych

Literatura:

Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Robert S. Kaplan, David P. Norton, Wydawnictwa Profesjonalne PWN 2010

 Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej, red. naukowi Andrzej Chochowski, Franciszek Krawiec, 2013

 Zarządzanie projektami i procesami. Teoria i przypadki praktyczne, redakcja naukowa Marek Wirkus, 2013,

 Model rynku energii elektrycznej w Polsce, pod redakcją A. Głowackiego, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Poznań 1998 r.

 Begg D., Fischer S., Dornbusch R. ÑEkonomiaî PWE, Warszawa 1994

 Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 17 października 2005 r.,

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,

 Polityka energetyczna Polski 2020,

 Polityka energetyczna Polski do 2050 roku - projekt

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

(pobierz plik .pdf)

 Załącznik 1- Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku

(pobierz plik .pdf)

 Załącznik 2 - Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku

(pobierz plik .pdf)

Załącznik 3 - Program działań wykonawczych na lata 2009 – 2012

(pobierz plik .pdf)

 Załącznik 4 – Wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania polityki energetycznej na środowisko

(pobierz plik .pdf)

 Ekspertyzy Instytutu Energetyki Odnawialnej http://www.ieo.pl/pl/ekspertyzy.html

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.