Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsza historia polityczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D1NHPP Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Najnowsza historia polityczna Polski
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Chronologiczno-problemowy przegląd historii politycznej Polski XX wieku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ukazuje najnowsze dzieje polityczne Polski w XX wieku. Ideą jest zapoznanie studenta z faktografią dotyczącą funkcjonowania państwa polskiego w okresie II RP, tzw. „Polski Ludowej” oraz III RP. Największe znaczenie przypisywane jest problematyce politycznej umocowanej jednak w kwestiach społecznych i gospodarczych. W toku zajęć prezentowane są główne procesy polityczne, kryzysy społeczno-polityczne, a także najważniejsze nurty ideowo-polityczne lat 1914–1989.

Pełny opis:

Przedmiot ukazuje najnowsze dzieje polityczne Polski w XX wieku. Ideą jest zapoznanie studenta z faktografią dotyczącą funkcjonowania państwa polskiego w okresie II RP, tzw. „Polski Ludowej” oraz III RP. Największe znaczenie przypisywane jest problematyce politycznej umocowanej jednak w kwestiach społecznych i gospodarczych.

W toku zajęć prezentowane są główne procesy polityczne (np. walka o władzę i wpływy), kryzysy społeczno-polityczne (konflikty społeczne, zamachy stanu, rewolucje), a także najważniejsze nurty ideowo-polityczne oraz ich reprezentanci (partie i politycy) z lat 1914–1989. Integralną częścią zajęć jest prezentacja historiografii dotyczącej najnowszej historii Polski. W toku zajęć przedstawione zostaną procesy obrazujące funkcjonowanie państwa i życie polityczne w poszczególnych podokresach historycznych. Istotne jest wykazanie ciągłości i zmian, a nade wszystko powtarzalności wybranych procesów politycznych.

Zasadą nadrzędną jest komplementarność wykładów i ćwiczeń. Wykłady mają charakter przekrojowy i koncentrują się na ukazaniu głównych zjawisk i procesów oraz ich wzajemnych zależności. Ćwiczenia poświęcone są natomiast konkretnym wydarzeniom i aspektom kolejnych okresów historii Polski XX wieku. Istotą jest łączenie i konfrontowanie wiedzy źródłowej z opisem zjawisk historycznych w literaturze monograficznej.

Zakres merytoryczny obejmuje kolejne podokresy historii Polski XX wieku tj.: odrodzenie niepodległego państwa polskiego (1914-1918), oblicza demokracji parlamentarnej w okresie II RP (1918-1926), autorytarne rządy sanacji (1926-1939), Polskie Państwo Podziemne i sprawę polską na wychodźstwie w okresie II wojny światowej (1939-1945), tzw. „Polskę Ludową” (1944-1989), w tym najważniejsze kryzysy społeczno-polityczne, transformację ustrojową i powstanie III RP (po 1989 roku).

Literatura:

Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2007

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2005, Warszawa 2007

Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Warszawa 2004

Duraczyński E., Polska 1939-1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999

Eckert M., Historia polityczna Polski lat 1918-39, Warszawa 1989

Eisler J., Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003

Kamiński M., Zacharias M., Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1987

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939 – 1989, Warszawa 1998

Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1985

Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, Kraków 2004

Przybysz K., Polska myśl polityczna 1939-1945, Warszawa 2000

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski, Warszawa 2003

Tomicki J., Polska Odrodzona (1918-1939). Państwo – społeczeństwo – kultura, Warszawa 1982

Watt R., Gorzka chwała. Polska i jej los 1918-1939, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W02 - Ma pogłębioną wiedzę na temat najnowszej historii politycznej Polski.

K_W03 - Ma pogłębioną wiedzę na temat charakteru, istoty i form różnych poziomów organizacji życia społecznego na ziemiach polskich oraz przekształceń, jakim podlegały w różnych okresach XX wieku.

K_W04 - Ma wiedzę na temat różnorodności historiograficznej interpretacji dziejów Polski w zakresie zagadnień związanych z polityką.

K_W10 - Ma specjalistyczną wiedzę na temat społecznych uwarunkowań najnowszej historii politycznej Polski.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 - Ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych oraz dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

K_U02 - Ma umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu oraz samodzielnego prognozowania zjawisk dotyczących sfery polityki; potrafi samodzielnie badać i wyjaśnić rolę struktur politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie, uwzględniając w swoich badaniach uwarunkowania historyczne (krytyka źródeł).

K_U03 - Potrafi w sposób głębszy i poszerzony wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu historii najnowszej oraz powiązanych dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki.

K_U04 - Umie krytycznie ocenić przemiany kultury politycznej społeczeństwa polskiego w XX wieku.

KOMPETENCJE

K_K07 - Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszej historii politycznej, poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceny:

• egzamin ustny (po uprzednim uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń).

Kryteria oceny:

• wiedza merytoryczna z zakresu wykładu i ćwiczeń,

• umiejętność krytyki źródeł (z uwzględnieniem ikonografii).

Podstawę do obliczenia ostatecznej oceny stanowi średnia arytmetyczna dwóch odrębnych ocen dla każdego z kryteriów wyrażona w skali 0-100%.

Wskaźniki oceny końcowej:

Ocena Algorytm oceny końcowej

2

3*** powyżej 50%, ale nie więcej niż 60%

3,5 powyżej 60%, ale nie więcej niż 70%

4 powyżej 70%, ale nie więcej niż 80%

4,5 powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%

5 powyżej 90%

*** Student opanował wszystkie efekty kształcenia ujęte w sylabusie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Dmowski, Wojciech Jakubowski, Daniel Przastek
Prowadzący grup: Seweryn Dmowski, Wojciech Jakubowski, Daniel Przastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ukazuje najnowsze dzieje polityczne Polski w XX wieku. Ideą jest zapoznanie studenta z faktografią dotyczącą funkcjonowania państwa polskiego w okresie II RP, tzw. „Polski Ludowej” oraz III RP. Największe znaczenie przypisywane jest problematyce politycznej umocowanej jednak w kwestiach społecznych i gospodarczych. W toku zajęć prezentowane są główne procesy polityczne, kryzysy społeczno-polityczne, a także najważniejsze nurty ideowo-polityczne lat 1914–1989.

Pełny opis:

Przedmiot ukazuje najnowsze dzieje polityczne Polski w XX wieku. Ideą jest zapoznanie studenta z faktografią dotyczącą funkcjonowania państwa polskiego w okresie II RP, tzw. „Polski Ludowej” oraz III RP. Największe znaczenie przypisywane jest problematyce politycznej umocowanej jednak w kwestiach społecznych i gospodarczych.

W toku zajęć prezentowane są główne procesy polityczne (np. walka o władzę i wpływy), kryzysy społeczno-polityczne (konflikty społeczne, zamachy stanu, rewolucje), a także najważniejsze nurty ideowo-polityczne oraz ich reprezentanci (partie i politycy) z lat 1914–1989. Integralną częścią zajęć jest prezentacja historiografii dotyczącej najnowszej historii Polski. W toku zajęć przedstawione zostaną procesy obrazujące funkcjonowanie państwa i życie polityczne w poszczególnych podokresach historycznych. Istotne jest wykazanie ciągłości i zmian, a nade wszystko powtarzalności wybranych procesów politycznych.

Zasadą nadrzędną jest komplementarność wykładów i ćwiczeń. Wykłady mają charakter przekrojowy i koncentrują się na ukazaniu głównych zjawisk i procesów oraz ich wzajemnych zależności. Ćwiczenia poświęcone są natomiast konkretnym wydarzeniom i aspektom kolejnych okresów historii Polski XX wieku. Istotą jest łączenie i konfrontowanie wiedzy źródłowej z opisem zjawisk historycznych w literaturze monograficznej.

Zakres merytoryczny obejmuje kolejne podokresy historii Polski XX wieku tj.: odrodzenie niepodległego państwa polskiego (1914-1918), oblicza demokracji parlamentarnej w okresie II RP (1918-1926), autorytarne rządy sanacji (1926-1939), Polskie Państwo Podziemne i sprawę polską na wychodźstwie w okresie II wojny światowej (1939-1945), tzw. „Polskę Ludową” (1944-1989), w tym najważniejsze kryzysy społeczno-polityczne, transformację ustrojową i powstanie III RP (po 1989 roku).

Literatura:

Literatura ogólna:

• Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2007

• Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2005, Warszawa 2007

• Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Warszawa 2004

• Duraczyński E., Polska 1939-1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999

• Eckert M., Historia polityczna Polski lat 1918-39, Warszawa 1989

• Eisler J., Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992

• Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003

• Kamiński M., Zacharias M., Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1987

• Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939 – 1989, Warszawa 1998

• Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1985

• Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, Kraków 2004

• Przybysz K., Polska myśl polityczna 1939-1945, Warszawa 2000

• Roszkowski W., Najnowsza historia Polski, Warszawa 2003

• Tomicki J., Polska Odrodzona (1918-1939). Państwo – społeczeństwo – kultura, Warszawa 1982

• Watt R., Gorzka chwała. Polska i jej los 1918-1939, Warszawa 2005

Literatura obowiązująca na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Jakubowski
Prowadzący grup: Seweryn Dmowski, Wojciech Jakubowski, Daniel Przastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ukazuje najnowsze dzieje polityczne Polski w XX wieku. Ideą jest zapoznanie studenta z faktografią dotyczącą funkcjonowania państwa polskiego w okresie II RP, tzw. „Polski Ludowej” oraz III RP. Największe znaczenie przypisywane jest problematyce politycznej umocowanej jednak w kwestiach społecznych i gospodarczych. W toku zajęć prezentowane są główne procesy polityczne, kryzysy społeczno-polityczne, a także najważniejsze nurty ideowo-polityczne lat 1914–1989.

Pełny opis:

Przedmiot ukazuje najnowsze dzieje polityczne Polski w XX wieku. Ideą jest zapoznanie studenta z faktografią dotyczącą funkcjonowania państwa polskiego w okresie II RP, tzw. „Polski Ludowej” oraz III RP. Największe znaczenie przypisywane jest problematyce politycznej umocowanej jednak w kwestiach społecznych i gospodarczych.

W toku zajęć prezentowane są główne procesy polityczne (np. walka o władzę i wpływy), kryzysy społeczno-polityczne (konflikty społeczne, zamachy stanu, rewolucje), a także najważniejsze nurty ideowo-polityczne oraz ich reprezentanci (partie i politycy) z lat 1914–1989. Integralną częścią zajęć jest prezentacja historiografii dotyczącej najnowszej historii Polski. W toku zajęć przedstawione zostaną procesy obrazujące funkcjonowanie państwa i życie polityczne w poszczególnych podokresach historycznych. Istotne jest wykazanie ciągłości i zmian, a nade wszystko powtarzalności wybranych procesów politycznych.

Zasadą nadrzędną jest komplementarność wykładów i ćwiczeń. Wykłady mają charakter przekrojowy i koncentrują się na ukazaniu głównych zjawisk i procesów oraz ich wzajemnych zależności. Ćwiczenia poświęcone są natomiast konkretnym wydarzeniom i aspektom kolejnych okresów historii Polski XX wieku. Istotą jest łączenie i konfrontowanie wiedzy źródłowej z opisem zjawisk historycznych w literaturze monograficznej.

Zakres merytoryczny obejmuje kolejne podokresy historii Polski XX wieku tj.: odrodzenie niepodległego państwa polskiego (1914-1918), oblicza demokracji parlamentarnej w okresie II RP (1918-1926), autorytarne rządy sanacji (1926-1939), Polskie Państwo Podziemne i sprawę polską na wychodźstwie w okresie II wojny światowej (1939-1945), tzw. „Polskę Ludową” (1944-1989), w tym najważniejsze kryzysy społeczno-polityczne, transformację ustrojową i powstanie III RP (po 1989 roku).

Literatura:

Literatura ogólna:

• Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2007

• Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2005, Warszawa 2007

• Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Warszawa 2004

• Duraczyński E., Polska 1939-1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999

• Eckert M., Historia polityczna Polski lat 1918-39, Warszawa 1989

• Eisler J., Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992

• Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003

• Kamiński M., Zacharias M., Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1987

• Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939 – 1989, Warszawa 1998

• Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1985

• Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, Kraków 2004

• Przybysz K., Polska myśl polityczna 1939-1945, Warszawa 2000

• Roszkowski W., Najnowsza historia Polski, Warszawa 2003

• Tomicki J., Polska Odrodzona (1918-1939). Państwo – społeczeństwo – kultura, Warszawa 1982

• Watt R., Gorzka chwała. Polska i jej los 1918-1939, Warszawa 2005

Literatura obowiązująca na ćwiczeniach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.