Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D3WSPO Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy polityczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed przystąpieniem do zajęć z przedmiotu "współczesne systemy polityczne" studenci powinni znać podstawowe pojęcia z teorii państwa, prawa i polityki i posługiwać się nimi w sposób odpowiadający wymaganiom przyjętym przy zaliczaniu I roku studiów nauk politycznych (politologii).

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia doktrynalne i prawno-ustrojowe z zakresu historii instytucji politycznych, porównawczego prawa konstytucyjnego i socjologii politycznej i realizowany jest w formie konwersatorium semestrze zimowym i letnim na drugim roku studiów.

Pełny opis:

Tematyka zajęć w semestrze zimowym skoncentrowana jest wokół podstaw doktrynalnych, tradycji politycznej i konstytucyjnej współczesnych demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki wywarło upowszechnienie prawa wyborczego i rozwój nowoczesnych partii politycznych na ich kształt ustrojowy i funkcjonowanie. Przedmiotem analizy są teorie teorie zwierzchnictwa i konstytucyjne modele systemu rządów w ujęciu historycznym, problemowym i porównawczym, w tym zwłaszcza w odniesieniu do tradycji konstytucyjnej W. Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Szwajcarii. W semestrze letnim systemy polityczne tych pięciu państw rozpatrywane są kolejno w ujęciu monograficznym i ukierunkowanym na ich współczesny kształt ustrojowy oraz kierunki podejmowanych reform. Każdy ze studentów zobowiązany jest do przygotowania i zaprezentowania jednym w semestrze kilkunastominutowym wystąpieniu na wcześniej uzgodniony temat dotyczący konkretnego, aktualnego problemu polityczno-ustrojowego wybranego z tych pięciu państwa. Po tych wystąpieniach odbywała się dyskusja z podsumowaniem i przedstawieniem na szerszego tła tych konkretnych problemów przez prowadzącego zajęcia.

Literatura:

(1) Konstytucyjne regulacje systemów rządów w:

Wybrane akty konstytucji brytyjskiej [ w: Konstytucje Stanów Zjednoczonych Am., Wielkiej Brytanii i Szwajcarii , Ossolineum, t. .I, 1970]; Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki [tł. A.Pułło], Warszawa 2002; Konstytucja Szwajcarii [tl. Z.Czeszejko-Sochacki], Warszawa 2000; Konstytucja RFN, Warszawa 1993; Konstytucja V RF[tł. J.Szymanek] Warszawa 2011.

(2) Podręczniki :

Dziemidok-Olszewska, Żmigrodzki M., Współczesne systemy polityczne, PWN 2007.

Antoszewski A, Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2007, ss. 207-346.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna podstawowe konstytucyjne modele systemów rządów we współczesnych demokracjach. Umie rozpoznać idealno-typowe instytucje ustrojowe w systemie rządów W.Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Francji, Niemiec i Szwajcarii jako wzorca ustrojowego przy porównywaniu innych współczesnych demokracji.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, ocena poziomu merytorycznego zaprezentowanego w zaplanowanych na kolejne zajęcia wystąpień studentów i egzamin końcowy w formie testu pisemnego

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Materska-Sosnowska, Jarosław Szymanek
Prowadzący grup: Anna Materska-Sosnowska, Joachim Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Materska-Sosnowska
Prowadzący grup: Anna Materska-Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.